Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 27 Agustus 2014 21:50:21
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Kemis, 21 Agustus 2014 08:23
Intan Permata: " Asa lebet ka kebon kembang warna..."
Saptu, 16 Agustus 2014 12:32
Iwan Nurdiansyah: " betah, nambahan pangaweruh, utamina basa nu buhun, nu murwakanti, nu ngandung siloka,..."
Jumaah, 15 Agustus 2014 09:57
Dharma Lesmana: " Hoyong ngitun artikel, kamana..."
Kemis, 14 Agustus 2014 09:06
Alex Hasan Sapari: " Assalaamu'alaikum... Sampurasun...! Kalintang bingahna sim kuring tiasa gabung di grup FBS ieu. Aya sakedik pamundut; Rumaos bodo kana basa luluhur téh, utamina mah perkawis Undak Usuk Basa sareng cara ngalarapkeunana. Rupina upami di Tepas Fikmin ieu--di sagédéngeun Kamus Basa Sunda--di-postingkeun Undak Usuk Basa, tangtosna Tepas Fikmin téh janten langkung sampurna. Hatur..."
Rebo, 13 Agustus 2014 12:09
Aliayachoer: " ..."
Rebo, 25 Juni 2014 10:15
Mang Eboed: " Naha teu tiasa muka..."
Kemis, 12 Juni 2014 11:48
Ifunk Anker Karindink: " Assalamualaikum, wilujeng wayah kieu..."
Rebo, 14 Méi 2014 14:02
Dini Juwita: " Assalamu'alaikum...hoyong ngawitan ngintun fikmin mugia katampi..kedah dikintun kamana..hatur nuhun anu..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

LABIRIN BUNGUR

Kénging Tatin tansah prihatin
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2014 22:16:05

Kasono anjeun, jeung kuring. Kasono nu teu nyoara
Ninggalkeun tapak guligah
Ngaléngkah tina lalakon nu teu maké naskah.
Di akhir peuting di tungtung simpé, ngaran anjeun terus ka éjah. Ngan anjeun nu ulin na impénan. Teu apal kumaha cara mohokeunana. Teu ngahaja niténan anjeun. Teu kahaja deukeut jeung anjeun. Tina ungkara nu basajan jadi ngamalir carita kahirupan urang duaan. Resep ka anjeun téh, bruk-brak saayana. Taya nu disumputkeun. Geugeut ka anjeun téh, lucu ku oconna. Aya anjeun, layung kelirna kasumbaan. Rumpaka jadi éndah, ngamanglé kembang kacapiring. Nguwung-nguwung na langit haté. Gancang teuing datang mangsana. Urang jadi Pataréma rasa, teu sasari, lain kuduna.
"Ucu. Ucing sumput waé ih na lulurung qalbu, Aah." ceuk anjeun tina BBM.
"Hong ah...! Kapendak. Aah capé nya milarian hakékatna?"
"Wkwk kwk kwk." Kitu jawabana.
Ehm... Nu pasti. Urang keur leumpang dina labirin impénan nu lungkawing, pinuh ku kingkin jeung kasono. Labirin bungur nu moal aya tungtungna.

AI TITI

Kénging Eni Setiani
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2014 19:54:12

Piisukaneun lebaran, pasosoré. Sora dulag patémbalan ti unggal masigit. Bi Onah hulang-huleng di tengah imahna. Selengseng, kaambeu pasakan ti dapur tatanggana. "Ai...! Hampura Ema. Lamun aya kénéh Bapa manéh, kabeuli kéréwédan-kéréwédan waé mah!" gumarendeng.

Kulutrak, panto imah aya nu muka. Gentak dirérét.
"Ma, cuang ngadamel kupat!" Ai Titi budakna Bi Onah ngajingjing cangkang kupat.
"Heug, cuang isikan heula béasna!" témbal Bi Onah.
"Ku abdi wé ngisikan mah, Ema ka masjid, nitip kanggé zakat Fitrah!" ceuk Ai Titi.
"Ti mana duitna? Béas gé ngan aya saléter!" ceuk Bi Onah. "Sakedap nya, Ma!" Ai Titi ngaléos ka kamarna. Teu lila geus nyampeurkeun deui. "Tah, Ma...!" Ai Titi ngénéngkeun céngcéléngan hahayaman. Pro...! Dipeupeuskeun. Duit pabalatak dina samak. "Cuang beulikeun baju Ai wé, nya? Améh isukan ginding!" ceuk Bi Onah bari ngumpulkeun duit. "Ih, ari Ema. Wajib mana, mésér acuk lebaran atanapi mayar zakat Fitrah?" témbal Ai Titi, sorot panonna katumbirian.

HANDAPEUN HUJAN

Kénging EMI MARYAMI
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2014 08:06:01

Gebeg. Leungeunna nu keur anteng nulis aya nu metot. Sakelasna nu récét nungguan root hujan ayeuna jiga gaang katincak. “Naon?” Marni nyureng. Holis pageuh teu ngalésotkeun ranggeumanana, paadu teuteup sakedapan méméh Marni dibetot kaluar ti kelas ka tengah lapang ka handapeun hujan teu maliré Marni nu peperejelan hayang leupas. “Ih, ari Holis ku naon? Jiga nu kasurupan!” Marni gogorowokan ngéléhkeun séor angin jeung hujan tapi teu walakaya jang ngaleupaskeun dirina. Ranggeuman Holis jadi kana dua leungeunna. “Marni!” pokna patarik-tarik jeung hujan. Marni kerung. Uleng. “Percaya teu? Holis bisa ngeureunkeun ieu hujan?” neuteup langsung ka jero mata Marni nu wening. Lalaunan, ranggeumanana leupas. Ranggah ka langit, “Hujaaannn! Heup! Eureun!”. Marni nu jibrug ngabigeu teu kiceup-kiceup neuteup Holis. “Hujaaannn! Pliiisss! Eureun heula ayeuna sangkan Marni percaya yén Holis bogoh ka Marni!” gorowokna tarik naker. Babaturan hareupeun kelasna surak. Marni nu ngajenghok gogodeg tuluy napelkeun curukna semu médéng kana taarna sorangan méméh lumpat.

HIJI BEURANG DI MUMUNGGANG

Kénging Nana Sukmana
Dipidangkeun dina lapak 15 Juli 2014 23:47:06

SOR, duwegan kalapa héjo. Gula kawung meunang ngurud ‘na kararas. Regot diinum. Caina karasa meueut. Kawas imut anjeun. Nyaksrak kana saban ringkel urat. Nyieuhkeun sésa halabhab. Sabada saparat beurang ngawelah lemah. “Kadé ulah capé teuing, apan hanca pajengeun sakitu upluk-aplakna.” Sora anjeun, lirih. Tungtung karémbong ngusap késang dina tarang kuring. Seungit pucuk entéh. Sakilat ramo anjeun diranggeum. Diantelkeun kana pipi. “Keusrak, nya, Kang? Tos séép ku sasanggaleun.” Héhérang soca seuseukeut panah. Niruk mamaras. Kuring gideug bari imut. Keur Akang mah salempay sutra, Geulis. Ramo gawé, ramo rancagé, ramo nu angger mépéndé.
Di landeuh, walungan patingarileu. Caina palid ka hilir. Tuturubun lebah curug, antaré ‘na lebah leuwi. Tapi tara kadéngé rumahuh sanajan kudu ngaluncatan batu, nyorang sédong. Kawas anjeun. Tara ngangluh sanajan nyorang tanjakan. Tara humandeuar mangsa nyosoh heucak. Bangbaluh teu weléh dibungkus imut. Padahal Akang hoyong nguping renghik anjeun. “Ngangluh moal mecatkeun huut tina gabahna, Kang.” Reup peureum. Dunya mabra.** (14-07-2014)

SERIMPI

Kénging Nena Cunara
Dipidangkeun dina lapak 15 Juli 2014 14:31:33

Gebrug. Tipaparétot kaluar. Buuk cepakna awut-awutan. Baju ngaléléké. Nyoléndang kantong, ngagigiwing sapatu téplék sabeulah. Can kaburu dipaké. Garudas-garidus.
“Dasar lebokeun tétélo. Teu nyaho wayah. Bangké! Babi!” Kutuk gendeng.
Matapoé muncereng, teu ngiceup naranjangan awakna. Ngungkug muru setopan beus. Clak, naék jalur limalas.
“Alun-alun, kiri!” Tuturubun ngajugjug pangreureuhan maneuh. Tempat nengtremkeun atina, mun pareng rungsing ngabarungsinang. Ndalem Musikanan. Gék, handapeun iuh-iuh caringin.
“Raimu kusut buanget. Gégéran menéh, karo bapa sambungmu, po?” Haré-haré. Kusiwel. Pelenyun.
“Ora éntuk ngroko nengkéné, Pi! Ngajéni sing poso.”
“Saiki, ora ono ngajén-ngajénan. Ononé, jegal-jegalan. Karo, sikut-sikutan!”
“Bocah uédan. Dikandhani, ngéyél!” Mbah Giyem, ngagebés, ngosom. Sisigna nyuhid.

Gending Sabrangan, laju gending Ladrang, ngungkung, ngawirahma. Koréjat! Tina sarigsig beusi, paneuteupna museur. Cipta, karsa, raga, rasa, milu ngacacang. Ngaréngkénék. Nyerimpi! Titik pancer madhab papat, disaba ku bentik leungeun katut keleter ramo-ramona. “Serimpi Babul Layar”, ngajaul ka alakpaul. Na tungtung impi. Aya kakangen mokaha ngagalura. Nganti balébat. Susuganan ngolébat. Liwat!

DO'A JEUNG KASONO

Kénging Yana Suryana
Dipidangkeun dina lapak 14 Juli 2014 12:03:26

"Ema, Ujang mios, Ujang seja ngadu nasib di nagri deungeun. Hampura Ujang, Ema." Bareng jeung cipanon, tarang si Ujang nu lir téja mentrangan nyuuh kana lahunan indungna.
"Bral Sujang, Ema nu sakuduna ménta dihampura. Hidep kudu nandangan panghina batur, alatan hirup urang nu batan sakieu. Ngan ukur do'a bekel ti Ema. Tong hariwang Sujang, sanajan kaayaan awak sabeulah, umur geus cueut ka hareup, Ema masih bisa nyambung poé." Indungna bari ngusapan sirah si Ujang.
"Ema, lamun seug Lebaran ayeuna Ujang teu mulang, lain harti teu bakti ka anu jadi indung, tapi Ujang teu sudi ngambeu bau sungut jalma nu teu weléh ngajejeléh. Ema, lamun seug Ujang ngumbara salawasna, dina éta miliaran kilométer, aya Ujang keur galungan, bégalan pati jeung kahirupan. Ema ogé tong hariwang, Ujang bakal meunang, sabab pakarang Ujang do'a jeung kasono Ema".

ANTARA SOLO-TASIKMALAYA

Kénging Erwin Wahyudi
Dipidangkeun dina lapak 13 Juli 2014 21:25:07

Ditakdirkeun tepung deui 'na ieu karéta. Batin teu eureun sukuran ka Pangéran, sabot nyérangkeun pamandangan di luareun jandéla. Ngan, sakapeung panon jeung ceuli téh asa diturihan hinis. Peurih kabina-bina, nempo manéhna uplek jeung nu di gigireunana. Uyuhan daék ngarangkep jeung aki-aki, ih! Euweuh pupurieunana. Kasép kénéh aing!
Kuliah Subuh ka masjid agung, caritana mah. Sangkan euweuh nu curigaeun, kopéah dipakékeun kana sirahna. Duh, bagjana. Leumpang pagégéyé 'na jero hiji sarung. Galécok, bari meusmeus mongpokan ceuli séwang-séwang, bati katingker ku dor-darna mercon. Jalan HZ Mustofa nu jadi saksi. Éndahna cinta jaman sakola.
Lamunan kagareuwahkeun, basa éta aki-aki perlénté turun di setatsion Gombong. "Ngalamun, nya?" cenah, ditéma ku nyodaqohkeun imutna nu ngirut. Atoh. Reuwas. Hémeng. Pagalo jadi hiji. "Saha nu nembé?" cekéng, bari jajantung mah anteng tatalu. Teu ngajawab, kalah ngangkat taktakna dibarung ngadilak. Gunung és bitu. Uplek. Nyambung-nýambungkeun lalakon lawas. Kembang sataman laligar deui, tutas ngadéngé iber pikabungaheun. Anyar pipirakan, cenah.

ARRANSEMEN ANJEUN JEUNG KURING

Kénging Iwan Hanjuang
Dipidangkeun dina lapak 13 Juli 2014 19:23:04

Ngimeutan partitur aransemén anjeun nu anyar pisan. Introduksina jumarigjeug léléngkah halu. Aya ciri notasi panggeuing ulah dirumpak, ngarandeg, manjangkeun, mondokan, atawa ngajeten teu ingkah di dinya. Kalan-kalan ucad-aced siga staccato atawa permata kumaha kahayang. Aya wates bar demi bar kahirupan anu kudu disorang tésis ketukan kahiji atawa arsis ketukan kadua. Da Capo atawa mulang deui ka pangbalikan. “Ieu konci F mayor tujuh min lima,” ceuk anjeun ngaharéwos. Aya rasa dumeling kakeueung kalalar sora gembrung hitarna. Tétéla mayor jeung minor hésé ngabédakeun. Lir kelir bodas jeung hideung jadi kulawu. Introduksi, réalistis, interlude campuh pagalo jeung émosi. Antukna hirup kumaha béhna wé, rék aransemén komposisi anyar atawa balik deui ka anu heubeul. Teu langkung anjeun.

CAI SAGARA

Kénging nida salamah
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 20:42:26

Kuring cai di sagara. Digulung jadi lambak. Diséréd ka basisir, digusur deui ka puseur sagara. Dipaksa ngusapan kikisik, dibabétkeun deui kana koral. Kuring. Teu cécél teu bocél. Kuring keukeuh ngajirim cai. Di sagara.

Kuring cai di sagara. Dicician satangki peueut teu ngarobah kuring jadi amis. Dijadikeun pamiceunan teu ngarobah kuring jadi najis. Diawuran angka, beureum, héjo, konéng, kuring angger hérang. Bulao, paeunteung jeung langit. Kuring. Teu galideur. Keukeuh jadi cai. Di sagara.

Kuring cai di sagara. Ditauran ti tujuh wahangan kuring teu mudal. Dikompa ka tujuh pasawahan kuring teu nyaatan. Cai sagara tara ngurangan. Panceg dina kadar.

Kuring cai di sagara. Diheureuyan bulan kuring ngamuk jadi tsunami. Ngaburak-barik. Narajang. Ngancurkeun. Malidkeun. Méméh balik deui ka sagara, tampa rasa rumasa.

BAJOANGNA ABAH SAKAM

Kénging ERHA JUNA
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 20:40:52

Ngaleut ngeungkeuy saanak oncu, nganteurkeun Abah Sakam ka Puskésmas. Gugurupuh oncu nu lalaki néangan mantri, keur ngarawat akina nu perang ngalawan panyakit. Geus dua poé Bah Sakam teu éling, koma lantaran teu bisa muak.

Peuting mimiti di rumah sakit, kulawargana ngaraji. Nu besuk piligenti daratang ngabantu du'a keur Abah. Ngan angger teu usik leungeun-leungeun acan, komo muak mah. Rasa héman, nyaah ngagolontor peuting harita ka Abah anu ngagolér lungsé na ranjang puskésmas. "Énjing mah kedah dirujuk karumah sakit gedé! " Ceuk mantri.

Isukna geugeuraeun Abah didorong, pindah kana mobil ambulan. Inget ceuk mantri, lamun taggal 18 Abah tacan muak baé, nyawana moal katulungan. Ambulan dikebut satengah ngapung, cimata tingcurulung gigireun Abah, du'a murudul binarung ingsreuk. Reg, ambulan eureun, macét, kapegat nu ngaguruh, parawéy Agustusan ka alun-alunkeun. Nu di jero mobil pasrah. "Hampura anak Bah!" nyium beuteung Abah. Simpé... Barang sirineu detik-detik proklamasi ngahiung, "Brooot...!" Abah muak. Gurinjal, ngacungkeun peureup, "MERDÉKA...!!!"

JANDELA

Kénging Eulis Wiwin
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 20:28:50

Ras kana lalampahan sabulan katukang. Mangsa lekasan puasa. Harita Beus ninggalkeun terminal Cicaheum. Sajajalan kakuping anu takbiran, matak ketir, inget kana sagala dosa salila sataun. Muatan kacida lobana, mani poék. Jok dua urangeun ku tiluan, kitu deui jok tilu urangeun ku opatan, teu majar kumaha saroléh. Sanajan aya ogé anu nangtung. Tapi anging sifat manusa, masih hayang nyieun dosa. Lalaki anu nangtung tukangeun teu daék cicing, élékésékéng, gigilisiran, sakapeung ketrak ketruk kana tonggong. Padahal cikénéh diumumkeun, lebaran téh isukan tgl 28 Juli 2014. Lebah Nagrég, wanci magrib panumpang geus ngorotan, tapi manéhna teu daék ingkah. “Pak Supir merhatoskeun kaca anu ka pengker!” Lebah mudun dikebut, sorolok téh manéhna ngajongjolong “jegér!” Kaca eundeur, blak nangkarak, ngabebengkang. Reg, beus eureun hareupeun masjid. “Klik lampu di caangkeun.” Barakatak anu rék nulungan téh saleuseurian. “Tikukurna cindeten kénéh dina Jandéla… téwak!” manéhna sadar, koréjat hudang, metot Sléting, jrut-turun. Sasatna notogkeun karep

LIWUNG GANDRUNG

Kénging Ade Satia
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 19:37:55

“Wengi tadi salira imut ka saha. Teuteup asih nyérédét mudunkeun lenyap. Wengi tadi salira imut ka saha.
Linduh soca mariis peutingan manis…” Ngagalindeng suanten Mamih Uun Muliawati, halimpu, maréndé haté nu kalimpudan ku simpé.
Asa inget ka Eulis, nu kiwari keur nyuprih pangarti di nagri deungeun. Tacan lila Karék genep bulan, tapi rarasaan téh asa geus mangtaun-taun. “Eulis, asa ngalangkang ringkang salira, siang wengi Kang emut ka salira.” kasono ukur disidem dina jero haté.
Teuteupna nu anteb pinuh kageugeut, mo bisa dibangbalérkeun, najan tujuh putri nu turun ti kahyangan ngajéngjréng di hareupeun.
Aya talaga kagambar dina soca nu canémbrang hérang, matak betah lalayaran sakalian bari kokojayan, nyeuseup peueut kadeudeuh nu geus maneuh.
Éta imutna, nu matak ting jaredud kana jajantung, matak ngelepek lalaki épés méér. Teu bisa leungit tina ingetan. “Lis, imut salira poma ulah dikasasahakeun. Éta deuih teuteup geugeut nu geus maneuh, omat cangkreud pageuh.” Haté ngocoblak meupeus simpé.

CONAH JEUNG CENDIL

Kénging Eni Setiani
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 17:27:03

"Cik, kang kuli-kuli ngaduk! Damel téh mung kulem sareng moyan," ceuk Conah.
"Sabar, Nyi! Sugan isuk meunang gawé," jawab Cendil.
"Hayoh wé manawi énjing. Abdi téh capé. Dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Kalah abdi nu nganapkahan akang! Emut waktos akang hoyong ka abdi! Saur akang badé disenangkeun. Mana, Kang? Mana?"
"Kupingkeun, Geulis! Saha nu badé tunggon bumi! Sakitu salira tara betah di bumi."
"Aeh-aeh...! Ieuh, aing mah apan usaha! Naha teu karasa ku tetelih sia?" Conah nyeuneu.
"Éta pamatuk kawas lain ka salaki. Cik saring babacot téh!" Cendil teu éléh gorowok.
"Ieh..., salaki nu kumaha heula nu kudu dihargaan téh? Nu gadagna hardolin?"
"Meunggeus, gandéng! Euweuh kaéra ku tatangga."
"Naha maké jeung éra? Sia nu kudu éra mah. Ngawin aing téh ngan ukur mihapékeun," teu kembat kaburu Cendil ngantelkeun curuk kana biwir Conah. Regeyeng Conah dipangku, sup ka kamar. Sakedapan simpé. Teu sawatara lila kadéngé sora nu buk-bek bari tingceukeukeuk.

NU NÉNÉANGAN

Kénging Asep Komara
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 16:01:40

Dina unggal lolowong panto nu muka, manéhna tumanya. Dituturkeun ku ingsreuk budak awéwé nu ngiclik tukangeunana. Klik. Bray. Ronghéap.
“Kantos ningal Si Étéh ieu?” Cenah. Lumengis. Panonna mendet citangis. Nu ditaranya ukur rampak gigideug. Basa mencrong foto digital nu diasongkeun. Kabéh euweuh nu arapaleun.
Jorélat deui. Manéhna. Kadua budakna. Mapay seselekéna jalan dayeuh nu rarembet ku ringkang warna jeung gebur ungkara . Unggal iklan dititénan. Unggal gambar ditengetan. Rundag-randeg hareupeun jeblag panto teuing nu ka sabaraha. Tumanya deui. Nyamos deui.
Wanci sumedeng reup-reupan. Budak awéwé téh katara bangun nu lungséeun pisan. Ingsreukna teu kadéngé deui. Leumpangna mimiti ngalénghoy. Bangun rampohpoy.
Di juru alun-alun dayeuh ramatloka, manéhna mung nyaksian budakna nyanghunjar lambar. Laju milu gempar jeung barudak pantaranana nu geus tiheula ngareureuhkeun sora.
Manéhna. Bati ngusapan dada. Panonna mureleng ka luhur. Neuteup langit kinayungan. Norah reueuk palintangan. Lalaunan awakna muih. Lelet pisan. Laju nyangreud. Ngagadeud. Mirupa lolongkrang password.

AGUSTUS BETUS

Kénging Rohendi Pandeglang
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 15:32:34

"Geus harga mati, aing kudu indit, meungpeung Agustus, bulan héroik pikeun bangsa urang mah kapanan. Allohuakbar!" salakina gilig. Gutrut ngeusian data jeung kasanggupan Jihaduljihad. Biur...

"Gusti hampura kula, batan amanah kulawarga kaburu kojor!" éwéna gilig, muka papakéan. Di luar, nu euyah-euyahan pawéy Agustusan, méh-méhan teu kadéngé raména, kasilep hégak katua paniciana.

"Alhamdulillah" haren, kupédah mahi. Anak tunggalna salamet dioperasi.

"Éta nu jihad ka Paléstina, horénganan mah dibayar nyah, ja bisa ngoperasi anakna sagala!" urang lembur galécok. Jarebi. Nu dikonokeun ngalimba. Jaro ngadilak ka nu ngeluk.

"Sing sabar né, sugan Agustus hareupna deui mah, bapa dia mulang..." ngagebrét hujan cimata, di imah nu dicap Islam Radikal.

Kamus Mini :
- haren = atoh
- éwéna = pamajikanana
- dikonokokeun = diomongkeun
- Jaro = lurah (kokolot kampung atawa désa)
- né = néng (panggilan ka anak awéwé

NA ARI SIA!

Kénging Aan Abdulloh
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 15:30:34

Bus. Gék diuk. Antri. Batur heula. Hiji keur digawéan. Dua urang ngajejentul.

Lila. Sahulu lima wélas menit. Méh sajam nungguan. Kakara kagiliran.

"Sok mangga, Pa." ceuk manéhna. Jempol nuduhkeun kana korsi. Giak kuring pindah.
"Kumahakeun, Pa?"
"Pondokeun wéh, Jang!" témbal kuring.

Teu talangké. Srot...srot, cai na sprayer disemprotkeun. Karasa tiis lebah embun-embunan.
Sedot...sedooot, disisiran. Drttt...drttt, gunting listrik neukteuk buuk. Krés...krés, dizig-zag dirarapih. Sret...sret, dikérok cambangn. 10 ménit bérés.

Song 10 réwu. Dipulangan 5 réwu.
"Ning dipulangan, Jang? 10 réwu lin?"
"Nya sakitu téa biasana, Pa. Bapa mah luar biasa." Manéhna nyéréngéh.
Kuring ngusap sirah. Buuk ukur sisina.
"Na ari sia. Abong kéna..." Teu kebat.

CAP DUA ANTING

Kénging Tatin tansah prihatin
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 15:05:31

Karék sapuluh kuriling joging téh, basa anu ditukangeun nyuruntul miheulaan.
"Punten..." Ngomongna bari seuri.
Dijawab ngan ku unggeuk. Da puguh keur konséntrasi ngitung kurilingan ku dzikir.
"Kunaon kamari teu joging? Kotka reuwas. Ning geus aya gigireun deui.
"Sanés jadwal." Pondok kukuring dijawabna. Ké... Naha ieu téh bet jadi milu nguriling jeung kuring. Di halonnan léngkah, miluan. Ditarikkeun, milu tarik. Ah teu adeuh yeuh jelema téh.
"Resep nya kiatan. Cobi pami punbojo kawas 'Néng. Pasti séhatna." Teu ditémbalan.
"Saé badanna, seger kulitna, socana seukeut."
Aéh murel. Mangkaning juh kuliling deui. Kuring eureun bari muncereng.
"Wey... Tong macem-macem. Sing sopan. Anjeun salah jelema!" Manéhna molohok reuwaseun. Terus eureun, kuring mah terus lumpat deui.
"Umaaah...! héy Papap! Ieu Umah nu sok ku Mamah dicarioskeun téa. Nu ngaos sareng Mamah. Umah ieu punlanceuk." Babaturan ngagentraan.
Kuring muka maskér. Bari nyimpen salam leungeun na dada.
"Umah." ceuk kuring.
Teu némbalan. Hareugeueun.

LALAJO MÉNGBAL

Kénging IRVAN KRISTIVAN
Dipidangkeun dina lapak 27 Agustus 2014 14:00:35

Awak geus lalungsé. Sésa capé gawé. Rék saré, can tunduh. "Ah lalajo TV we," gerentes haté. Bray, TV hurung. Gep, rémot dibawa. Hiji-hiji tombol dipencétan jiga keur ngetik SMS dina HP. ti angka nol nepi ka angka salapan geus parat dipencétan, tapi masih kénéh can ka panggih chenel nu saluyu jeung kahayang. Rét ka hareup. pamajikan keur anteng BBM-an jiga budak ngomé cocooan. Saparapat jam teu karasa. Tombol rémot dipencétan deui nepi ka jempol ngagedéan. Tek, tombol no 5 dipencét. Bréh, haté nyangked kapincut ku siaran langsung mengbal timnas U-19. Rémot bisa ngagoléhé dina sisi témbok. nonton méngbal bari gogoléran. Aya ku tegep. méngbal téh beuki lila beuki ramé. Tapi mata beuki cepel. Reup, saré. Barang hudang TV geus nyireum.
"Jadol téh... teu puguh méngbal téh, mana nu meunang?" golédag saré deui.