Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 21 Séptémber 2014 09:00:18
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Kemis, 21 Agustus 2014 08:23
Intan Permata: " Asa lebet ka kebon kembang warna..."
Saptu, 16 Agustus 2014 12:32
Iwan Nurdiansyah: " betah, nambahan pangaweruh, utamina basa nu buhun, nu murwakanti, nu ngandung siloka,..."
Jumaah, 15 Agustus 2014 09:57
Dharma Lesmana: " Hoyong ngitun artikel, kamana..."
Kemis, 14 Agustus 2014 09:06
Alex Hasan Sapari: " Assalaamu'alaikum... Sampurasun...! Kalintang bingahna sim kuring tiasa gabung di grup FBS ieu. Aya sakedik pamundut; Rumaos bodo kana basa luluhur téh, utamina mah perkawis Undak Usuk Basa sareng cara ngalarapkeunana. Rupina upami di Tepas Fikmin ieu--di sagédéngeun Kamus Basa Sunda--di-postingkeun Undak Usuk Basa, tangtosna Tepas Fikmin téh janten langkung sampurna. Hatur..."
Rebo, 13 Agustus 2014 12:09
Aliayachoer: " ..."
Rebo, 25 Juni 2014 10:15
Mang Eboed: " Naha teu tiasa muka..."
Kemis, 12 Juni 2014 11:48
Ifunk Anker Karindink: " Assalamualaikum, wilujeng wayah kieu..."
Rebo, 14 Méi 2014 14:02
Dini Juwita: " Assalamu'alaikum...hoyong ngawitan ngintun fikmin mugia katampi..kedah dikintun kamana..hatur nuhun anu..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

KA BAYAN ÉS BAJIGUR

Kénging Rohendi Pandeglang
Dipidangkeun dina lapak 18 Juli 2014 20:18:45

Panon poé mentrang. Ka Bayan dagang bajigur. Panas dilawan. Haténa galécok méménta kana sungapan langit, sing turun pitiriseun.

Kasorénakeun beuki ngahéab. Doang ngahajakeun. Nu pimeulieun areuweuh. Tukang sop buah, laris manis kanu harayang tiis.

Sareupna, angger teu béak héab. Teu éléh géléng, Ka Bayan meuli és batu. Gujubar bajigur nu haneut ditiisan. Diasaan sorangan, "tah... tah... ahéng yeuh, és bajigur, anu héés kadeuleu jubur...!" hahariringan, ngasuh kakeuheul. Bajigur tiis mairan, ngalokan "aweu...aweu...aweu, haras...haras..." Ramé. Nu mareuli sop buah nyalampeurkeun. Ngariung pagelaran és bajigur Ka Bayan. Lang-lung ngalungkeun récéh. Ka Bayan jeung és bajigur beuki maceuh. Lang-lung jadi rébuan, lima rébuan, puluh rébuan, lima puluh rébuan, ratus rébuan. Ayeuh-ayeuhan.
Ger hujan badag, ngagebrét. Pangalungan teu kapulungan, lapur kabawa palid cileungcang.

Barang raat, aya nu nyalampeurkeun Ka Bayan. "Dua gelas Ka?!" "Tilu dibungkus Ka?!" "Dua gelas di dieu, tujuh dibungkus Ka?!" Raong.

Balik lumayan, bajigur tiis géh payu, ngagerenyem. Tepi ka imah, ngagakgak... duit pangalungan pabalatak dina kolong imah. Cileungcangan.

BUNGA

Kénging EMI MARYAMI
Dipidangkeun dina lapak 18 Juli 2014 08:09:54

Lumpat. Lir séahna angin. Lumpat. Lir gulidagna cai. Teu miroséa nu keur umat-imut, seuri bungah dina tungtung korsi panjang hareupeun patamanan. Sorangan. Teu maliré nu keur ceurik kanyenyerian ngawut-ngawut buukna sorangan nu teu béda jeung ramat lancah satukangeun sarigsig kamarna sorangan. Reg. Gigireun kamar nu ceurik. Rekét. Lalaunan. Geumpeur. Nyampeurkeun nu melong kosong luhureun risbang. “HIV, Bunda…” ngadégdég ngacungkeun keretas nu titadi dikeukeuweukna. Kudupruk gigireun risbang. Nyuuh gigireun risbang. “Bunga…” geter sora satukangeunana. Sora nu kaluar tina biwir bapana nu ayeuna diuk dina korsi roda alatan kacilakaan sab harita keur diranggeum ku narkotika nu durjana. “Hampura, Anaking…” aya inghak karumasaan léwat saking mirig kedal ucapna. “Balikkeun kasucian Bunga! Balikkeun kasadaran bunda!” belewer keretas nu murag na lahunan bapana. Beretek. Jeblag. Lumpat. Lir séahna angin. Lumpat. Lir gulidagna cai. Ngaliwatan seuri jeung ceurik séwang-séwangna. Cekiiiitttt. Jedak. Wur.
“Bunga…” haréwos indungna neuteup kalangkang gupayna.

HIJI SUHUNAN DUA CINTA

Kénging Dadah Hidayat
Dipidangkeun dina lapak 18 Juli 2014 00:53:47

"Gusti, kedah kumaha jisim abdi."
Saban janari, handapeun hiji suhunan, cimata murubut maturan namprakna dua dampal panangan. Poék haté nyarandé kana du'a. Alam ngusapan ku jemplingna. Nangtayungan kaweningan cinta awéwé nu dirungrum kabingung. Ésih.
Emh. Mun seug mamah sareng papah araya kénéh! Meureun moal nuturkeun Ceuceu. Moal kieu jadina.

Isuk-isuk, di méja makan, handapeun suhunan nu sarua.
"Majeng ka sapuluh taun, sepi."
"Sadayana lepat Ceuceu, A. Hapunten pisan."
"Mugi hiji waktos ceuceu ngartos."
Gebeg, reyyy! Hapa. Kecap nu ngaruntagkeun jiwa.

"Siiih!" ngetrokan panto kamar. "Saur Aa énggal! Bilih kasiangan!"
"Muhun, Ceu."
Bray panto. Hélok. Aya ku geulis adi téh!

Sidang. Tungtung kuliah nu diarep-arep ku saban mahasiswa. Lulus mulus cita-cita.
"Do'akeun nya, Ceu. Kahoyong mah cum laude."
Mobil disetater paneuteup ceuceu. Laju ngageuleuyeung tengtrem.

Peutingna. Nalika ceuceu ngundeur pucuk impian, panto kamar Ésih ngarekét. Belenyéh dua lambey imut birahi. Ngahiap duriat dina amparan rénghap seuneu.

PANJANG DURIAT

Kénging Deni Riaddy
Dipidangkeun dina lapak 17 Juli 2014 17:31:36

Asa ngimpén numawi! Tiasa sasarengan deui sareng Kang Nanang. Imutna. Teuteupna. Nu tadina mung ukur aya dina implengan. Sawangan. Kiwari laksana. Sapuluh taun kalarung, Kang Nanang nembrakeun kanyaahna. Abdi disuhunkeun ka Bapa. Tunangan. Ti harita ogé Nining teu weléh ngagoda. Ahirna mah abdi nyerah. Kang Nanang beuki nebihan tina haté kuring. Kang Nanang ngarangkep sareng Nining. Ti harita, Kang Nanang diicalkeun tina émutan sareng haté abdi. Minggu kamari. Tepang deui sareng Kang Nanang nuju bukber. Uihna, Kang Nanang ngedalkeun, hoyong ngajangkep sareng abdi. Teu diengkékeun. Dongkap ka rorompok, langsung nyarios ka Bapa. Diwidian. Énjingna nikah! Abdi sadar. Résiko nikah sareng Kang Nanang mah moal tiasa ngapimilik sagemblengna. Panasiban abdi panginten. Dengdem? Gusti! Mugi sing ditebihkeun tina rasa éta. Abdi kersa janten nu anom sotéh, pédah sareng Nining mah, tos dalit ti aalit, jadi batur sakasur di kosan jaman kuliah. Terang adat. Tara aya nu disumput salindungkeun. Ongkoh panjang duriat wé…

LABIRIN BUNGUR

Kénging Tatin tansah prihatin
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2014 22:16:05

Kasono anjeun, jeung kuring. Kasono nu teu nyoara
Ninggalkeun tapak guligah
Ngaléngkah tina lalakon nu teu maké naskah.
Di akhir peuting di tungtung simpé, ngaran anjeun terus ka éjah. Ngan anjeun nu ulin na impénan. Teu apal kumaha cara mohokeunana. Teu ngahaja niténan anjeun. Teu kahaja deukeut jeung anjeun. Tina ungkara nu basajan jadi ngamalir carita kahirupan urang duaan. Resep ka anjeun téh, bruk-brak saayana. Taya nu disumputkeun. Geugeut ka anjeun téh, lucu ku oconna. Aya anjeun, layung kelirna kasumbaan. Rumpaka jadi éndah, ngamanglé kembang kacapiring. Nguwung-nguwung na langit haté. Gancang teuing datang mangsana. Urang jadi Pataréma rasa, teu sasari, lain kuduna.
"Ucu. Ucing sumput waé ih na lulurung qalbu, Aah." ceuk anjeun tina BBM.
"Hong ah...! Kapendak. Aah capé nya milarian hakékatna?"
"Wkwk kwk kwk." Kitu jawabana.
Ehm... Nu pasti. Urang keur leumpang dina labirin impénan nu lungkawing, pinuh ku kingkin jeung kasono. Labirin bungur nu moal aya tungtungna.

AI TITI

Kénging Eni Setiani
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2014 19:54:12

Piisukaneun lebaran, pasosoré. Sora dulag patémbalan ti unggal masigit. Bi Onah hulang-huleng di tengah imahna. Selengseng, kaambeu pasakan ti dapur tatanggana. "Ai...! Hampura Ema. Lamun aya kénéh Bapa manéh, kabeuli kéréwédan-kéréwédan waé mah!" gumarendeng.

Kulutrak, panto imah aya nu muka. Gentak dirérét.
"Ma, cuang ngadamel kupat!" Ai Titi budakna Bi Onah ngajingjing cangkang kupat.
"Heug, cuang isikan heula béasna!" témbal Bi Onah.
"Ku abdi wé ngisikan mah, Ema ka masjid, nitip kanggé zakat Fitrah!" ceuk Ai Titi.
"Ti mana duitna? Béas gé ngan aya saléter!" ceuk Bi Onah. "Sakedap nya, Ma!" Ai Titi ngaléos ka kamarna. Teu lila geus nyampeurkeun deui. "Tah, Ma...!" Ai Titi ngénéngkeun céngcéléngan hahayaman. Pro...! Dipeupeuskeun. Duit pabalatak dina samak. "Cuang beulikeun baju Ai wé, nya? Améh isukan ginding!" ceuk Bi Onah bari ngumpulkeun duit. "Ih, ari Ema. Wajib mana, mésér acuk lebaran atanapi mayar zakat Fitrah?" témbal Ai Titi, sorot panonna katumbirian.

HANDAPEUN HUJAN

Kénging EMI MARYAMI
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2014 08:06:01

Gebeg. Leungeunna nu keur anteng nulis aya nu metot. Sakelasna nu récét nungguan root hujan ayeuna jiga gaang katincak. “Naon?” Marni nyureng. Holis pageuh teu ngalésotkeun ranggeumanana, paadu teuteup sakedapan méméh Marni dibetot kaluar ti kelas ka tengah lapang ka handapeun hujan teu maliré Marni nu peperejelan hayang leupas. “Ih, ari Holis ku naon? Jiga nu kasurupan!” Marni gogorowokan ngéléhkeun séor angin jeung hujan tapi teu walakaya jang ngaleupaskeun dirina. Ranggeuman Holis jadi kana dua leungeunna. “Marni!” pokna patarik-tarik jeung hujan. Marni kerung. Uleng. “Percaya teu? Holis bisa ngeureunkeun ieu hujan?” neuteup langsung ka jero mata Marni nu wening. Lalaunan, ranggeumanana leupas. Ranggah ka langit, “Hujaaannn! Heup! Eureun!”. Marni nu jibrug ngabigeu teu kiceup-kiceup neuteup Holis. “Hujaaannn! Pliiisss! Eureun heula ayeuna sangkan Marni percaya yén Holis bogoh ka Marni!” gorowokna tarik naker. Babaturan hareupeun kelasna surak. Marni nu ngajenghok gogodeg tuluy napelkeun curukna semu médéng kana taarna sorangan méméh lumpat.

HIJI BEURANG DI MUMUNGGANG

Kénging Nana Sukmana
Dipidangkeun dina lapak 15 Juli 2014 23:47:06

SOR, duwegan kalapa héjo. Gula kawung meunang ngurud ‘na kararas. Regot diinum. Caina karasa meueut. Kawas imut anjeun. Nyaksrak kana saban ringkel urat. Nyieuhkeun sésa halabhab. Sabada saparat beurang ngawelah lemah. “Kadé ulah capé teuing, apan hanca pajengeun sakitu upluk-aplakna.” Sora anjeun, lirih. Tungtung karémbong ngusap késang dina tarang kuring. Seungit pucuk entéh. Sakilat ramo anjeun diranggeum. Diantelkeun kana pipi. “Keusrak, nya, Kang? Tos séép ku sasanggaleun.” Héhérang soca seuseukeut panah. Niruk mamaras. Kuring gideug bari imut. Keur Akang mah salempay sutra, Geulis. Ramo gawé, ramo rancagé, ramo nu angger mépéndé.
Di landeuh, walungan patingarileu. Caina palid ka hilir. Tuturubun lebah curug, antaré ‘na lebah leuwi. Tapi tara kadéngé rumahuh sanajan kudu ngaluncatan batu, nyorang sédong. Kawas anjeun. Tara ngangluh sanajan nyorang tanjakan. Tara humandeuar mangsa nyosoh heucak. Bangbaluh teu weléh dibungkus imut. Padahal Akang hoyong nguping renghik anjeun. “Ngangluh moal mecatkeun huut tina gabahna, Kang.” Reup peureum. Dunya mabra.** (14-07-2014)

SATUKANGEUN TÉMBOK KACA

Kénging rizky chandra
Dipidangkeun dina lapak 21 Séptémber 2014 00:31:07

Ukur gunem panon nu ngawakilan. Nu baheula patepung di pasampangan. Basa pada-pada kabeulit Batrawalina asih lawas, ayeuna datang deui. Teu kahaja.
Ditempat éta silih ubaran. Dina siloka guneman, ébréh céda tina mangpirang tatu ku manéhna ditémbongkeun.
“Ku saha dugi ka kieu?”
“Ku nu sakedahna ngajagi Abdi.” Nyegruk.
“Euh..! Ongkoh cenah rék dijaga, dibungahkeun?” Rabeng silalatu ngagebur pabaur réwuan sato nerejel na tungtung létah.

“Mun téa bisa malikeun waktu!” Ukur gerentes. Sab raga teu walakaya. Miroséa titimangsa nalungtikan sisi wanci. Teu sadetik kalarung, niténan pinuh kabingung. Ayeuna teuteupna beuki hideung kalimpud angkeub. Tuluy juuh ku nalangsa, tangara reumbay cisoca.
“Aing lain sasaha!” cicing teu bisa kumaha. Geuning nandasa kabina-bina manéhna nu dipicinta.
Rumpuyuk raga ngalumbuk, leuleus miyuni kapuk, kaibunan kabaseuhan ku cipanon. Kasono reujeung kamelang ngababandang.

Keupeul peureup baloboran, tulang cengkat nalonggérak. Lawas teuing keur meupeuhan, ngancurkeun wates panghalang. Tungtungna ngalungsar, satukangeun Témbok Kaca.
“Hampura Akang!”

DITALÉK DI POLSÉK

Kénging Aan Abdulloh
Dipidangkeun dina lapak 21 Séptémber 2014 00:19:16

Jajantung Néng Soléha ratug. Leungeun ngageter muka surat ti kapulisian. Surat panggilan.

Sapeupeuting nyaring. Lewang amprok jeung poè isuk. Naon nu rék ditanyakeun pulisi? Kumaha kudu ngajawabna? Pipikiran cus-cos. Dirga ukur bisa ngalelemu. Negerkeun.

Bray isuk. Dianteur Dirga, salakina. Néng Soléha ka kantor Polsék.
Bus ka rohangan pamariksaan. Bripka Nandang geus siap nyieun berkas pamariksaan. Na méja tembong barang bukti. Urat madu jeung urut kaplét Tadalafil, obat kuat.

Tilu jam pamariksaan kakara réngsé.
Bripka Nandang neuteup Néng Soléha. Mun kongang mah hayang ngobét haténa. Hayang nyaho. Naha bener sakabéh nu dicaritakeunna.
Faktana. Teu cukup bukti, ngajadikeun Néng Soléha tersangka.

NU TITIRAH & CAWET KAYAS

Kénging Yuharno Uyuh ONod
Dipidangkeun dina lapak 20 Séptémber 2014 23:31:57

Imah bilik. Nu nyengceling sisi wahangan. Dicicingan ku nu ngadon titirah. Kalabasan. Ngadon bumetah. Nahun. Sok jigrah mun pareng aya hujan poyan téh.
Geus heubeul ngadago girimis. Gawéna huleng jentul. Rumahuh. Dina mentrangna kalangkang beurang. Dina comrékna pucuk peuting. Manéhna teu reureuh. Ngagugulung nu dipimeumeutna. Digulang-gapér. Dihariringan.
Wanci tumiris dina lolongkrang simpé. Balas capé. Manéhna kapulesan. Dumadakan aya angin ngagelebug. Rekét. Jandéla kamarna muka. Langéor. Aya nu datang. Nu geulis badis béntang pilem India. Ngadengo. Bari ngusapan. “Deudeuh teuing Engkang...!” pokna. Rét. Ka nu keur dikeukeuweuk. Bréh. Cawet kayas. Nu geulis imut kanjut. “Sing sabar nya, mun wahanganna hérang deui. Sabataé urang ngojaya deui, ” Laju ngaléos. Muru jandéla nu bolongor. Jleng. Diteureuy mongkléng. Nu keur nyegrék ngoréjat muru jandéla. “Nyaiii!” pokna. Ngajorowok. Semu peura. “Deuh. Ku harianeun, nya!” pokna deui. Bari ngabeubeutkeun awakna kana kasur lépét. Bari ngagaléntoran nu dikeukeuweukna. Laju ngahariring deui. Diselang humarurung. Sorana nurihan peteng.

NU NGELINGAN

Kénging Tike Agus Chayaang
Dipidangkeun dina lapak 20 Séptémber 2014 21:52:56

Poè juma'ah asa cikeneh pisan, basa manèhna Jadi muadzin di masigit deuket imah. Sorana mulas mèlis kabawa angin. Cènah mah sora Kang Yayan teh kawas adzan nu di TVRI baheula, panjang nafas jeung halimpu kadèngena asa matak waas matak nineung.
Sora adzan nu Ngajak ngèlingan umat sangkan geuwat nohonan parètah Alloh shalat lima waktu.
Rebo kamari hawar hawar kabawa angin nu boga sora adzan saban waktu shalat diwawrkeun tos dipundut kunu gaduhNa.
Mugi anjeuna ditampi amal ibadah, iman islamna. Amiin.

PANGGEDÈ-GEDÈNA DOSA

Kénging Aini Mardiyah
Dipidangkeun dina lapak 20 Séptémber 2014 21:42:53

“Mangga bilih aya patarosan, bebas...” Pa Ustad muka tanya jawab dina acara rotinan. “Ustad, tadi saurna panyawat batin tèh kedah dipilari sumberna. Kumaha upami hoyong pendak sareng popotongan?” hiji wanoja naros.
“Dina Qur’an, dosa naon nu panggedè-gedèna?” Pa Ustad malik naros. “Musyrik.” jawab mustami. “Saur Nabi dosa naon nu pangedè-gedèna?” Pa Ustad naros deui. “Anu ngaku nabi sabada Nabi Muhammad.” Pa Ustad ngajelaskeun, teras nyaur deui. “Pikeun Prèsidèn, kasalahan nu pangedè-gedèna tèh lain koruptor. Coba aya jalma dialun-alun anu ngaproklamirkeun diri jadi prèsidèn, tangtu moal aya hampura bakal ditèwak harita kènèh.
Tah, panggedè-gedèna dosa pikeun jelema anu geus rumah tangga nyaèta aya pasangan anu lian. Salingkuh!”

PASANGGIRI

Kénging Moh Syarif Hidayat
Dipidangkeun dina lapak 20 Séptémber 2014 21:36:38

Lain sakali dua kali kuring jeung barudak miluan Pasanggiri téh. Pek téangan, Pasanggiri naon nu can pernah diiluan. Pasanggiri tingkat nasional gé apanan remen jadi juara, kahiji malah. Ari ieu, miluan sotéh pédah ngahargaan babaturan nu jadi panitiana kalahka ambek nyedek tanaga midek. Lain..., lain pédah teu wani ngontrog panitia da geuning dina urusan model kieu mah nu kawasa téh tetep we juragan juri. Euweuh lahan jang protes deuih da apanan ti anggalna gé panitia téh geus nutup lawang: “Keputusan Juri tidak bisa diganggu gugat!”
Teuing jurina nu belegug, teuing kékih, teuing panitia nu salah nempatkeun juri, budak téh ahirna ngan kabagéan sajuta. Nu dua juta mah geuning beunangna téh ku budak leutik nu enya gé alus dina ngabasakeun carita tapi dina éksprési mah asa leuwih alus si sujang da manéhna mah bari pepeta sagala. Hawar-hawar kadangu sora hiji juri, “ Ini bukan lomba teater, Ini lomba bercerita!” Har?
“Keun waé atuh, Bah? Engkin mah Insya allah juara kahiji,” ceuk budak jiga nu ngarti kana katugenah bapana. Kuring mésem, ras inget ka pasanggiri nu sok aya di tipi.

TAMATKAN SAJA

Kénging Neneng Yatikurniati
Dipidangkeun dina lapak 20 Séptémber 2014 21:30:06

Dédéngéeun kénéh, Kang Dadang nuduh rék ngahianat ka manéhna, waktu bébéja hayang neruskeun kuliah heula. Kéképéhan ogé, euweuh gunana. Keukeuh. Hanjelu. Berebeyna cipanon, teu matak haténa katodél.
“Teu kudu ceurik!” Sinis. Asa dicacampah. Kanyeri ‘na dada, tambah karasa. Manéhna bener, teu kudu diceungceurikan. Gesat-gesut indit. Moal rék ngalieuk deui.

Statsion Cibatu. Kalacat kana karéta ékonomi. Ngétan. Tina kaca, melong ka jauhna. Kakayon jiga lalumpatan. Ngajauhan. Naha bakal nincak deui tanah Pasundan? Tingsérését. Lalongkéwang. Bet asa sieun nyanghareupanana. Kumaha mun ditalikung sono? Tapi, apanan teu kudu ceurik. Teu kudu ceurik! Bisa kitu? Kudu mancegkeun sorangan. Pikiran ngacacang ka laguna Ismail Marzuki, “Jangan ditanya ke mana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah kau minta ku kembali lagi. Usah kau harap ku bersabar hati. .... Tamatkan saja cerita yang sedih. Selamat tinggal kubermohon diri. ....“

APÉL

Kénging Yuyun Yulistiani
Dipidangkeun dina lapak 20 Séptémber 2014 21:05:29

"Torojol Ocid jeung mérsi... datang Dodo mawa polpo, Ana mawa toyota...!" Sajajalan disetél, jadi lagu panyumanget ngapélan Ineu. Enya ogé saingan téh waja, teu jadi halangan. Apal pisan kana seléra jeung karesep Ineu

Teuneung, teu keueung najan kudu adu hareupan jeung kolotna Ineu. Deudeuh jeung geugeut kuring leuwih ti cumpon jang miasih anak kameumeutna.

Srog, reg, parkir gigireun Lamborjini bau cikur nu geus tiheula nyampak, "Dila," ngagerendeng. Teu sérab ku buricak mobilna. Apal cangkem kumaha Idéalisna Ineu.

Bray, bahasi si kukut tengah tuwuh muka, bareng jeung ngageblagna panto imah Ineu. Gap, ngaluarkeun rantang eusi kabeuki Ineu, bareng jeung kaluarna nu leumpang pakaléng-kaléng. Duanana ukur ngarérét. Bororaah ngadadahan, teu imut-imut acan. Geuleuyeung, ninggalkeun kuring nu ceuleupeung mata simeuteun. Bréng, rantang ragrag ninggang suku, eusina mancawura ngokotoranan. Disusul dengér ringtun si jadul, "Army, semur jéngkol nu diakut ku Lamborjini langkung pelem." SMS ti Ineu.

REDUPLIKASI

Kénging Teti Taryani
Dipidangkeun dina lapak 20 Séptémber 2014 20:50:27

Wine jeung Agis diteuteup. Dalah dikumaha. Ngaranna gé cinta. Méméh indit, Wine muntang ka Muldan, sobatna. Mihapékeun indung bapana.
“Nyaan? Jangji rék silihpikanyaah?” Kadua kalina Muldan nalék. Duanana arunggeuk.
Muldan ngarénghap. Melangeun, sabab kolot Wine teu doa. Wine nu geulis jeung percéka nyampaykeun harepan ka Agis nu ngaligeuh kénéh. Ari bageurna mah geus kaciri tina sapopoéna ogé.
“Jung atuh didu’akeun sing panggih jeung kabagjan. Isukan gé léah kolot mah. Asal sing balener.” Muldan ngajurung laku.
Jeung enyana, sanggeus kakurung ku incu, indung bapana Wine léah. Nyaahna totomplokan.
Pasosoré dua puluh taun ti harita. Torojol rumaja sajodo, juuh cimata. Cenah ditundung ku bapana. Muldan ditelepon, dinaha-naha. Dilelemu. Tapi ngajawabna teureugeus. “Nepi ka iraha gé teu satuju! Paéh hirupna aing teu hayang nyaho!”
....
“Nyaan? Jangji rék silihpikanyaah?” Wine jeung Agis nalék ka duanana. Nu ngeluk, arunggeuk.
“Jung, didu’akeun sing panggih jeung kabagjaan. Isukan gé léah kolot mah. Asal sing balener.”

MATAK OGÉ

Kénging Yusuf S. Martawidenda
Dipidangkeun dina lapak 20 Séptémber 2014 19:19:36

Ceuk pikiran mah keur ngarawat Abah nu tiktikbrek saenggeus Ambu maot sataun kalarung, cukup kuring jeung pamajikan mun lanceuk jeung adi arembungeun ngurus mah. Matak kuring pang teu panujuna waktu abah ngedalkeun rék laki rabi deui. Ari geus jodona mah teu bisa dihalang-halang, Abah nikah deui jeung Embi. Nya ari aya nu ngawulaan mah, Abah téh teu ririwit teuing. Ngan nyakitu jodo, pati anging Alloh nu nangtoskeun. Embi pupus. Kawajiban anak ngawula ka kolot komo deui Abah jiga nu betah mun aya di imah kuring téh. Di pagawéan kuring nu keur dipromosikeun keur hiji jabatan teu kaop tenang digawé, pamajikan meusmeus nelpon, Abah harééng téa, lieur téa, paregel téa, jeung sajabana. Dina hiji kasempetan ngobrol jeung Abah, kuring ngedalkeun, “Sanes abdi alim ngawula ka Abah, sanes abdi alim ngurus Abah. Ieu mah manawi Abah hoyong nikah deui, abdi ngadukung pisan”