Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 26 Januari 2015 03:10:19
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Kemis, 08 Januari 2015 15:32
Sukanda Subrata: " nepang sim kuring Sukanda urang cirebon anu hoyong diiajar nyariios sunda.Sadidintern mah ngasuh murang kalih we.Pun bojo hiji pun anak dua.hoyong lebet fikmin sunda naha tiasa..."
Saptu, 27 Désémber 2014 16:44
Bundana Duo Mojang: " Assalamuallaikum wr'wb,,,,,hatur-nuhun pisan ka Bpk Kuncen fbs anu tos nampi sim kuring jnteun wargi fbs,,," sim kuring leuga manah tiasa di ajar seueur ngaos bahasa sunda sanaos sim kuring nuju buburuh di Negri deungeun mugia nambih seueur saderek,,,nambih elmu,,, nambih ginclong'na uteuk balas di asah ku fbs hehe wassalam'uallaikum wr..."
Saptu, 27 Désémber 2014 16:09
Bundana Duo Mojang: " Assalamuallaikum wr'wb,,,,,hatur-nuhun pisan ka Bpk Kuncen fbs anu tos nampi sim kuring jnteun wargi fbs,,," sim kuring leuga manah tiasa di ajar seueur ngaos bahasa sunda sanaos sim kuring nuju buburuh di Negri deungeun mugia nambih seueur saderek,,,nambih elmu,,, nambih ginclong'na uteuk balas di asah ku fbs hehe wassalam'uallaikum wr..."
Senén, 15 Désémber 2014 17:21
Abdul Haris: " Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pangapunten ka réngréngan sadayana. Jalaran kawatesanan ku sarana. Sim kuring nembé tiasa mairan ieu rohangan. Mitembeyan seja ngahaturkeun nuhun kana salaring pangangken. Kersa nampi aubna sim kuring, kalayan léngoh kaweruh. Ageung pangharepan pikeun sim kuring pribadi. Anu seja mundut panuyunna, ti para kanca sadaya. Pikeun sami-sami nanjeurkeun budaya indung. Ieu..."
Senén, 01 Désémber 2014 12:03
Rachmat Adhe: " Assalamu'alaikum warahmatullah,, Punteun bilih aya nu uninga ngagaleuh novel prabu siliwangi di mañana ? Di gramed tos teu..."
Jumaah, 28 Novémber 2014 00:00
Tike Agus Chayaang: " Hatur nuhun panampina..."
Ahad, 02 Novémber 2014 08:22
Husnul Yakin Ali: " Database kamusna teu acan leres..."
Salasa, 30 Séptémber 2014 00:41
Rubi'ah Adawiah: " assalamu'alaikum warahmatullah kularwargi sadaya, resep pisan ningal blog-na. eusina rupi-rupi anu janteun pangaweruh, mugia ngajanteukeun barokah tina elmu anu tiasa kamangpaatkeun. Aamiin..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

LALAKON KI SYAHWAT

Kénging Herdi Pamungkas
Dipidangkeun dina lapak 04 Séptémber 2014 21:59:08

Disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang. Cekéng. Bedog dilugas. Barasat. Kasebrot panon poé. Pamajikan di imah ngawakwak bari ngancam. “Lamun teu sanggup nalukeun hartina Nyai nu kudu nyingkah!” ngembang laja. Nu dianti teu burung ngurunyung malédogkeun imut. Matak ngalenyap. Jajantung beuki kerep ketugna. Les. Manéhna ngaléok lebah péngkolan. Kurunyung Ki Syahwat minangka badégana. Ngagégag ngajingjing gobang. “Ditungguan di tempat sasari!” cénah nyeuneu. “Narah!” cekéng. “Kéhéd siah! Ti iraha nampik pangasih?” ngacungkeun gobang. “Tong tatanya!” Der galungan. Uing geus jangji poé ieu kudu bisa meruhkeun manéhna. Wanci sareupna Ki Syahwat boboléh. Geuntak ditalikung. Disetorkeun ka pamajikan. “Kerem di dapur. Kadé leupas!” bungah. Tuluy dicangcang dina suku korsi nu didiukan. Sabot ngaleyep. Tinggal tambangna. “Ka mana?” Nyusud tapak sukuna. Reg. Hareupeun panto kamar. Rékép. Pirajeunan hayang noong. Méméh prak. Bray muka. Leungeun dibedol satarikna. Pamajikan. Di pipir ribut. Tuluy ka tukang. “Ki Syahwat ngunclungkeun manéh ka sumur,” cék RT. Pamajikan ceurik. “Jih?” cekéng kerung.

NU MÉNTA TANGGUNG JAWAB

Kénging Hadian M Sulaeman
Dipidangkeun dina lapak 04 Séptémber 2014 14:56:19

Asa kabéntar gelap, tengah poé éréng-éréngan. Waktu manéhna cumarita bari ngalimba. "Engkang, wayahna kedah tanggel waler! Ayeuna abdi ngandeg opat sasih!" Pokna, basa malem Jumaah, nu meujeuhna simpé. Ngahaja nepungan Jumad, di kamer kontrakanana. Jumad bati narik napas beurat, teu bisa kukumaha. Rumasa poho, kana larangan agama. Kajurung ku napsu, beunang kaolo ku pangbibita sétan. Ras inget, kana lalampahan jeung manéhna. Asa cikénéh. Ayeuna ménta tanggung jawabna. "Yéééy, naha karék ayeuna atuh ngomongna, Nyi!" Témbal Jumad bari nyidik-nyidik beuteungna, Nyi Encih. "Sumuhun, apan urangna gé, nembé tiasa tepang deui, Engkang!" Pokna deui bari rada ngajauhan. "Kéla... boa salah alamat! Rarasaan urang ngan sakali ngalakukeun nu teu uni. Éta ogé, waktuna dua bulan kalarung!" Jumad ngabéla diri. "Aaah Engkang, numawi abdi téh bingung, nu teu mendak tungtung. Jalmi anu sakedahna tanggel waler. Tadi sonten, maéhan abdi!"

AYAT-AYAT TRESNA

Kénging Erwin Wahyudi
Dipidangkeun dina lapak 04 Séptémber 2014 14:00:26

Gasik wudu, tutas kapireng adan Lohor ti masigit tonggoh. Sakeudeung deui, nu kapiati téh jebul, geura. Kring...! Nya, teu salah. Panjang umur nu kasép teh.
"Parantos siap, geulis...?" sorana ngageleser 'na tungtung telepon.
Mukena bodas nyacas geus mungkus awak, sedeng hapé nu geus di-loud speaker mah, digolérkeun gigireun sajadah nu geus diamparkeun. Ngadeg ka Kiblat. "Allohu Akbar." komando ti manéhna. Rohangan jempling. Salila keur ngalakonan nu opat rokaat téh, pikir mah éstu museur ka Manten-Na.
Tuntas awéh salam nu dituturkeun ku ngaaminkeun dunga nu ngagorolang, manéhna mapatahan sangkan leuwih sabar dina nyanghareupan rupa-rupa dodoja hirup. Sorana nu pinuh komara, lir ibarat cinyusu nu nyelecep kacida. Hanjakal, ari telepon geus dipareuman mah, bet mucunghul deui bangbaluh nu maneuh ngancik dina sanubari téh: iraha manéhna rék ngaimaman kaciri bungkeuleukanana?

NU NYIEUN SAMAGAHA

Kénging rizky chandra
Dipidangkeun dina lapak 04 Séptémber 2014 12:54:17

Di hiji lembur. “Bulanna pareum, bulanna teu aya,” barudak laleutik nu keur arulin diburuan, careurik. Ngahinghing, marulang ka imahna séwang-séwangan. Di sababaraha tempat ngadadak haliwu. Panto imah méh kabéh maruka. Jul-jol kalaluar, tuluy nareuteup jomantara. Mongkléng.
“Anéh, pan ayeuna teh ping patlas, mangsa bulan keur buleud-buleudna? Naha bet jol leungit?” Tingkucuwes.
Béh wétan, aya nu lulumpatan ka punclut pasir, mawa toropong. Tuluy balik deui hariweusweus.
“Heueuh pareum euy, padahal mah euweuh nu ngahalangan,” ngahuleng. Bruy-bray nu nyareungeut, lilin, obor, nepi ka lampu panggedéna. Ditojokeun ka langit. Keur ngaganti bulan nu pareum. Hanjakal, langit angger mongkléng. Méga hideung ngadadak daratang.

“Sabar Kasép, masih panjang lalakon hirup hidep mah, tuh kembang lian, ngantosan,” tiis lir ciibun. Ngeclak tina pangusap Indung, nalika hiji waruga nyuuh dina lahunana. Gep. Geleweng, dibaledogkeun ka jomantara. Purnama mabra beuki caang, di lembur haténa. Panto muka salegana langit.

HAREPAN ANYAR

Kénging Dadah Hidayat
Dipidangkeun dina lapak 04 Séptémber 2014 12:27:25

Angkeub langit pangaritan buyar ditiup ungkara teges lurah anyar.
"Yu, urang baralik ka pasawahan jeung pakebonan. Pare, palawija, sayur-sayuran, cuang hirupan deui." Alam narawangan. Harepan swasembada tingkuniang harudang deui.
"Embééé!"
"Toééét toét tot tot!"
Sora kagandrung tingjurungkunung di luhur gunung. Sedeng sora kaketir di tegal pasir mipir nyingkir.
Barudak angon malincrak, igel-igelan, aréak-éakan. Laju murak timbel sangu pulen ladang késang patani pribumi.
"Ulah waka owah, euy!" ceuk nu garaplah, nu dadana maraké lencana hideung.
"Ririungan urang karumpul ..." Barudak ngarawih Sunda sabada upacara.
"Reugreug, reugreug!" Ki Lurah anyar ngumbah leutak nu minuhan sukuna dina kamalir sawah. Laju mulang abring-abringan jeung nu tas buburuh tandur. Dituturkeun ku barudak angon nu tetep jigrah.
"Embééé!"
"Toééét toét tot tot!"
Layung sampulur. Lembur ngempur.

RAMAT LANCAH

Kénging Hadi AKS
Dipidangkeun dina lapak 04 Séptémber 2014 10:55:49

Nyai, tingali itu aya lancah di langit. Laju turun ka suhunan. Clak kana sirah. Tapi Kami terus leumpang. Karasa ieu batang tulang, dahan leungeun laun-laun bet sirungan. Gok jeung Kuring. Sarua geus jadi kakayon, Nyai! Aya areuy ngarambat tina sukuna, meulitan awakna. Laliar tina ceuli jeung irungna. Pasti Nyai mah seuri, kagugu nénjona. Henteu, Kami mah teu hayang seuri, najan pangling ku raga séwang-séwangan. Jen narangtung duaan. Papelong-pelong. Kami jeung Kuring. Ari lancah, lancah langit téa, geus nyayang deui dina sirah Kula. Nyieun ramat. Pajuranteng tina sirah kana leungeun, kana suku, kana dada jeung genggerong. Duuh…ténjo ku Nyai! Itu Kula bet kawas cacaka. Ragana dibulen ramat. Ngan ukur panonna nu témbong, culak-cileuk. Reng aya sirung nu jadi tina embunan-embunanana. Biheung sirung tangkal naon. Ulah deukeut teuing, Nyai. Nyingkah sing jauh! Itu lancah geuning terus ngarayap ka mana-mana. Tina sirah kana sirah. Rembet meulit kana tangkal raga, daun jeung areuy saréréa.

ARCA

Kénging Deden Abdul Aziz
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2014 22:23:47

NEUTEUP korsi batu nu geus lukutan. Sapuluh taun ka tukang leucir kénéh. Tapak réma jeung réma. Haté jeung haté. Anjeun di mana, Nung? Angin masih kénéh jadi angin. Halimun mindingan paneuteup. Lain, lain halimun, tapi nu ngembeng dina kongkolak mata. Enya, Nung, na korsi batu éta. Réma jeung réma nu éta. Enya, Nung, éta mah Amih, lain Engkang. Nu megatkeun lamunan sapuluh taun ka tukang. Nu nundung geusan lampah mun ingkah ti korsi batu ieu. Duaan. Lain séwang-séwang. Tapi anjeun di mana, Nung? Geuning korsi batu bet diantep lukutan.

Dua leungeun ngaranggeum kana arca batu gigireun korsi batu. Beungeut Engkang geuning, Nung. Dihujanan cimata Amih. Ditangkeup pageuh. Digaléntoran. "Deudeuh, anaking," nompo kana ceuli arca. Kana haté Engkang.

HARÉWOS KEUR ROSE

Kénging Asep Komara
Dipidangkeun dina lapak 03 Séptémber 2014 20:12:38

Anjeun téh ukur Winger, Rose. Tapi anjeun teuing ku lenger dina bab manuver. Jauh ti andalemi. Teu kawas basa anyaran lulus ti Akademi. Ketak anjeun mindeng ngabarubahkeun mantengna rarancang misi. Adat anjeun matok dina gurat batu. Ti mimiti latihan. Tug nepi ka diusna urang mangprung ka pangperangan. Boa anjeun neuteuli kénéh basa harita ku kuring dicarékan. Atuda anjeun geus wawanianan. Ngiwat potrét nu ngait dina sesela Alti. Potrét si jenat éta mah. Anjeun teu kudu hayang apal sagalana.
Sakeudeung deui ieu tatu bakal cageur, Rose. Kapal kuring nu burakrakan moal ieuh dipikiran. Si kukut Eagle geus lawas ngadagoan. Paduli teuing dilandih pilot curaling. Kuring geus luas dijagragkeun di pangadilan. Bongan anjeun bet luluasan. Mungkas kaasih ku rudal Sidewinder salempagan.
Mugia anjeun teu apal, Rose. Nu naplok tunjangeun pedal si kukut. Potrét beungeut budak lalaki. Nu keur nyéréngéh seuri. Ukur éta nu katempo, mangsa diri keur diheumpik ku bedasna gravitasi.

CIWASTRA - SUCI

Kénging Tin Djaroni
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 19:22:20

Nangtung. Sisi Jalan. Nungguan angkot. Teu lila. Lar angkot. Lumayan pinuh.

Mobil teu bisa nyemprung. Macét. Ngeteyep. Bodogol, Batu Radén, Pasar, Pasantrén, geus kaliwat. Palebah Mustika Hégar, aya awéwé naék. Dandanan basajan tapi nyari. Diuk gigireun kuring. Manggut. Imut.
Lalaunan mobil ngeteyep deui.

Pasar Kordon. Reg angkot eureun. Awéwé tengah tuwuh naék. Rebo ku babawaan. Mobil angger teu bisa nyemprung. Angkot rada lowong. Panunpang loba nu turun di Parapatan Samsat.

Jalan Jakarta. Awéwè tengah tuwuh tèa turun. Mikeun ongkos. Laju méngpéos.

Supir nampanan ongkos. Klakson disadakeun. Ngagorowok.

"Bu....Ibu....ongkosna kirang."

Si Ibu teu nolih. Tonggoy leumpang. Supir ngocoblak. Teu eureun. Mobil digas. Sapanjang jalan supir kukulutus. Murukusunu.

Pusdai. Awéwé gigireun kuring turun.

"Pa, Mustika Hégar dua."
"Dua? Sareng nu mana?", supir nempo ka tukang.
"Muhun, sareng ibu nu tadi. Kirang ongkosna, pan?"

Supir teu lémék. Ukur ngélémés.

OLÉH-OLÉH SPÉSIAL

Kénging Mahpudin
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 19:13:14

Ti saprak nampa BBM, Mang Sarpud teu genah cicing. Sirikna unggal usik nempoan jam. “Diantos di hotél Bidakara, Kang! Aya oléh-oléh Spésial.” Eusi BBM nu katampa. Implengan nyawang nu geus karandapan. Manéhna mantan kabogoh basa SMA. Cenah ayeuna geus rumah tangga jeung pangusaha. Tapi saprak aya kontak deui dina BBM grup, asa beuki harot komunikasi jeung manéhna téh. Meusmeus sok ngiriman pulsa, mun Mang Sarpud sasadu teu boga pulsa. “Ah, masih aya haté kadua leutik,” gerentes haté Mang Sarpud. Téng! Waktu nu didagoan datang. Balik gawé, geuleuyeung mobilna meulah macétna Jakarta. Sup, ka lobby hotél. “Dieu Pud!” Aya nu ngageroan sora lalaki. Dilieuk téh si Doni, laju kurunyung si Ita, si Dewi, si Ratna, babaturan SMA-na. Kabéh ngajingjing oléh-oléh. “Spesial.. Spesial ontohod!” Malik terus balik.....*

NOYOD

Kénging Ade Satia
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 19:12:30

“Dakocan namanya…” Si Enéng hahaleuangan bari teu reueuh ngagulanggapér bonéka bogana, geus didangdak-didéngdék, dikumaha boa, kumaha karepna. Anteng, teu ngadéngé anu gogorowokan di luar.
“Enéng, tong dicoo waé atuh bonéka téh, bilih énggal reksak, ké sesah deui pami Enéng hoyong bonéka sapertos kitu.” babaturanna ngingetan. Si Enéng tonggoy teu miroséa.
“Enéng, anggur urang ameng nu sanes yu, keun wé bonéka mah cenah ameng sareng réréncanganana, supados teu ka ganggu.” babaturanana ngajakan ulin.
“Ameng naon? aya teu anu resep sapertos kieu?” Si Enéng nanya bari ngeukeuweuk bonékana anu geus rada kucel. Bati dicocoo, teu kaur reureuh.
“Aya atuh Néng, seueur. Yu geura urang cobian.” babaturanana nembal semu ngabibita.
Leng, Si Enéng ngahuleng, nimbang-nimbang. Teu kungsi lila belenyéh seuri sorangan, babaturanana olohok ngabandungan polah si Enéng kitu.
“Alim ah, Enéng mah hoyong ameng ieu waé, resep tiasa dikumaha-kumaha ku Enéng.” pokna bari ngagebrugeun panto kamerna.

RAJA PATI

Kénging Yosef
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 19:09:35

Patepung samangsa nyimpang ka tukang céndol. Geus tokroh-tokroh, kulit kanyos kahakan wayah. Urat-urat, cicirén itungan wanci nu kasungsi, pakuranteng ngawaja.
Ngahaja ditakon, hayang aya batur ngawadul. Tamba teuing kesel nginum céndol.
“Sapertosna Abah téh tos mapah tebih?” cekéng téh deudeuh, ningali saréatna nu pikawatireun.
Si Abah ngarérét, unggeuk nyéréngéh. Némbongkeun gusi hideung urut kapuput haseup bako.
“Badé ngabujeng kamana téa atuh Abah téh?”
Suruput kana bekong eusi céndol. Aya ku nikmat.
“Kula mah purah ngangon nyawa, tukang ngawur-ngawur sedih peurih.” Jegoh batuk.
“Maksadna?” Kuring can ngarti.
“Lamun aya mahluk katuliskeun titis tulis ti Ajali. Kula bagéanna ngajorag.” Tandes. Kusiwel kana pésak. Ngaluarkeun kertas kucel. Dititénan imeut naker.
Cangcaya… Boa-boa jelema owah.
“Hish… Tong sok tudang-tuding, pamali,” imut.
Beureum beungeut kateguh haté.
“Manawi abdi teu acan….” Teu kebat. Humar-hemir. Keueung.
“Nu tepung jeung kula, tinangtu ….”
Kertas kucel hiber kahémbos angin. Napel kana tarang. Kabaca kénéh tulisan parétot, nu unina… 'AJAL'.***

RÉMÉDIAL

Kénging Maya Delistiani
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 18:35:10

Pinter, bageur, kasép, réngking waé, sok kénging rupa-rupa lomba, tapi naha? Dina pelajaran kuring mah Indra téh teu weléh rémédial waé! Padahal seuseueurna murid, bahkan anu biasa-biasa gé sok lalulus. Tapi naha Indra henteu? Naha kuring salah dina nerangkeun? Ah asa maenya!

Boa, meureun, da kuring mah guru anyar, karék diwisuda kamari ieu, jadi Indra nu mémang budak Wakasék ngarasa teu pantes diajar ku kuring. Tapi, asa, piraku! Gara-gara Indra nu teu lulus waé, kapaksa Indra unggal Ahad datang ka rorompok. Ngerjakeun rémédialan. Geus tilu bulan. Kuring jadi teu bisa ka mana-mana.

"Henteu Bu, abdi ngartos pisan diajar ku Ibu. Molotok. Mung..."
"Mung?"
"Indra hoyong sering ka dieu."
"Naha? Ohh muhun, terang... Bumi Ibu pan caket sareng Arni, Indra resep ka Arni, nya?" Kuring ngabelengéh.
Indra cengkat. Gideug. Paromanna sérius. "Indra teu resep ka Arni... Indra resep ka Ibu. Ibu kersa pan, janten, kabogoh Indra?"

JODO

Kénging Ajang Yustiana
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 18:14:54

Capé haté, jéngkél, jeung rungsing nu ngeusian sakabéh lolongkrang haté
mun geus ngadéngé kolot norowéco. Teu salah éta ogé, da meureun haténa
mah teu genah ningali budak anu ngan hiji-hijina ngan bucla-bacleu
sosoranganan waé, padahal babaturan mah kabéh ogé geus karawin, Si Iroh, Si Karsih, jeung Si Éha, kabéh geus ngarais budak. Malah mah aya nu
geus incuan.

Lain teu hayang, ngan kumaha atuh? Sabar. Beurang jeung peuting, bulan jeung béntang, poék jeung caang, kabéh papasangan. Kuring ogé pasti boga pasangan.

Ras, inget ka Kang Wahyu. Bébéné. Baheula manéhna geus kebat ngajak lalagasan. Ngan, nya kitu téa. Gening pamaréntah téh teu panuju, teu sanggupeun méré ijin. Hayang teuing boga duit loba. Ngarah bisa Ijab Kobul di Nagara Kincir Angin.

SKÉTSA PATLOT POTONG

Kénging rizky chandra
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 16:43:54

Handapeun lalangit éta, dicaangan reyem-reyem burem lampu kamer. Hiji waruga lalaki ngulisik, gigireun lambar kertas saroék. Luhur méja, satengahna pinuh kekebul. Ramat Lancah leutik endag-endagan, neuteup seukeut ti juru luhur kamer.
“Cik ingkah atuh,” ngagerendeng. Gap, patlot potong. Liwung peuting nyésakeun gurat-gurat mancawura, teleb dina skétsa nu ti mangpirang waktu dijieun. Teu robah. Hideung jeung bodas. Rahuh.
“Kudu kumaha deui?” Tuluy ngahuleng, neuteup opat juru rohang. Nya, di dinya disimpenna panineungan, ti opat madhab nu geus disungsi keur miceun kalangkangna. Kiwari, geus dieunteupan rembes cai jeung tumuwuhna lumut, nu kaluar tina rengat peluran tembokna.

“Salambar deui,” Patlot potong, dina ranggeuman. Diteueulkeun teleb pisan. Mangratus sawangan imut, dikemat. Sugan jeung sugan, bisa ngaganti. Skétsa lawas nu angger mangrupa gambar sarua.
“Hampura kuring, can waktuna!” Keudeu.

Katumbiri keur pamulas, pias ngajauhan. Ngaleungit dina éntépan méga-méga kemba. Hideung.

NU TAGIWUR

Kénging Yusuf S. Martawidenda
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 16:32:26

Waktu ngizinan kuring kawin deui, pamajikan imut nu pinuh kaihlasan. Beungeut asa ditampiling, dada asa ditonjok. Teu aya. Teu aya kakurangan dina dirina. Binangkit tur sampurna. Tapi naha bet hayang kawin deui. Aya nu ngaguruh na dada. Solusina, kuring kudu kawin deui. Ambéh boh kuring, boh pamajikan, yakin kana sabab-musabab nu jadi masalah. Waktu babaturan muji kuring nu bisa nedunan dua kabutuh jasmani jeung rohanina, kuring malah keur booking kamer di hiji hotel, janjian jeung hiji wanoja. Di dinya, kuring asa jadi béda. Asa jadi raja. Raja nu teu boga kawajiban nyenangkeun rahayatna. Béda jeung di kamer nu kolot ti barang tepung “kuring ngeluk tungkul” Tadina mah sugan di kamer nu ngora kuring bisa “cengkat” Kénéh- kénéh. Beungeut teuing ka mana, awak ngaleutikan. Haté tagiwur. “Pah, ari ieu artos maratus rebu, nu saha ? Ceuk nu ngora. “Pah, ieu artos ragrag tina dompét” Waktu di nu kolot.

LALAMPAHAN GETIH

Kénging Wawan Setiawan Husin
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 15:55:22

Muter salungkar-salingker réwuan kali, kukurilingan. Ngirim kadaharan, ngirim Oksigén. Nyedot saripati kadaharan. Capé Aa nTtih!? Ceuk ki Tulang. “Capé teu capé… Hiji waktu rada laun. Laun pisan. Pasti eureunna. Hiji waktu..lur. Keur jagjag mah, taya kasuda, da kitu alamiahna. Amanahna. Génétika ci uing: getih, mokla ” ceuk inyana teu kireum-kireum. Luak – léok welasan kilometer sapoéna. Jutaan, sapanjang si Sujang hirup. Si Nyai dipercaya kumelendang. Kumelendung. Asup kana jajantung, diberesihan. Dioksigénan. Lumaju deui.
“Lain lobana, uing mah. Tapi cukupna, volumena..Teu leuwih, teu kurang”. pokna. “Ari kitu?” ceuk ki Rénghap. “Enya, pék tingali jeung bandingkeun. Kuring na jero awak ki Kutu Gajah,jeung kuring jeroeun awak ki Gajah….” Barina tetep ngeteyep. Satungkebing waruga mahluk. “ki Kutu butuh sakeclak gé boa…”.. “Ki Gajah mah réwuan kalina, réwuan cc …Teu bisa tibalik. Malah jadi cilaka..” tempas ki Rénghap. Ngahuleng. Bari ngarawélan, néwakan O2.

Béntang-béntang ulungah-éléngéh. Bulan ukur imut kanjut. Ngarilu mikiran.

CATETAN JANG EMAN

Kénging Coe Didi
Dipidangkeun dina lapak 25 Januari 2015 15:34:54

13-12-2013.23.30.
Sora tongeret meupeuskeun peuting nu tiis. Girimis nimpahan dangdaunan nu keur jongjon ngaherang nenjo bentang.
“Naha bet kitu nya, tapi moal pati-pati kitu mun…” gerentes Jang Eman
Kaca jandela pinuh ku ibun. Ret kaluar taneuh baseuh. Lampu bohlam meletet nyaangan buruan nu ukur meueusan. Jukut barijil tina sesela peluran.
“Heueuh kumaha…?” gerentesna.
”Da kuring mah ukur ngabela diri, dunungan nu korupsina na kuring nu rek ditewak. Heueuh jeung bet daek dititah nandatangan teh” gerentesna bangun kuhanjakal tur keuheul.
Tongeret rep jempe rep deui disada. Kadieunakeun ngahiji jeung sora jangkrik. Peuting beuki tiis, halimun nutupan lampu bohlam. Panona nyawang kasawangan. Leungeun dibarengkos dibawa kana mobil.

14-06-2014.14.00
“Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, baik oleh penggugat maupun tergugat serta kesaksian para saksi yang diajukan penggugat dan tergugat, berikut pula mendengarkan pendapat para saksi ahli, maka diputuskan bahwa tergugat dinyatakan terbukti melakukan korupsi…”

14-12-2013.02.00
Korejat Jang Eman ngorejat. Jantungna renghap ranjug. Beuki lila beuki sesek. Nyeri. Dadana asa nu ditendetkeun. Sora tongeret jeung sora jangkrik rep eureun. Lampu bohlam ngadadak pareum. Jang Eman katutupan kuhalimun.