Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 20 April 2014 02:40:22
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Ahad, 13 April 2014 10:03
Brahma Kumbara: " Perjalanan Hidup Sang Satrio Piningit Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ronggowarsito menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada tujuh julukan yang menyebutkan Ciri ciri Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan Majapahit dulu. Tujuh julukan Satrio Piningit yang lain itu antara lain: Satria Kinunjara Murwa Kuncara, Satria Mukti..."
Salasa, 08 April 2014 22:43
Titin Sutinah: " Assalamualaikum Sampurasun Ku asa bagja mendakan grup sunda nu konsistén dina ageman nu diwuwuh ku atiuran nu tegas pikeun karancagéan anggotana. Salam pangwanoh ti sim kuring nu reueus ku ajén-inajén dina kasundaan, hatur..."
Rebo, 26 Maret 2014 10:05
Rohendi Pandeglang: " Pun Tabe ieu Pun Kul karek noong deui imah. sadayana sumangga tatan-tatan urang ka Baduy, nyampeurkeun wiwitan..."
Ahad, 16 Maret 2014 02:16
Mamat Dan Mimin: " Basa Sunda téh Basa Indung nu mibanda ajén inajén luhung tur agung, nu teu tiasa diukur ku matéri, wajib diraksa, diriksa, dirumat, tur dimumulé ku urang sadaya. Jadi, saha deui nu baris ngajungjung tur ngamumulé Basa Sunda téh upami sanés ku urang Sunda pituin? Tumali sareng kitu, hayu urang sasarengan nanjeurkeun sareng ngaronjatkeun ajén inajén Basa Sunda, diantawisna ngalangkungan..."
Ahad, 16 Maret 2014 01:59
Mamat Dan Mimin: " Basa Sunda téh Basa Indung nu mibanda ajén inajén luhung tur agung, nu teu tiasa diukur ku materi, wajib diraksa, diriksa, dirumat, tur dimumulé ku urang sadaya. Jadi, saha deui nu baris ngajungjung tur ngamumulé Basa Sunda téh upami sanés ku urang Sunda pituin? Tumali sareng kitu, hayu urang sasarengan nanjeurkeun sareng ngaronjatkeun ajén inajén Basa Sunda, diantawisna ngalangkungan..."
Senén, 10 Maret 2014 20:59
Bach Cheproth: " Sampurasun, Hapunten Ki Kuncen, sim kuring tumorojog seja aub di ieu pakumpulan (FBS), seja ngiringan ngintun ..."
Rebo, 05 Maret 2014 19:39
Asep Saebat: " Sampurasun, Hapunten Ki Kuncen, sim kuring tumorojog seja aub di ieu pakumpulan (FBS), kataji ku rohangan anyar. Mung sim kuring teu acan ngartos kumaha jujutana pami bade ngintun naskah, cekap tina pesbuk atanapi liwat man? Pami teu kaabotan sim kuring neda waleran. Hatur..."
Senén, 03 Maret 2014 09:47
Sastra Jingga: " Sampurasun. Haturan ka ais pangampih, oge kadang warga fbs. Nyanggakeun salam pangwanoh. Hatur..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

BUSWAY

Kénging Endang Rochimat
Dipidangkeun dina lapak 07 Fébruari 2014 21:24:02

Beuki padedet. Kuring kaséréd katengah. Selengseng kaambeu parfum mahal. Karék engeuh harepeun téh mojang. Jangkungna sapantar, éta wé irung pas luhur pundukna saeutik. Rada ngalenyap basa karérét hariguna. Mobil ngerém rada tarik, awak teu katahan nubruk Nyi Mojang. Haseum, baketut baeud. Teu sukaeun jigana kagabrug bieu. Késang badag késang lembut ngucur. Lain sieun dipololotan, tapi sieun ku patugas Busway nu di panto. Inyana melong baé. Sieun jol kerewek kuring di téwak, disangka ngalakukeun pelécéhan séxual di Busway. Tuluy isukna asup koran. Beu Cilaka!. Leungeun ngusiwel ngaluarkeun kopéah bodas. Rada leubeut maca istigfar. Ningali polah kuring kitu, paroman Nyi Mojang rada béngras, jigana haténa yakin nu némpél dina tonggongna, santri bageur. Turun di halte BKN, bareng. Sarua naék beus nu ka Bandung, dikersakeun sajok bareng. Teuing kumaha, jol bisa kenalan, ngobrol, tukeur nomer hapé. Basa manéhna nudutan, teu sadar nyarandé ka kuring. Hayang istigfar, tapi nu kaucap bet, “Alhamdulillah”.

DUHUNG PANGASIHAN

Kénging Muhammad Shohiba Nu'man
Dipidangkeun dina lapak 07 Fébruari 2014 14:45:57

“Taya hartina nya, Nung, méré kembang ayeuna mah. Cumah!” Gerentesna. Kembang pamocélan mugur saranggeumanna.
Manéhna tanggah: saangkleung méga nu ngambang; sakeupeul haté nu ngembeng.

“Cinta, teu?” Mahéra kungsi nanya satukangeun taktakna. Teu dijawab. Kalah ngayakinkeun yén cinta mah teu perlu dikecapkeun, rarasakeun baé tina polah jeung tanda.

“Tanda nu mana? Teu kembang-kembangna acan!” Mahéra ngoréjat, lagu jamedud. Teu ieuh disambat. Hayang manéhna norolangkeun yen cinta mah teu perlu kembang, cinta mah teu perlu duit, cinta mah teu perlu anu, cinta mah teu perlu... Ah, réwu alesan nu laju mudal najan teu kedal. Bati kocapna, “Urang mah teu romantis, Nung! Éra. Siga rumaja baé.”

Kari kiwari kaduhungna. Kaduhung manéhna teu ngabohong, ngarah bungah api-api cinta, melak kembang na dadana.

“Hampura, Nung! Bongan cinta ngan perlu cinta.” Wakca dumareuda. Yakin ka séwang-séwang pangdéngé alamna.

Kembang panyekaran méh minuhan pajaratan. Sahiuk angin lebah tetengger, nganteurkeun panonna ka sabaris aksara --nu isuk-geto, boa pohona.

MALINGPING

Kénging Rohendi Pandeglang
Dipidangkeun dina lapak 06 Fébruari 2014 21:19:04

Sing keuleuyeung maranggul jala. Harulap, nyalampeurkeun parahu. “Hyang dumampara… béré kula cilaut haneut, salampeurkeun jaring kula ku Sanghyang Sirib Emas. Anteur anak oncuna, pang caricing dina tolombong kula” ngarahuh, tapi galécok, cacahan jeung lambak. Sareupna, arindit, najan teu yakin, moal pinuh wawadahan. “Leusteuin, batan teu nyaratu.”

Di wewengkon pasir, gunung, béh elor, saban sareupna, ngarariung dinu wawangunan. Ningker damar. Jagisuk mah giak ka haruma. Paréna baleuneur. Leuit, metet, mahmur.
Kalan-kalan pamayang isok ilu ka tonggoh. Ngariung nu cacahan. Majar aya hirup sanggeus ninggal. Ngagerenyem méménta kanu di luhur, mun taram ngagawéan nanaeun. Nu cacahan beuki ka basisir. Ngajak ngaku ngeun ka Gusti Alloh urang ménta jeung nyembah.
Unggal jol Mu’alim, haliwu ngarampéskeun. “Mu’alim sumping-mu’alim sumping” najan lalanjung, tapi garetol jasa ngadéngékeun cacahanna. Ditungtungan sing darekul naronggéng nyanghulu barat.

“Mu’alim sumping-mu’alim sumping, ma’lingping!” haliwu basa nu ngéslamkeun cunduk.
Lajuna mah urang gunung sering ka dinya, ka Malingping.

Kamusmini :
Harulap=horéam
Oncuna=insu
Tolombong=wadah lauk
Galécok=bacéprot
Doang=siga
Cacahan=ngobrol
Béh elor=bulah kalér
Ninggal= maot
Nanaeun=nanon
Lalanjung=haroréam
Jasa=pisan

SAREUPNA DI TUTUGAN GUNUNG

Kénging Luthfi Izzatul Khairi
Dipidangkeun dina lapak 06 Fébruari 2014 06:56:07

Penclut pasir. Peuting kingkin. Ngadaweung na tepas ranggon. Angin humiliwir. Nyelecep, nyimbutan haté nu sumedeng guligah. Ras ka manéhna. Nu kungsi jalir jangji. Jauh tina panyana. "Mending kieu, tingtrim bari nyaliksik diri," haté gumerendeng.
Barasat...! Cahaya ngaburinyay. Tuluy nyirorot turun. Lalaunan. Jirimna dibungkus ku nu hurung-hérang. Nanding purnama. "Geus mangsana hidep lunta, Jalu. Geura muru ka tutugan Gunung Pataka!" Handaruan. Geueuman. Saméméh bisa ngajawab. Les, ngaleungit. Ukur biwir nu angger calawak. Hareugeueun.
Wanci reup-reupan. Anjog ka hiji lembur. Tutas nurutkeun paréntah nu peuting datang. Bréh, masigit di puseur lembur. Laju asup, seja milu sholat magrib. Molongpong kénéh. Luak-lieuk nungguan. Suwung. Sabot rék takbir. "Saéna mah adan heula, Kang! Teu acan kantos aya nu adan di dieu téh," sora awéwé megat niat. Lieuk. Gebeg. Hiji wanoja dimukena. Teu lila tingtorojol nu lianna. Rupana, dedegna. Kabéh sarimbag. "Resti...," ngembang kadu.

NYONYA

Kénging Erwin Wahyudi
Dipidangkeun dina lapak 05 Fébruari 2014 22:13:02

Reg. Mobil sédan. Jrut. Nyonya badé ngaroris. Gusti...! Aya ku éndah ieu ciciptaan Anjeun. Ti luhur dugi ka handap. Éstu taya cawadeunana. Hurung mancur. Hérang méncrang. Widadari turun ti langit sugan mah. Karék ku ngambeu parpumna, pikiran geus ngacacang ka mana karep. Komo nempo papakéanana mah. Teu weléh ngélég. Ngagoda implengan. Hayang teuing nyuluran Tuan, nu ngapimilik Nyonya beurang jeung peuting. Kajeun teuing saukur sajam ogé. Moal nolak.

Mun Nyonya datang. Awak nu leuseuh dumadak jagjag. Sirah nu jangar ogé sok langsung cénghar. Betah neuteupna. Anteb nyérangkeunana. Hanjakal. Nurutkeun taksiran. Ngabangun ieu gedong téh tinggal samingguan deui. Kacipta. Moal nempo deui eundeuk-eundeukanana harigu Nyonya. Katut gitek imbit nu matak uruy. Tada teuing leungiteunana.

Kahayang mah sing lila anggeusna téh. Baé. Najan unggal poé loba neureuy ciduh ogé. Rido pisan. "Mana adukan...? Kalah loba ngahuleng satéh...!" Tukangtémbok sesentak. Panonna molotot. Gura-giru ngagalokeun deui semén jeung keusik.

TOPÉNG UING, TOTOPÉNGAN

Kénging Nena Cunara
Dipidangkeun dina lapak 05 Fébruari 2014 21:07:18

Gap. Rap. Ngan sakilat, salin rupa. Uing, ngengklak. Anteng, maneuh. Di juru. Képrét sodér, gedut, tindak tilu. Ngalagena. Teu hayang ngawaro, séah éar nu lalajo. Peuting ieu. Enya, peuting ieu. Uing kasoran. Capé. Rénghap ranjug madungdungkeun ruruhit diri. Nyumput buni di nu caang.
Kését rebab, nyasaak rasa. Peurih...! Beuki peurih...! Bohak kaséblok budah uyah. Guligah. Basa manéh tanggah. Ranggah. Tepak kendang ngageder-geder jajantung. Ngahuru amarah. Uing, sarah jeung cimata!
Meunggeus...! Cukup! Réngkak uing, réngkak pamungkas.

Katalimbeng. Maca SMS : “Aka, Nanay tos bosen ngimpleng kalangkang salira. Hoyong patepang raray. Diantos, di Taman Mawar!”

Meungpeung simpé dikeukeupan indung peuting. Meungpeung wawanén kandel ngadagleg. Cekés. Gur. Ngadak-ngadak mabra. Guyur. Topéng uing, totopéngan. Rénghék. Hangit.

(42) JANG ODIN & SIIH ASIH

Kénging Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 05 Fébruari 2014 16:38:39

Buad-baeud. Gegejlig. Putri Nurmaya. Marudah naker. “Kunaon, Néng?” Odin nanya sabot ngaderes kitab. “Durmagati keukeuh. Sakitu tos ditampik!” Nurmaya jejebris. “Ulah ditampik atuh. Ditampi wééé,” Odin nyéréngéh. Tuluy nyengir. Da ceulina disabet jangjang Nyi Putri nu geregeteun. “Durmagati timburuan, Kang! Murang-maring. Ngancam Halimah,” ceuk Nurmaya. Odin ngarénjag. Guligah. Saréna gulinggasahan.

Bada tahajud. Odin ngulincer. Ngawas-ngawas bumi Ajengan. Rét ka kamar Halimah. Odin ngahuhuleng. Rus-ras. Pirang-pirang panineungan. Kumalangkang. Bréh. Aya nu ngajuringkang. Naplok dina jandéla. Ngintip tina érang-érang. Odin mulung batu leutik. Dibetrikkeun. “Kurangajar!” Nu keur ngintip ngagurinjal. Luncat kana dahan sawo. Luak-lieuk. “Durmagati..!” Odin cumeluk. Ngabelecet. Ngahaja ngajauhan bumi Ajengan.

Durmagati ngabelesat. Ngudag. Jleg. Ngajega hareupeun Odin. Paperong-perong. “Montong ngagunasika Halimah!” Odin teugeug. Durmagati muncereng. “Bongan dia ngarebut bébéné kami!” pokna. Bari nénjrag bumi. Lemah inggeung. Odin oléng. Durmagati narajang. Ger. Tarung patutunggalan. Ragot. Leuwih rarikat tibatan tatit. Patingjorélat. Putri Nurmaya ngajanteng. Samar-samar. Nyérangkeun ti birit lembur. Mangpirang rasa. Pagaliwota.

KASEMPETAN

Kénging Bu Nena Hunaenah
Dipidangkeun dina lapak 05 Fébruari 2014 14:28:50

Tongsang hideung komprang jantrut luhureun mumuncangan, baju beureum leungeun panjang, sarung réréng sintung jeung karémbong bulao, geus dijagragkeun ti beurang kénéh, sabab rék ngiluan ngamén ibing pencak silat. Bada magrib langsung dangdan, wedak viva, patlot halis, lipstick, kabéh dipoléskeun, pakéan nu geus disayagikeun langsung dipaké, sedot sedot nyisiran, buuk nu gomplok galing muntang dibeungkeut dijucungkeun, kerén euy. Masalahna ceuk suhu rék dimaénkeun pangheulana. Ti kajauhan geus kadéngé sora kendang dungplak-dungplak, kempul kung-kungan, tarompét ngagelik, meni geus teu kuat hayang buru-buru ngaréngkénék. Ku resepna lamun keur lincah-lincahna makalang, carécét dipintelkeun dieusi duit pating belewer. Biasa mun sabalad-baladna kuring geus dimaénkeun sok kumpul ngareureuh ditukangeun layar nu dipindingan ku terpal, bari silih asaan bekel. Tayohna kuring kajongjonan lalajo ibing topéng nepika peuting pisan teu ngagugu pangajak babaturan nu ngajak balik. Pangangguran kuring nguliwed ka lebah pipinding terpal. Remeng-remeng. Anjrit loba nu ting belegbeg dikungkuyung sarung, ari dirérét kahandap sukuna opat-opat. Diparake kasempetan.

CANGKEUL AING TEH

Kénging Ayus El-gibran
Dipidangkeun dina lapak 20 April 2014 00:25:52

Nepangkeun Cep, nami Ibi Kokom, padamelan Ibi tukang oncom, icalan oncom kapungkur via interkom, ayeuna mah gaduh situs www.oncom.kokom.com.
Tah ieu pun anak namina Engkom, Engkom sohor kumargi parawan bahenol nerkom, kayungyun mun tos dikelom, pami pendak jeung jalmi teu weleh keom.
Salaki Ibi wasta na Sarkom, purah kuli nyieunan baskom, mun ngobrol sorana ngosom, maklum ti anom kumisna cokrom.
Kamari si sarkom cenah hoyong gaduh istri nu anom..
"Jug weh kawin deui, awas weh siah kehed, disunatan duakali ku Aing rek nurutan om om sateh?!! Titadi Aing cangkeul ngomong neangan kecap om, cik atuh hargaan."
"Har.. ari Bibi damang?" ceuk Uing bari ngajak Engkom indit.

TUKANG PIKAT JEUNG BUNIAN

Kénging Achiel Syam
Dipidangkeun dina lapak 19 April 2014 23:45:27

Kalangkang peuting miang, beurang datang. Ninggalkeun béntang nunggelis di béh wétan. Dipiguraan sumiratna balébat. Cangéhgar ngéngkréng mébérkeun jangjang. Padangkrang-pédéngkréng mépét Hayam bikang nu semu sieun. “Hiji, Dua, Tilu! Tarik ‘Rul!” Jama’an ngomando. Kurung rotan carang nungkup. Cangéhgar kagét gubrat-gabrét. Liar. Néangan jalan lolos. Hayam bikang réang kotkotak. “Beunang siah! Hayoh urang téwak!’ Mairul ngagajleng, dituturkeun Jama’an.
Lalaunan kurung di angkat. Siet! Kep, Jlig! “Tong nganiaya iingonan Aing!” Handaruan. Lalaki busekel ngabadega, ngélék Cangéhgar. “Saha Silaing? Wawanianan ngarebut pikatan Aing!” Jama’an nyengor. “Ieu leuweung Aing! Ieu iingonan Aing! Tong sambarangan, barangpénta heula mun silaing Manusa!” Cék Si Busekel tandes. Jama’an kekerot. “Balikeun!” Ngamang-ngamang gobang. “Héh! Gedé hulu! Dibéjaan malah nangtang! Sok ngarah naon?” Si Busekel melak cangkéng sabeulah. Sayaga.
Mairul di satukangeun Jama’an ngaharéwos. Jama’an curinghak. Si Busekel dipelong ti luhur ka handap. Sukuna, samet mumuncangan malik ka tukang. Berengbeng! Ngadadak Mairul jeung Jama’an lumpat notog-notogkeun manéh. “Héééy! Ieu Gobangnaaa...!

BALUKARNA

Kénging Drs.Nandang Sofyan Priatna
Dipidangkeun dina lapak 19 April 2014 21:45:11

Wajarkeun téh melang kanu jadi bébéne tibatan kanu jadi pamajikan. Kardun...Kardun istigfar manéh téh.Nujadi pamajikan indit-inditan tara dianteur na ari ka bébéné kamana-mana sok di aanteur. Wajarkeun téh inggis ku batur.
" Rék tilu poé cenah di profinsi natéh!" Si Kardun geus pok deui. " Nya keun waé atuh jeung rombongan ti Dinas ieuh lin?" " Enya, ngan k betunaon haté bet melang inggis bisi!"
Keur uplék ngobrol budak nyampeurkeu. " Bapa itu ema kunaon?" leungeun si Kardun dibebetot.Si Kardun gura-giru ka Imah dituturkeun ku budakn nu ceurik.
Jog ka Imah kasampak nu jadi pamajikanna nyanghunjar bajuna saroéh satengah buligir. " Mah kunaon?" " Aya rampob" Témbalna bari nunjuk kana lebah salangkangan nana. Si Kardun pinsan.

TAMU

Kénging Eni Setiani
Dipidangkeun dina lapak 19 April 2014 21:43:44

Saatos solat Isa, Mamah nganggé acuk anu saé, rarayna dipupur, rambut diuntun meni luis. Asa kapungkur waktos Apa masih jumeneng. Lajeng Mamah calik tina korsi, mung socana ningalian waé ka pakarangan. Abdi teu wasa badé naros, bilih Mamah nuju émut ka Apa. Éh..., teu kantos lami aya nu uluk salam. Mamah ngawaler bangun nu bingah. Lajeng mukakeun panto, "Mangga ka lebet, Kang!" saur Mamah. Pas abdi ningal ka tamu, gebeg! Badé aya peryogi naon Pa Guru téh? Duh, boa-boa badé ngawartoskeun perkawis ulangang Matematika. Pédah tadi siang hasil ulangan téh, peunteunna mung dalapan.***

SAMPALAN ANCOAN

Kénging Gani Kandhiawan ( Nendi Afghani )
Dipidangkeun dina lapak 19 April 2014 20:30:35

Katiga ngabedega, Panonpoéna ngégélan sampalan. Kelang. Kasona pasoléngkrah, sumerah. Jauh ka riduh, karunya ka paculna. Sususukanna ngolétrak, jadi pangulinan kadal. Di saung, tandur ukur impian. Jimat Uyut nandangan lara. Jimat kuring nganti subaya.

“Kumaha betah?” panon kasono neuteup nu ceuleuyeu. Teu némbalan. Tatanggahan. Bangun ngapungkeun lamunan. Meureun ngarumas. “Janten engké padepokanna palih mana?” giliran Kuring nu ngabetem. Rék dijawab ku golontorna cai waé. Da engkéna téh, di mana melak kekembangan, céngék, térong, kandang domba? Geus kitu bakal nanyakeun sakumaha legana balong. Émut kasauran Uyut. “Silaing kapeto. Jaga, adegkeun kaagréngan. Balaréa bakal nuturkeun.” Sabada dijodokeun ka barayana. Gulangkep. Nguping wartos, aranjeuna kantos ngabadantenkeun sampalan ancoan.

“Jéh atuh sanés ka Bali, naha ‘bulan madu’ los-los kadieu? Katiga mantén,” omong Ki Arsid. Badégana Uyut. “Numawi kaselang ku dines waé, Ki.” Pamajikan ngulisik cureuleukna némbongan deui. Pantesna, socana nyarios, “Akang, bageur, engké subuh urang nandéan cisoca duaan. Ngarah sampalan héjo ngémploh.” Ngan henteu pok.

PEUTING KINGKIN

Kénging Ai Wawang
Dipidangkeun dina lapak 19 April 2014 19:39:53

Bulan disimbut pepedut. Poék mongkléng titingalan. Langit peuting, teuing ku peteng. Guligah, ngeueung nyorangan. Nyawang harepan éndah nu diruntuy reujeung manéh handapeun bulan.

San, sugan téh sélong. Singhoréng muncang. Sugan téh balong, geuningan ukur cileuncang. Boro mah, uing rék kokojayan, teuteuleuman dina jaladri nu tanpa tepi. Mépés rasa nu teu weléh hanaang. Neguk asih nu matak bayeungyang. Duh, dina bantal aya tumila, hanjakal tara tiheula, San....

Kapireng kénéh, haréwos manéh. "Nay sayang, ti baheula Aka mitresna. Tresna munggaran nu teu wasa kedal. Ayeuna mangsana, kiwari wancina. Maheutkeun asih, nyimpaykeun duriat nu lawas disidem...."

Bagja taya duana. Daun nona daun saga bakal laksana. Henteu, lain cau ambon dikorangan. Sarua suka, papada cinta. Gilig. Mungkas mangsa nyorangan.

"Please Bun, jangan ganggu papah sayah. Kasihan Mamahku. Dia nangis tiap malem...."
Inbok, peuting kamari. Klik, profilna. Nayla Salsabilla. Abégé. Klik, babaturan nu sarua. Sandi Sandiasma. Moal kapalingan gurat seurina.

NU LEUMPANG BARENG TILUAN

Kénging Aming T Firdaus
Dipidangkeun dina lapak 19 April 2014 19:31:53

Geus tilu bulan, kuring dibabawa ku syékh Abdul Manan ngurus mayit. Kudu bisa, pok na téh, lantaran lamun kuring tilar, euweuh gantina.
Di luar, panto aya nu ngetrok, kuring cengkat leumpang nyampeurkeun panto.
"Keur nyalsé?" Ceuk syekh Abdul Manan.
"Aya naon kitu?" Kuring malik nanya.
"Aya uruseun!" Témbal Sékh Abdul Manan.
Kuring salin baju, tuluy indit nuturkeun Syekh Abdul Manan keur leumpang jeung hiji lalaki nu geus umuran, kawasna nu nitah ngamandian mayit.
Hareupeun hiji wangunan, lalaki tadi nita nungguan. Teu kungsi lila, aya awéwé ramisak nyampeurkeun.
"Ieu anu badé ngebakan punlanceuk?" Ceuk éta awéwé.
"Sumuhun!" Témbal Syekh Abdul Manan bari nuturkeun ka jero imah, kuring ngiclik tukangeun.
Gebeg, basa muka mayit, teu kaharti mayit eta, nu tadi bareng leumpang.

TOP MAN

Kénging Endang Rochimat
Dipidangkeun dina lapak 19 April 2014 19:04:18

Brad Pitt. Potrétna di blok. Disalin ka tempat anyar dina PowerPoint. Teuing ku resep ka aktor ieu. Maén filemna hadé, ganteng, pamajikanna séksi kacida. Beunghar eukeur, kasép enya, tapi hirupna teu loba ceta. Gigireun potrét Brad Pitt. Kuring nyalin potrét Iwan Fals. Lagu-laguna, lain baé genah didéngéna, tapi boga karep ngoméan hirup kumbuh sasama warga énosia. Kritik ka pamaréntah jeung ka para pajabatna keuna kana mamaras. Handapeun potrét Brad Pitt jeung Iwan Fals, kuring nyimpen potrét Hatta Rajasa. Bébas, kumaha kuring wé, kunaon bet resep ka tokoh ieu. Caleg ti partéy ieu lain kuring mah. Di luhureun potrét-potrét, kuring nyalin tilisan jeung logo majalah TIME. Terus nyieun judul badag. "TOP MAN 2014". Nyéréngéh sorangan. Lamun dicitak, jiga pisan artikel majalah TIME, ngenaan opat tokoh taun 2014. Potrét tokoh nu kaopat meunang nyalin ti koran Gala Media nu terbit saptu kamari kaca ka 9. Maké kacapanon hideung.

TUTUNGKUSAN-2

Kénging Gunawan Adi Dharma
Dipidangkeun dina lapak 19 April 2014 18:43:07

Kanékés. Walungan Ciujung ngagulidag, lambakna umpal-umpalan. Nété rawayan, mapay laratan. Implengan kabetot meuntas mangsa. Bréh! Aleutan karuhun sabondoroyot. Lumaju ngulon. Abot-alot nohonan talatah kolot, pancén wangsit Siliwangi. Nikreuh lewang, naringgalkeun padumukan, sarakan Cipakancilan. Seja nyungsi birit leuwi, tampian kasajatian. Nyisi lain leutik burih. Keukeuh pengkuh cadu biluk. Kadongdora hurip jamuga, lamun kudu minda-sila.
“Jang! Hayu bisi kaburu peteng!” Gebeg! Kagareuwahkeun.
“Mangga, Puun” kuring gura-giru nuturkeun. Badis si Tumang ngiclik ti tukang.
Sasaka domas, wanci sareureuh budak. Dipadangan damar leutik. Kiap-kieup. Kakalicesan. Mendeko pahareup-hareup.
“Hidep geus buleud netepkeun sadat sunda wiwitan, Jang?” Puun neuteup teleb, neuleuman patékadan.
“Parantos, Puun,” kuring ngawalon ajrih.
“Regepkeun jeung tirokeun. Asyhadu syahadat Sunda, zama Alloh ngan sorangan. Kaduana Gusti Rasul, katilu Nabi Muhammad, kaopat umat Muhammad. Nu cicing di bumi anggaricing. Nu calik di alam keueung. Ngacacang di alam mokaha. Salamet umat Muhammad.”
Terr… angen gumeter. Sabda nyaliara rasa. Pikukuh buhun jatisunda.

Kamin :
Abot-alot = sumoreang; Peteng = poék; Dipadangan = dicaangan; tirokeun = turutkeun.

NGALAYANG

Kénging Wahyu Giri
Dipidangkeun dina lapak 19 April 2014 18:36:41

Bulan anu kaliwat tanggal meuleukmeuk di angkeubna langit tapak cai hujan pasosoré. Caricangkas nu peuting mangkukna datang deui patémbalan jeung sora jangkrik diselang sora bancét dina luhur batu sisi kulah. Koléséd turun tina golodog koloyong ka sisi kulah gék dina rusbang tuluy ngagolédag dibantal ku dua dampal leungeun. Rét kana bulan asa beuki poék kahalangan, naha kitu harepan kuring pikeun manéhna ? Rét ka kulah, katingali bulan rada béngras dina cai anu kaémbak ku kokocoran ... jero geuning, kaémbak teu daék cicing luak léok kaditu kadieu. Beuki anteb diteuteup beuki lieur ku teu daék cicingna. Rét deui kana bulan “Muga Gusti, harepan abdi teu jiga cahya bulan wengi ieu”. Paneuteup angger nojo kana bulan anu beuki lila asa beuki meuleukmeuk, beuki lila awak asa beuki hampang, asa ngalayang. Koréjat bakat reuwas “halaah siaah ... heup heup, ari silaing lagu gotong baé kop**k !” Bari cing cakakak ngagejrétkeun rusbang anu dikedengan ku kuring tuluy lalumpatan.