Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 28 Maret 2015 00:45:29
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 27 Maret 2015 17:12
You Ghee Dhe End: " gimana cara mengartikan bahasa indo ke..."
Saptu, 07 Maret 2015 19:25
Kang Roy Ambon: " Sampurasun.. Sim abdi pituin urang Sunda, tegesna teureuh Sumedang. Kalintang hoyongna diajar Miksi, manawi kabiruyungan hoyong aub di ieu rohangan (FBS). Hatur nuhun kana..."
Jumaah, 27 Fébruari 2015 14:31
Alex: " assalamualaikum,, hatur nuhun parantos ditampi ,, sm kuring hoyong diajar guguar , pepedar ku basa sunda kalayan bade guguru , tatalek kanu tos tiasa ,, hatur nuhun ka sadayana ,,,..."
Kemis, 08 Januari 2015 15:32
Sukanda Subrata: " nepang sim kuring Sukanda urang cirebon anu hoyong diiajar nyariios sunda.Sadidintern mah ngasuh murang kalih we.Pun bojo hiji pun anak dua.hoyong lebet fikmin sunda naha tiasa..."
Saptu, 27 Désémber 2014 16:44
Bundana Duo Mojang: " Assalamuallaikum wr'wb,,,,,hatur-nuhun pisan ka Bpk Kuncen fbs anu tos nampi sim kuring jnteun wargi fbs,,," sim kuring leuga manah tiasa di ajar seueur ngaos bahasa sunda sanaos sim kuring nuju buburuh di Negri deungeun mugia nambih seueur saderek,,,nambih elmu,,, nambih ginclong'na uteuk balas di asah ku fbs hehe wassalam'uallaikum wr..."
Saptu, 27 Désémber 2014 16:09
Bundana Duo Mojang: " Assalamuallaikum wr'wb,,,,,hatur-nuhun pisan ka Bpk Kuncen fbs anu tos nampi sim kuring jnteun wargi fbs,,," sim kuring leuga manah tiasa di ajar seueur ngaos bahasa sunda sanaos sim kuring nuju buburuh di Negri deungeun mugia nambih seueur saderek,,,nambih elmu,,, nambih ginclong'na uteuk balas di asah ku fbs hehe wassalam'uallaikum wr..."
Senén, 15 Désémber 2014 17:21
Abdul Haris: " Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pangapunten ka réngréngan sadayana. Jalaran kawatesanan ku sarana. Sim kuring nembé tiasa mairan ieu rohangan. Mitembeyan seja ngahaturkeun nuhun kana salaring pangangken. Kersa nampi aubna sim kuring, kalayan léngoh kaweruh. Ageung pangharepan pikeun sim kuring pribadi. Anu seja mundut panuyunna, ti para kanca sadaya. Pikeun sami-sami nanjeurkeun budaya indung. Ieu..."
Senén, 01 Désémber 2014 12:03
Rachmat Adhe: " Assalamu'alaikum warahmatullah,, Punteun bilih aya nu uninga ngagaleuh novel prabu siliwangi di mañana ? Di gramed tos teu..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

SI ECEU (2)

Kénging Ahmad Fawzy Imron
Dipidangkeun dina lapak 23 Maret 2015 21:00:04

"Lami dirawat, Ceu?" Nu ditanya ukur unggeuk. Sorot panonna nu bangor ayeuna mah geus leungit. Rénghapna semu eungap. Teu siga dua bulan katukang, mun ngarénghap téh eundeuk hariguna. Peungkeur pisan napasna.
"Pokari swét, A?" Si Euceu geus apaleun deui. Kuring unggeuk. Léos ka jero mobil. Teu waka ngahurungkeun mesin. Ngaheruk heula. But bet panineungan ngencar tina ingetan, tuluy ngarampih deui, ngajadi surti. Aya cimata nyangkrung. Rét ka jalan nu ngembat. Liliwatan. Rét ka warung. Si Euceu katingali keur diuk. Awakna nu jadi rengkung, dibulen ku switer marun. Manéhna ngarandapan nu keur kuring ukur saliwatan. Rénghapna meuyeum kanyeri. Lapur teu kadongkang ku peurihna ieu rasa.

Sigana, marud manéh gé teu sapeurih ieu. Ieu mah dicampur ku rasa kaleungitan nu unggal detik téh karasa lenyapna. Lewang pisan. Teuing nyeri naon ngaranna.

NOMER HÉNPUN

Kénging Tatang Sumarsono
Dipidangkeun dina lapak 23 Maret 2015 19:17:20

Tepung salangkung, bet gancang lomana. Padahal ukur tepang di pasampangan. Izra. Kitu si lenjang nikukur, laju nyebutkeun nomer hénpun. Kadé lali nelepon abdi, pokna. Sageuy teu diheugkeun, da lain antepeun. Langgéorna macan teunangan, oyag dada sareng imbit, ngageder ‘na palangkakakan. Dipapantes mun geus ngajapapang. Lauk kumpay bangun lindeuk, geus nampeu hareupeun bubu. Teu kudu dirungkup-disusug, pacuan digareuwahkeun. Engké gé hideng sorangan, nyangheuy dina biwir ranjang.
Ditelepon welasan kali, nu kapireng ngan nada sibuk. Karah naon nu dipigawéna, bangun teu nyésakeun salsé? Teu kalis ku dileukeunan, ngeplos deui, poos deui. Cacak teu dibarung sabar, asana téh matak jadi aral.
Sugan kudu di-sms. Ungkara leubeut mamanis tingbarasat mapay sinyal, teuing sabaraha balénan. Ngetrukkeun jampé pangirut nu biasana tara luput. Lebeng.
Boa ukur ngalejokeun?
Ngan, ka peutingnakeun, dina geus maju ka simpé, aya sms balesan, “Teu kedah hamham, ayeuna pisan abdi nepangan, seja nyandak nyawa salira.”
Saharita, aya nu keketrok uluk salam.

BASA KEUR PURNAMA

Kénging Ruhiman
Dipidangkeun dina lapak 21 Maret 2015 22:56:40

Kalacat kana jandéla. Diuk dina luhurun dipan pangsaréanana. Napasna rénghap ranjug. Getih ngucur tina biwirna. Ngagarajag lebah dadana nu rubak. “Hampura, Jantra...”, pokna lumengis. Panonna neuteup kosong ka luareun imah nu meredong. Atra némbongan kajadian sababaraha jam ka tukang. Basa dirina dikepung urang lembur peuntas. Ampir-ampiran kacangkalak. Hadéna aya lolongkrang pikeun nyalametkeun diri. Orokaya, pipikiranana teu bisa tenang. Sanggeus kanyahoan, yén nu guyang getih ku dirina téh, sobat medokna basa keur masantrén di Labuan. Jung manéhna nangtung. Noong liang bilik gigireun kamerna. Bréh, katénjo raray anakna kacaangan cempor. Ngeukeupan guguling nu geus pinuh ku cimeuting. Haténa ngaleketey. Cipanon merebey. Ngamalir mapay-mapay rasa kamanusaanana. Nyuuh. Nyegruk na talupuh. Rénghapna badis nu keur nanjak. Awakna ngageter. Ramo-ramona hareuras. Teu lila ngoréjat hudang. Panonna buringas. Ungas-ingus, ngajega lebah jandéla. Babaung handaruan. Minuhan langit nu keur mabra ku purnama.

LUNGSURAN

Kénging Yuyun Yulistiani
Dipidangkeun dina lapak 21 Maret 2015 14:53:36

Tugenah, Neu! Mun bisa nawar, teu sudi dijurukeun pandeuri. Nyangkoyot dina pianakan urut Si Tétéh. Ti barang brol ngaliwatan jalan tapak Si Tétéh, pangais, ranjang, bébiwoker katut bidan jeung keran cikahuripan euweuh nu weuteuh. Iwal pémpes. Amih ngaku sorangan.

Inget teu, Neu? Seragam, sapatu, kantong jeung buku pelajaran uing, mana nu énrayen? Ngan buku tulis jeung pulpén nu anyar. Dalah guru jeung sakolana, Si Tétéh miheulaan maké.

Apal kénéh sapédah jeung bérbi uing? Dibikeun sanggeus Si Tétéh boseneun. Geus lir busana muslim. Saban muludan-rajaban, ka panggung ukur ngadejavukeun batur. Motor, hapé jeung léptop, Si Tétéh nu nganyaran. Ditampi! Baé! Padu bisa dipaké. Tapi naha ayeuna uing dijejeléh? Ditunjuk rorék Si Tétéh. Piragé ngampihan uurutan. Bongan digular-golér. Pédah dipaké kénéh ku Si Tétéh? Atuda ngadagoan Si Tétéh sadrah nyékenkeun salakina mah iraha boa. Dikeureuyeuh wé tiheula. Mémangna baheula, tibang hayang diapélan, kudu ngadagoan Si Tétéh putus. Seueul gak sih?

MAKALANGAN

Kénging Yosef
Dipidangkeun dina lapak 21 Maret 2015 11:26:11

Asa geus lila pisan teu tepung jeung Batara Narada. Ayeuna bet diparengkeun amprok. Kundang iteuk, bongkok, jeung beuki kolot. Makutana hungkul nu angger hérang ngagenclang téh. Mindeng digosok, sigana. Sang Kabayan Déwa andiprek hareupeun. Atoheun naker diasongan roko téh. Ngeleper nampanan sabatang. Deudeuh teuing. Sakalian wéh dipangnyeungeutkeun. Nyooot, jero naker. Serebung, mulek. Jegoh batuk. Nyoplokkeun makuta, diteundeun 'na lahunan, laju gagaro sirahna nu sulah. Nyot deui.
"Nikmaaat, Anaking," pokna, peureum beunta.
"Asa tos lami teu tepang nya, Déwa?" Muka wangkongan.
Unggeuk lalaunan; "Tisaprak carita wayang taramat, dalang improvisasi sakarepna, paroho ka kami. Déwa-Déwa jadi areuweuh gadag. Seni Sastra Jéndra, eusining Jamus Layang, ngahariang...," Bet jadi monolog nu humandeuar. najan teu ngarti saenyana mah. "Manusa inget ka wayang ukur ku cakakakna...," pokna kénéh. Ceuleuyeu melong nu uyup-ayap. Kerewek. Kuring ngagoak. Ceb. Rarat-rérét, geus di luhur gebog. Urat cakakak nu lalajo mimiti raranteng. Malelong. Rey, beungeut asak.***

CAN LULUS

Kénging Irawan Babeh Lova
Dipidangkeun dina lapak 21 Maret 2015 03:11:28

Anjog ka hiji wawarungan handapeun tangkal katapang.”És tebu!” pokna. Gék diuk rada anggang tinu séjén. Leungeun kéncana ngodok saku baju nyokot bungkus roko. Dibuka, roko nu kari sabatang satengah téh jiga nu ngaléléwé ngajebian. Culak-cileuk maca kaayaan. Haténa hayang nu kuntung, ngan dipikirna géngsi. Karéréteun kanikmatan nu séjén nyocolkeun bala-bala panas kana caos nguyumbang dina pisin. Kadéngéeun tingporotokna géhu dina katél. Nyahoeun cau dikeureutan mangrupa kipas téh has daérah dinya. Lain teu hayangeun. Duitna ngan cukup keur cai. Ingetana jauh kana lalampahana. Sakitu puluh taun kumelendang. Nu bro di panto, bru di juru ngalayah téh lain banda pakaya. Puguh raweuy bayareun.”Can lulus kénéh diajar sangsara téh” gerentes haténa. Lungleng. Leungeun katuhuna nodongkeun péso kanu dagang. Maréntah pangbungkuskeun kadaharan jeung mikeun duit saayana. Nu nempo rareuwaseun. Euwueh nu wani nyoba-nyoba, paur péso kaburu ditubleskeun kana cangkéng nu keur disandra. Untung lamunan sakilat téh, kagareuwahkeun kunu nganteurkeun inumeun.

KÉNGING BAPA

Kénging Maya Delistiani
Dipidangkeun dina lapak 19 Maret 2015 20:27:41

Wilujeng tepang taun, Néng..! Mugia Enéng teu weléh dipasihan kabagjaan ku Gusti Allah salawasna. Aamiin... Néng, ieu Bapa tos ngadamel bolu pesenan Enéng. Bolu ulang taun rasa coklat, anu tos dipikahoyong ku Enéng ti taun kamari. Tinggal geura, sisina ku Bapa dibanyur ku coklat bodas, teras dihias deui ku wipkrim seratan nami Enéng. Luhurna aya stobéri sareng céri. Ahh, édun, lah!

Énak, geura Néng... Aslina! Kénging Bapa Enéng téa.. Terang, teu? Bapa milari resépna dugi ka ngubek-ngubek internét, malah nu ngadamelna ngahaja dianjangan, méh tiasa diajar langsung. Matak, hasilna gé, teu ngisinkeun!

Néng, atuh... Pasti énak, da! Ieu lilin angka dua belasna ku Bapa hurungkeun, nya? Tuh, tos hurung... Sok atuh geura tiup, Bapa nyanyi lagu Happy Birthday! Tong asa-asa! Geura tiup. Bisi kapayunan kéh, ku angin baong di pajaratan Enéng..

IMAGI 1

Kénging Nazarudin Azhar
Dipidangkeun dina lapak 19 Maret 2015 17:37:50

Bulan euceuy nyelep talaga jadi lir giblegan getih. Rébuan bèntang célakna bangun marudah. Di sabudeureun talaga, bèntèng diwangun ku leuweung jempling, nu sakur tatangkalanana sayaga, nganti kajadian saterusna. Batu-batu menekung tur teu miharep aya deui kajadian nu ngalantarankeun bulan kaleungitan perbawa hègarna. Sakabèhna lumangsung jadi kasang dua ringkang nu ngan ukur katèmbong kelemengna. Luhureun talaga. Dina riak nu gurat-guratna samar minangka kalangkang nu keur adu hareupan; dua pasang panon, dua ulekan lalakon, karintih ngemu amarah. Papada tunajirim, ngajarumat deui gambaran nu geus kajadian, mangsa demi mangsa, abad demi abad, saacan ditepungkeun ku hiji pasampangan, tina manglaksa jalan nu di dipibanda takdir. Beungeut talaga mimiti silalatuan, laju ngagolak marengan nu keur taraki-taki silihimpleng takeran wawanén jeung kahéngkéran. Di dinya, di puseur jagat nu éta, sakabèh mahluk tunajirim meper pangrasa sèwang-sèwang. Wanci ngaley tina keteg dua dada gudawang. Keteg nu ngangkleungkeun ieu carita ka saban sungapanana; tan watesan.

HAJAT NU MAOT

Kénging Igun Prabu
Dipidangkeun dina lapak 27 Maret 2015 22:22:29

Hujan ngaririncik.Laju mobil ngeteyep lalaunan.
Setir beurat alatan taneuh narapel kana ban.
"Punten pa jalanna ditutup. Margi aya nu hajat..!"gorowok hansip.
Dina jero mobil kuring gugupay.
Manehna nyampeurkeun nyunyuuh payung kayas.
" Jalanna kamana deui ?" rada teugeug kuring nanya.
"bapa bade teras kamana..?"pokna balik nanya.
"rek ka lemah luhur.."rada nyegag nembalna.
"Ooohh..ieumah masih dunguscariang.
"Uih deui pa,muter balik arah, Di parapatan mengkol ka katuhu.
"Méndak balé désa mengkol katuhu deui". Hansip pépéta.
Nya kapaksa ngelehan. Sajajalan rét kana jam tangan.
Leuwih 40 menit kajongjonan.
Geus dua péngkolan katuhu. Rarasaan geus deukeut
turun tina mobil. Kuring nyampeurkeun warung
"punten tumaros.Pami kalinggihan Haji Obir uninga..?"
"Haji Obir Bos Konveksi..sanes?".Anu ngantunkeun Wéngi
tadi,kitu..?" Tukang warung malik nanya
"Lérés..!"
"Dupi rorompokna mah itu tuh.."bari tutunjuk
"mung dipulasarana dibumi Putrana,jang Engkos,di Dungus cariang.."
numawi saurna dikureubkeun gé sakantenan diditu.."Pokna talété
Dungus cariang..? kuring ngajéntul
ras ingét ka Hansip jeung payung Kayas
bari ngawawaas balik deui. Mapay dua pengkolan kampung.Beu !

PIMINANTUEUN

Kénging
Dipidangkeun dina lapak 27 Maret 2015 22:13:56

Jol resep. Jol nyaah. Piminantueun. Pipamajikaneuna. Saprak diwanohkeun ku anu jadi anak sababaraha bulan katukang. Lilis...?! Bet asa-asa. Kungsi ditalék ngeunaan kulawargana. Haté jadi tengtrem deui.

Poé ieu. Asép ngahaja néang. Ngajak masinikeun janji, nanyaan ka kolotna Lilis.

Ba'da lohor miang ti lembur. Duaan jeung anak. Sanajan anak kukut gé asa ka anak sorangan. Anak dulur, Diurus ti boloho kénéh nepi ka sawawa. Nya, da kuring sorangan moal boga. Geus betah deui léléngohan. Utamana sieun ku anu sarupa.

Tepi téh méméh Magrib. Lilis ngabagéakeun. Tambah geulis budak téh. Kolotna kasampak suwung. Jam dalapan. Diuk di rohangan tamu, tiluan. Kadéngé sora mobil datang.
"Assalamualaikum...!" Panto muka.
"Aéh aya tamu...? Asép sareng ...?!" Teu kebat, ngajengjen dina lawang. Kuring nangtung, Aya ngagolak jeroeun dada. Rét ka Lilis. Teu karasa, aya nu ngembeng dina panon.
http://m.facebook.com

NU LAPAR

Kénging Kang Agus Bukhori
Dipidangkeun dina lapak 27 Maret 2015 20:22:02

Waktu nunjukeun jam salapan peuting. Uhé muru balik ka imah. Ti tempat dagangna. Barang datang. Imah kaayaan paroék. Nu tatanggana ogé sarua. Pareum lampu.

Uhé muru panto. Kabeneran teu dikonci. Kolotrak. Panto dibuka. Jempling. Sigana mah pamajikanna geus saré. Di jero imah poék mongkléng buta rajin. Teu katénjo curuk-curuk acan. Uhé muru ka dapur. Leungeuna kokodok kana saku. Néangan panékér. Euweuh. "Kudu ka dapur ieu mah. Sakalian dahar. Lapar" gerendengna. Uhé muru dapur. Leungeuna upuy-apay mapay témbok. Nepi dapur. Leungeuna kakarayapan. Néangan panékér. Teu kapanggih. "Duh, kalahka euweuh deuih" Uhé murukusunu.

Laju muru kamerna. Gigireun dapur. Nepi. Leungeuna kakarayapan deui. Gap. Ka nu muncugug. Dirampa. Karasa haneut. "Tah...ieu, pasti pelem!" Uhé nyéréngéh.

BIDUAN

Kénging
Dipidangkeun dina lapak 27 Maret 2015 16:38:56

“Eusian deui slokina euy! Lalajo biduan si éta mah, kudu bari nginum geura. Beuki loba nginum, beungeutna pasti beuki nyambung. Moal pasiksak teuing…” Kapireng kecap-kecap sarkastis boh ti nu lalajo atawa pamaén orkés baturna. Teu ieuh jadi pikiran. Nu penting keur manéhna mah, bisa nyambung hirup keur poé isuk. Titik! Paduli teuing da aingah lain jijieunan maranéhna. Kitu, cenah!

Kuniang hudang. Laju kana eunteung nu ngadaplok ‘na témbok kamarna. Awakna ngalangkang. Heueuh. Kaciri beuteungna mancung. Dasterna diporosotkeun. Panonna digeseng sababaraha kali. Beuki atra sanggeus panonna digisik mah. Beuteungna ngabeukahan. Siga nu keur wewetengan.

“Ku saha aing reuneuh? Pan can boga salaki. Jeung aing teu rumasa geus nyieun polah nirca.” Gerendengna. Leng ngahuleng sakedapan. Moal kitu basa manggung bareng jeung ‘One Direction’? Harry Styles ngoconan waé, sakitu dina panggung gé. Sing sumpah, ukur nyanyi. Duét. Oooh! Sigana aing reuneuh téh alatan neureuy mik basa réngsé duét jeung Si Harry.

SUPATA

Kénging
Dipidangkeun dina lapak 27 Maret 2015 13:32:23

Taak ku sora nu ngahieng. Sirah mimiti lungleng. Linu ku dédéngéan. Jaba caréham cangkeul pohara. Balas calawak salila-lila. Kabébénjokeun sotéh ku keureutan beungeut nu nampeu hareupeun. Lemes pipina. Katara asa beuki cékas. Lamun teu disebut rada pias.
“Teu teurak kénéh, nya?” Sorangan nyéréngéh. Ngareureuhkeun caréham sanggeus sora nu ngahieng jempé. Létah mah hideng nguliat. Roronjang. Pel. Sérését. Boro-boro dempes, teu mintul-mintul acan.
Ditémpas téh ku imut maurna. Sabot mémérés pakakasna, teu burung kedal galindeng tina leuleueur biwirna.
“Kumaha rasana ari nandangan supata?” Pokna.
“Genah wé nu aya, Dok!” Sorangan ngawalon sahayuna. Ngarep-ngarep kuraweudna. Ngan teu jebul waé. Kalah bruy-bray tetempoan. Ti pasir nu muncugug, parat kana lengkob nu aroyag embelna. Sérélék. Hordéng téh dibuka. Seungit purnama kaangseu beuki nyegak. Rumbay buukna teu diantep disawang ti tukang. Guriwel. Ramona tapis ngawangun gelung jucung. Bréh. Punduk nu umyang téh nembongan deui. Hanjakal aya cédaan. Kaduhungna ayeuna. Bet rurusuhan nyecebkeun sihung palebah dinya.

PERANG MODÉREN

Kénging
Dipidangkeun dina lapak 27 Maret 2015 07:11:19

Ratusan Magna 2.1 ruksak sistemna. Robot buatan taun 2050 téh jadi teu nurut ka jelema. Maranéhna baruntak. Rék merangan bangsa manusa. Présidén maréntahkeun para ahli pikeun nyieun robot tandingan.

Di laboratoriumna nu canggih. Profésor Krokét meureut uteukna, pikeun nyampurnakeun robot vérsi anyar. Supaya bisa ngéléhkeun robot nu rék ngayakeun kudéta. Sanggeus mukaan paririmbon titinggal karuhunna. Profésor Krokét ahirna bisa seuri bungah.

Pasukan Magna 2.1 bagerak ngadeukeutan puseur nagara. Sora léngkahna ngeundeurkeun pilar-pilar istana. Téng waja teu walakaya, pesawat tempur ancur lebur. Dina waktu nu mingkin samporét. Ti laboratorium ujug-ujug kaluar hiji robot badag. Manéhna némbakkeun pélor baruleud. Unggal keuna, robot Magna tutung sapada harita. Antukna kabéh ngajugrug jadi beusi rongsokan.

Profésor Krokét dipanggil ku présidén, rék dilélér penghargaan.
“Prof, anjeun geus nyalametkeun bangsa manusa. Cikan, naon ngaran robot anyar téh? Pélor naon nu ditémbakkeunana?
“Namina robot Comro. Pélorna mah oncom dicampur céngék jeung cabé, diolah nganggo formula husus.”

BATU PIRUS ATI HAYAM

Kénging
Dipidangkeun dina lapak 27 Maret 2015 04:57:09

Aya ku teuneung, batu pirus ati hayam dibanderol dua ratus yuta. Bari batuna dijagragkeun dina jero wadah toplés vitamin c, kakeueum cibodas rada kiruh nu teu saparapatna acan eusi toplés.

“Artosan heula ieu batu, seun, nembé abdi betus, ” pok Kang soléh ka sakur nu nanya.

Sajam méméh tutup paméran, jol bulé kolot meueusan. “Kang, saur si mister ieu batu naon istiméwana?” tanya Gaédna. Dumadak poho, ngadon purudul jawaban Kang Soléh.

Si Gaéd neruskeun ka si bulé. Sundana kurang leuwih, “……,éta batu pirus biasa, nu ayeuna dikeueuman ku cimata asli. Cimata manéhna, pamajikan jeung indungna, hasil kukumpul genep bulan leuwih. Cimata nu ngeclak saban ngadunga. Keyeng pisan. Sugan batu ali payu, jadi cukang bisa babayar hutang, mawa haji umroh sakulawarga, jeung memeres pasantrén titingal akina di lembur. Kumaha, Mister minat?”

“hmmm…. Ok, ail tekit! I gip yu eu handred tausen ‘buck’, dil?” ceuk si bule bari ngajak salaman. Kang Soleh hookeun.

BADCOVER

Kénging
Dipidangkeun dina lapak 25 Maret 2015 21:52:13

Sup ka fudcort di Mal Plaza. Pesen capucino jeung pisang kéju. Ngahaja hayang ngopi téh rada jauh ti kantor. Méh jongjon. Luak-lieuk. Korsi parinuh. Rét ka méja nu aya di juru. Aya lalaki nyorangan dina méjana téh. Korsi hareupeunana kosong. Disampeurkeun. "Kosong?" Kuring nanya. Manéhna unggeuk. Gék diuk pahareup-hareup jeung manéhna. Laju muka léptop. Suruput capucino. "Sendiri Téh?" Cenah. Taksiran mah umurna kana dua limaan. Kuring unggeuk. Anteng deui kana léptop. "Teh, butuh selimut?" Pokna deui. "Tidak! Terimakasih. Selimut sih di rumah juga ada." Témbal kuring. Manéhna ngarahuh, tuluy nginum cai soda botolan. Terus anteng jeung hapéna. Jempling sewang-sewangan. Teu kanyahoan aya awéwé diuk gigireun si lalaki . Karérét ku juru mata. Buukna pulas beureum satonggong. Modis. umurna saluhureun kuring. "Siap selimutnya?" si awéwé nanya rada ogo. "Siap dong." Cenah gumasép. "Gimana, mau di kosan atow di hotél?" "Terserah Tanteu, maunya dimana...." Duanana carengkat. Ninggalkeun kuring nu ngahuleng.

INDUNG

Kénging Enung Apandi
Dipidangkeun dina lapak 25 Maret 2015 06:13:51

Bu Unah neuteup jandéla nyawang mangsa katukang, mangsa awakna siga kawat tulangna siga beusi jagjag-belejag. Dua puluh opat jam dina sapoéna méh teu cukup keur ngurus barudak nu meujeuhna humileud dulang. Peuting jeung beurang taya bédana, teu inget katunduh, renghikna, arogona, kocéak-dengékna, komo gareringna mah ditangkes ku manéhna. Kocap sirah jadi suku, suku jadi sirah téh enyaan taya kacapé. Pikiran jeung ragana ditamplokeun keur buah haténa. Teu pamrih, teu meredih pamulang tarima, asal anak percéka harirup waluya.
Cinétrana ngamalir teu kaampeuh. Kiwari geus mopo marengan umur nu geus cueut ka hareup, ngayakyak luhureun kasur. Gedé rumasa, ngahésékeun barudakna. Ceulina asa rawing mirengeh sindir-sampir ti barudakna, pajarkeun "Asa boga orok!" ceunah bari jus-jis siga nu arijid. Haténa gudawang asa diturihan, peurih asa digerihan hinis.

Pasosoré saeusi imah gujrud, bu Unah suwung di kamarna. Sacewir keretas handapeun anggel ngabedahkeun cimata barudakna. Pating gorowok nyarambat indungna.

ASMARANA ASMARANDANA

Kénging Desty Nursyiam
Dipidangkeun dina lapak 24 Maret 2015 21:18:16

Gentem. Halimpu. Suanten anjeun nyulusup kalbu. "Jalma boga rasa asih, hiji pitrah ti Pangeran, tampi ku weningna haté, anggur sukur ka Mantena". Ceuk anjeun nembangkeun raéhan asmarandana. Pada uninga anjeun jawara pupuh sa-provinsi. Adnan, kasép, pinter, wibawaan. Tada teuing bisa kapimilik. Unggal anjeun makalangan kuring mah susulumputan hayang ngalalajoan. Anjeun moal apal panasna haté nalika Asri deukeut jeung anjeun. Sabar. Anjeun ogé teu apal kuring nu sok nyimpenan aqua na méja unggal tos olahraga. Tilu taun kitu téh. Anjeun engeuh, bubuhan dibéjaan ku Aép. Tuluy pan urang lulus babarengan. Ti dinya papada kuliah. Heubeul. Urang amprok deui nalika kuring ngabringkeun barudak nu olimpiadeu, anjeun ning nu nembang sinom téh. Leuh bungahna. Nan, tingali ! Kiwari Kinanti, putri urang, jadi jawara nembang. Nan, Kinanti sok ngahaja dipénta nembang asmarandana ku kuring. Halimpuna nyeplés bapana. Nan, kuring sono, mugia anjeun bagja ningali ti alam baqa.