Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 30 Juli 2014 01:40:16
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Rebo, 25 Juni 2014 10:15
Mang Eboed: " Naha teu tiasa muka..."
Kemis, 12 Juni 2014 11:48
Ifunk Anker Karindink: " Assalamualaikum, wilujeng wayah kieu..."
Rebo, 14 Méi 2014 14:02
Dini Juwita: " Assalamu'alaikum...hoyong ngawitan ngintun fikmin mugia katampi..kedah dikintun kamana..hatur nuhun anu..."
Kemis, 24 April 2014 10:49
Nina Herlinaft: " Assalamualaikum... Sampurasun..., nepangkeun abdi Nina Herlinaft, haturnhun tos ditampi janten keluarga FBS, hapunten anu kasuhun. Hoyong diajar mikmin, dinten ieu nyobian ngapungkeun fikmin munggaran, tebih tina sae..mugi nawakuf....."
Ahad, 13 April 2014 10:03
Brahma Kumbara: " Perjalanan Hidup Sang Satrio Piningit Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ronggowarsito menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada tujuh julukan yang menyebutkan Ciri ciri Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan Majapahit dulu. Tujuh julukan Satrio Piningit yang lain itu antara lain: Satria Kinunjara Murwa Kuncara, Satria Mukti..."
Salasa, 08 April 2014 22:43
Titin Sutinah: " Assalamualaikum Sampurasun Ku asa bagja mendakan grup sunda nu konsistén dina ageman nu diwuwuh ku atiuran nu tegas pikeun karancagéan anggotana. Salam pangwanoh ti sim kuring nu reueus ku ajén-inajén dina kasundaan, hatur..."
Rebo, 26 Maret 2014 10:05
Rohendi Pandeglang: " Pun Tabe ieu Pun Kul karek noong deui imah. sadayana sumangga tatan-tatan urang ka Baduy, nyampeurkeun wiwitan..."
Ahad, 16 Maret 2014 02:16
Mamat Dan Mimin: " Basa Sunda téh Basa Indung nu mibanda ajén inajén luhung tur agung, nu teu tiasa diukur ku matéri, wajib diraksa, diriksa, dirumat, tur dimumulé ku urang sadaya. Jadi, saha deui nu baris ngajungjung tur ngamumulé Basa Sunda téh upami sanés ku urang Sunda pituin? Tumali sareng kitu, hayu urang sasarengan nanjeurkeun sareng ngaronjatkeun ajén inajén Basa Sunda, diantawisna ngalangkungan..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

AYUN-AYUNAN

Kénging Rohendi Pandeglang
Dipidangkeun dina lapak 18 Méi 2014 22:31:58

“Yarileui yun ayunan... kamana mah lala jangkung yanduh mama... merlah teuin nu jangkung jamangna hideung... kakang baé citali ayunan” ngalaeu kadéngé ti burieun imah. Jaro Dainah ngarahuh nyeuseup haseup ududna jero jasa. Teu kadeuleu gélényéhna, leungit gumbirana. Sirna pelong nojo na.
Kebel-kebel, Jaro doang ilu tumpak kana wirahma lagu Ayun-ayunan, nu ditembangkeun Rasudin, kokolotan Angklung Kanékés. “Kakang baé citali ayunan...” bangus Jaro Dainah ilu ngéngklokan. Sawara Ayun-ayunan beuki kebel ngabedasan, beuki tohaga. Bangus Jaro beuki jojorowokan nyawarakeunana “Kakang baé citali ayunan...!” beuki handaruan, kadéngé ka mamana. Urang Kaduketug, Kaduketer, Balingbing, Gajéboh kabéh narembang ayun-ayunan.
“Saha nu ayun-ayunan téh Jaro?” deungdeungeun galécok. Jaro teu ngajawab. Lagu beuki tarik. Kadéngé ka dayeuh, ka Rangkas, ka Pandéglang, ka Sérang, ka Batawi. Samalah tepi ka Jepang. Lagu Angklung nu tilok dikawihkeun di luareun Mandala Kanékés, kamari kadéngé di nagri deungeun. “Tah déngé ku daria... wiwitan aya nu ngagunasika, kunu nyaho kana urang.” beuh buyut ayun-ayunan.

SIMPÉ

Kénging Ahmad Fawzy Imron
Dipidangkeun dina lapak 18 Méi 2014 17:52:33

Tilu poé. Karasana mah leuwih lila. Euweuh kabar ti manéh. Bbm céklis, inbox teu manggih jawaban, sms kitu ogé. Peuting panjang pisan. Beurang asa teu kateuteup caangna. Ari manéh aya di mana, Mi? Uing ngawiridkeun simpé nepika teu nyaho lebah mana tungtung jemplingna.
Kurang naon atuh ieu geuegeut? Bet tuluy-tuluyan diganggayong ku leungitna sora. Sora manéh nu meueut.

"Raheut ieu, raheutna samagaha, A. Ulah naroskeun mun abdi mung nyésa na implengan. Moal aya deui marengan ku tangkeupan." Kitu nu pernah diwakcakeun ku manéh harita. Basa haseup roko ngelun ngahalangan sieupna beungeut manéh nu murnama.

Uing hariwang, Mi. Najan dina haté nu éta, uing kaasup nu 'Tembus Pandang', tapi cinta uing mah jujur. Siga jujurna manéh basa nyiduhan fhoto uing dina dp bbm.
Keun baé ketang, Mi. Sing jongjon wé. Di kajauhan, ieu rasa ngan saukur rék digupaykeun. Moal rék dipaksa sina nyampeurkeun.

BATU LANGIT

Kénging Yosep
Dipidangkeun dina lapak 18 Méi 2014 14:22:22

Barasat. Kawas kingkilaban, siga dangiang. Mirupa totondén Déwa. Nyirorot ka kebon awi. Caangna nyingraykeun peuting. Taya nu nangénan. Iwal hiji waruga nu nyangsaya dina kararas daun awi. Saurang wanoja nu katandasa ku gangasna nafsu lalaki. Rumanggieung mulung nu hurung ngempur. Mangrupa batu nu pepel ngeusi lir beusi. Geus kasawang tangtu petingan keur dijieun pakarang.
***
"Néng...." Gan Juha ngotélan. Dibalés kélét, diirut imut.
Isukna gujrud. Gan Juha geus lain jalu!
"Nyai geulis...." Dén Odang ngaharéwos haroshos. Kateuteup Si Leugeut Teureup. Mélétét.
Guyur deui waé, Dén Odang kaleungitan kajaluanana!
Gujrud, guyur, ibur, jadi catur di unggal lembur. Réa lalaki bajir. Ilang pakarang, musna cangkingan. Kulisi, intél, pabuis nalungtik Si Rajawisuna. Unggal bikang nu liar ti peuting, dicerek. Unggal ronggéng nu makalangan, dikalangkangan. Taya hasil. Ti isuk ka isuk, réa lalaki humarurung sumpung irung.
Kocap kacarita....
"Taya carita deui, nun...."
Reuwas. Mesin tik dibalangkeun. Ngadégdég, nyeueung patrem nojo sarung.

KAKARÉN KANÉKÉS

Kénging Nena Cunara
Dipidangkeun dina lapak 18 Méi 2014 13:45:26

Aya kawih tan haleuang nyangkaruk jeroeun dada. Batu-batu tingjarentul lalukutan, ngadago poé. Taneuh beureum liket, teu méré ombér ka jukut nu pabaliut.

Peuting tadi. Kapireng kénéh sora goong ngungkung. Kawat kacapi ngajentréng. Ngawirahma, ngurihit ati. Rajah Ki Pu’un ngoléar nalukkeun simpé. Nurih langit. Neut, haneut. Ngahéab. Ngahuru ratusan teuteup.
Beuki teteg. Nyukcruk galur milang léngkah. Reg, handapeun kihujan. Hégak jeung késang ngadumanis.
“Tuh, tempo. Sésa ibun tingcarileuk ‘na tungtung daun!” Ceuk kukupu konéng. Geleber. Brul deui sabubuhan.
“Hengén, ka beulah dieu! Cikahuripan ngagenyas hérang!” Papatong cumeluk embung éléh. Buntutna diterebkeun ‘na beungeut cai. Keleper. Kalayang. Clé, ‘na tangkal hanjeli.
Enya bener, geuning dulur! Nagari anjeun lir leuweung larangan. Taya ajag babaung silih-ségag. Maung coréléng teu daék ngalanto. Éstuning tingtrim, tiis ceuli hérang panon. Kami beuki kumejot. Hayang ngobét. Ngasruk lembur pangjerona. Muru Tangtu. Nanjeurkeun pikukuh. Lojor henteu beunang dipotong, péndék henteu beunang disambung.

GANDRUNG LIWUNG

Kénging Jaya wahyudi
Dipidangkeun dina lapak 18 Méi 2014 12:43:33

Nangtung liwung na sesemplék haté. Hémeng karep, tunggara rasa. Léngkah kerep rundag-randeg. Nyorang jalan nu tarahal. Sakapeung manggih tanjakan, kénca katuhuna jurang. Sakapeung manggih pudunan, loba logak jeung cucuk rungkang. Cenah tresna téh sederhana. Iber Asih lan wening galih.

Jungjunan kuring dagoan. Dagoan na sisimpangan. Baturan kuring ngaléngkah, baturan kuring milampah. Sangkan léngkah teu galideur, sangkan haté teteg panceg. Tuh gunung, tah lemah. Urang sungsi ku duaan. Éndahna kahirupan, peurihna lalampahan. Bagja lara téh papasangan. Teu kudu ringrang pasti kasorang.

Kiwari kuring sorangan. Meruhkeun bangbaluh rasa, mépéndé guligah haté. Ihlaskeun diri na wanci nu mustari. Bagéa bagja, kadieu lara. Moal arék disingkahan. Sabab yakin ka Gusti. Anjeunna moal ingkar jangji. Aya asih dina diri, aya tresna dina raga. Asih nu sajati teu kudu jauh disungsi. Tresna nu sampurna mung kanggo Anjeunna.
“Hampura Geulis! Hate mah, jumerit. Lain akang tega, dalah dikumaha. Urang kudu mungkas carita.”

DI LANGIT BÉNTANG BARANANG

Kénging Tety Solehawati
Dipidangkeun dina lapak 17 Méi 2014 23:50:21

Apa calik na korsi taman. Disarengan ku Amih, nu nembé sasasih diajak ngalih ka bumi ieu, bumi Mamah. Néng ningal tina jandéla kamar, nu mayun ka taman. Saleresna Néng mah alim ningali aranjeuna nu layeut duaan. Sok émut waé ka Mamah. Néng dinten Senén badé ujian. Saur Mamah kedah tekun diajar, pados engké katampi di SMP nu saé. Néng gé hoyong kénging NEM saé.
“Muhun Mah, Néng badé ngapalkeun, badé diajar soson-soson” Néng ngaharéwos, sugan kadangueun ku Mamah. Tapi anjeunna mah angger anteng, tos lami pisan nuju menekung sujud, ngadu’akeun ti katebihan. Néng teu wantun ngaganggu.
Kadangu Apa nyauran. Gordéng jandéla énggal ditutupkeun.
“Dieu calik, sareng Apa!” Saurna.
“Hiap sareng Amih, titadi diantosan. Néng teu énggal kaluar kamar?” Amih ngadeg bari ngasongkeun pananganna. Néng ngahuleng. Asa aya Mamah di dinya.
“Amih gé bageur, Néng. Tong asa-asa. Gegentos Mamah.” Saur Mamah, ti langit nu baranang ku béntang.

BASISIR PILEULEUYAN

Kénging Yuyun Yulistiani
Dipidangkeun dina lapak 17 Méi 2014 18:13:06

Basisir kidul Pangandaran. Pasosoré nu can layungan. Na amparan samak saheulay, Ineu ngabigeu, nyoo tungtung tiung pulas bungurna. Diuk nyanghunjar, nyarandé kana tangkal katapang. Gigireunana, Arman teu lémék. Buuk gondrongna ririaban. Duaan anteng dina lamunan.

"Neu...." Goloyoh Arman kana lahunan nu nyanghunjar. Ineu teu baha, luk tungkul. Treup, paadu soca. Euweuh nu wani ngiceup. Sieun leungiteun episodeu tina jutaan drama nu cumarita dina teuteup duanana.

"Arman, naon nu katingal?" Ineu ngajugjugan.
"Parahu, basisir."
"Parahu na basisir haté Ineu tina keretas, moal tiasa ngakut urang duaan. Bakal ancur sateuacan dugi ka samudra. Wios kanggo Ineu nyalira. Pileuleuyan. Cekap dijajap dugi ka dieu." Ngalimba.
"Ineu...." Arman nguniang. Béakeun kecap.

Layung mimiti hibar. Duaan neuteup basisir nu semu beureum, duaan kalebuh dina sagara haté séwang-séwangan. Duaan teuleum taya tapakan. Teu sariak-riak acan.

WARINGIN TILU

Kénging Atang Soeryana
Dipidangkeun dina lapak 17 Méi 2014 15:57:18

Buligir. Diiket, pulasna geus teu mirupa. Nyorén bedog tan sarangka, talina ku akar teureup. Turun gunung ngambah lebak. Nepungan nu teudeuk deukeut. Ka kokolotan, ka jaro, ka puun. Ka saban jalma. Niat nyacahan. Hayang mupus bangbaluh. Dosa nu karahaan.
Teu panggih.
Bedog dikadék-kadékkeun. Kana sukuna, kana leungeunna, kana sirahna. Digérésél-gérésélkeun. Kana beuteungna, kana beuheungna, kana létahna.
Teu bisa sirna.
“Kunaeun aing teu dibui? Kunaeun kana aing euweuh nu males kanyeri? Padahal aing nu ngagunasika pusaka. Padahal aing nu ngagasab sagala. Padahal aing nu mergasa rasa sorangan.” Pananyana.
Ngagalura dina dadana.
Ceuceuleuweungan méh unggal waktu. “Aing hayang aya nu ngawarah. Aing hayang jamuga.”
Welasan jalma ngaronom. Narenjokeun. Jirim nu nyelap di sela-sela waringin tilu. Jeger. Oyod-gantungna meulit beuheungna.
Angger euweuh nu miroséa.
“Ngan ukur dia... nu bisa ngahukum dia!” Ceuk hiji sora.

KUKUPU JEUNG RAMAT LANCAH

Kénging Ai Wawang
Dipidangkeun dina lapak 30 Juli 2014 00:04:42

"Akang...."
Kupingkeun, sanés ukur haréwos. Nanging jumerit maratan langit. Sasambat ka salira. Nu majar salawasna gumulung dina ketug jajantung. Nu pajar sumaré dina léngkob haté. Mana, geuning taya waleran?

"Ngincahan lain teu doa, sing asak-asak nya nempo!"
Panas haté, Akang. Panasna ngahuru kalbu. Ngarérab buuk 'na embun-embunan. Hangit. Naha lepat, mitineung salira. Kapan cinta henteu ningal rupa? Pami kabagjaan ukur milik nu aréndah, ka saha nitipkeun nyaah pikeun jalmi sapertos sarah?
Nya abdi sarah nu palid dina ulekan leuwi kahirupan.

"Mending nalipak nyalira, Nung!"
Leres. Ulah katalikung gandrung.
Sateuacan undur, seja naros 'nu panungtung.
"Jodo, pati, bagja lan cilaka, tos ditangtoskeun ti ajali? Naha asa lami-lami teuing nganti bagja? Naha jodo anu lepat?"
Jempling.

Rénghapan karaos nyesek.
Bruh-bréh narémbongan. Dina lalangit kamar kukupu tingkalayang. Beureum, hideung matak nineung. Konéng, kayas matak waas. Kumeleter rasa, basa eunteup 'na ramat lancah.
"Tos teu kiateun!"
Hawar-hawar, saméméh awak harampang. Seja tumaros ka anjeunNa.

NU DIPAKASIEUN

Kénging Eni Setiani
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2014 21:09:45

Unggal ngeunteung Néng Dini teu weléh jejebris, alatan awakna terus ngabeukahan. "Naha kudu dikumahakeun ieu awak? Puasa sabulan lain ngabegangan." Gegerendeng.

Pasosoré, di tengah imah. Néng Dini ngumahakeun ka salakina. "Pa, pang milariankeun obat nu patén kanggé ngalangsingkeun!" ceuk Neng Dini.
"Teu kedah diubat-obat. Sakitu mah da teu gendut, anggur katawis séksi!" témbal salakina.
"Pa, mamah mah sieun teras ngagendutan? Naha bapa teu isin gaduh bojo siga dreum?"
"Mah, ulah sieun gendut. Nu kedah dipisieun mah lebet kana naraka!" témbal salakina bari panonna mencrong kana TV nu keur acara "Miss Big" sadunya.

ATAH ANJANG

Kénging 1012013249005
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2014 19:03:37

Tiidiiiit.... Cekittttttt... Mobil dipéngparkeun ampir nabrak bujur sédan. Jrut turun, hayang sahaokeun, ngan keur puasa.

Panto sédan muka, mojang lenjang dicidung turun, hahampuraan, mobilna ujug-ujug pareum. Haté léah. Kap sédan dibuka, kuring dodongkoan. Élmu sakola tehnik dipentéskeun. Distarter mobil hurung parengan adan magrib.

Sarah basa ngawanohkeun téh. Kakarék ka Bandung, nyasab kukurilingan. Tuluy manéhna ngajak buka, mulang tarima cenah.

Ti harita remen ngobrol dumay, beuki geueut jorojoy aya haté. Begér. Diheureuyan, iraha patepung, diwaler ukur ikon seuri.

Puasa cacap, lebaran sok ngalariung di Aki. Ayeuna mah bakal rongkah alatan kadatangan dulur jauh ti Mesir. Teu apal, da atah anjang.

Datang pangpandeurina, srog sasalaman ka kabéh dulur, sumawona ka dulur ti Mesir. "Jang Abdul nepangkeun ieu putra Mamang nu karék réngsé kuliah ti Kairo."

Ngagebeg asa dibentar guludug basa nempo pameunteu " Sa..saaa..rahh ning." "Aéh kang Abdul,, patepang deui,, hapunten Sarah nya Kang ". Bari sasalaman teu antel.

KUKUPU HIDEUNG

Kénging rizky chandra
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2014 18:35:50

Satutas pepedut janari ngaharéwos, tuluy lalaunan méré jalan. Nyingraykeun lalangséna. Nya harita giwangkara medal teu ringrang. Hibar ngahaneutan Kukupu Hideung nu pageuh muntang. Sanggeus sapeuting jeput mébérkeun jangjangna, nyimbutan jeung nutupan, sagagang kembang tina hujan.
“Keur salira, ukur salira,” keudeu dina sésa tanaga nu méh béak. Teu pegat harepan, sab aya anu didagoan najan can aya jawaban. Ti saprak ngotrétkeun tilu kecap na ngempur layung soré kamari. Gilig dina haténa keur bumetah, nyulam kanyaah mandar ngampar salega sukma.

Sapoé, duapoé. Ngaliwatan caang, ngaléngkahan peteng. Nu dianti teu kabukti. Kembang angger imut, teu nyoara. Kolényay tatit, jeung gumuruh guludug. Ngalulunkeun deui lamunan, duaan keur réréndengan. Clak-clak, paralak. Kukupu Hideung nutup jangjang. Ngareundeuk seja ngawahan. Belesat, ngabiur. Jauh, jauh kacida. Ninggalkeun kembang dirungrum réwuan keclak cihujan jeung pananya, nu angger euweuh jawabna.

SUGEMA

Kénging Ratna Ning
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2014 13:59:30

Baju gamis beureum ati jeung kurudungna. Sendal pamênta si cikal. Mukena anyarna. Koko si Ayah. Gaun si bungsu. Geus bérês disetrika.
Dulag ngadurugdug. Top kana barangbang kalapa. Ngeureuyeuh nyieun cangkang kupat.
"Néng, baju lebaran yeuh. Dikirim!" Ma Ani tukang kiridit baju angkaribung mawa dagangan. Ras ka si cikal. Ngaéh hayang erok jeung kaos. Top milihan. Aya nu cocok dua setél, dipisahkeun.
Ahh! Geus pepek. Reugreug. Najan teu wajib, tapi ilahar sataun sakali sok satékah polah diusahakeun.
Isukna sakulawarga cuh cih. Si Ayah jeung koko anyarna. Si cikal nu mangkat begér ngilik diri hareupeun eunteung. Si bungsu jigrah jeung gaunna. Sorangan neuteup bari carinakdak.
"Alhamdullillah Gustii!"
"Nda..ai Bunda teu mésêr acuk lebaran?" si cikal nanya bangun hememg.
Dijawab ku gideug bari nyéréngêh.

ÉNDAHNA BOGA LAWAN

Kénging Mulyana Surya Atmaja
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2014 13:56:32

Barang aya manéhna haté remen kahémbos. Ngagugudag. Komo basa manéhna patingpucunghul leuwih ti hiji. Manéhna rajeg di saban tempat.
“Kuring mah taya niat rék ngahihileudan, da,” pokna basa kuring ngarasa teu panuju ku polahna, “nafsi-nafsi wéh atuh, naha?” ceuk manéhna deui. Teu euleum-euleum. Teu dilayanan. Kuring ngariksa haté nataan léngkah.
“Nempo ules jeung talajakna mah badis musuh pisan Si Éta téh,” haté terus galécok norowéco. Embung éléh basa manéhna bisa nyangking karancagéan. Diayonan daria. Sakali-kali kungsi mapakan préstasi manéhna. Solongkrong manéhna ngajak sasalam.
“Bener teu lawan mah béda jeung musuh. Mun taya kuring, tangtu anjeun bakal leuwih kebluk batan ayeuna, heueuh?” pokna bari imut. Terus ngiles teuing ka mendi.

=======
Kahémbos = Kahébos (wwgkn.)

BUBUR SUMSUM KUAH DURIAN UPIK

Kénging Achiel Syam
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2014 12:26:43

Wanci tangagé. Srangéngé maku panas na ubun-ubun. Hanaang nyekék tikoro. Ngécagkeun sésa panggulan tiwu. Cingogo émpér toko. Ngusiwel, ngéntépan lambaran ladang jualan. Patdalapan réwu. Diitung kerung, dipotong setoran nu boga tiwu. Kapimilik lapanlas réwu. “Alhamdulillah, Ya Allah! Bekel bukaan Si Upik!” Duit disesebkeun na kopéah. Poé mingkin mentrang bayeungyang. Beungkeutan tiwu dipanggul. Ngingkig ngalér muru pasar.

“Untukku ‘Wak?” “Seikat besisa ‘Mir.” “Takpelah, tambah-tambah tuk soré!” Tiwu ditangtungkeun gigireun gorobak Amir, Tukang Air Tebu. Créng dibayar. “Makasih!” “Tak hendak dibungkus tuk anak?” “Tak payah, dieorang minta Bubur Sumsum kuah durian.” “Lawohnye punye pinta héhé...Kabulkanlah! Satunya anakmu!” “Insya Allah! Pamit Aku ‘Mir!” “Iye ‘Wak! Salamkan tuk anakmu!”

Mulang, mawa haté bungangang sapanjang lengkah. Leng! Pikiran ngalayang nyawang paroman budak. Kacipta marahmayna nampanan paméntana. Kacipta sugemana wanda mangsa buka, Bubur Sumsum kuah durian nu dipikameumeut, saban ngaliwat balik nganteurkeun hasil setrikaan indungna. Tiiit! Jedak! Bru! Téténjoan pinuh béntang baranang. Getih ngabayabah. Nyeri satulangsandi.

HAREPAN BUDAK JALANAN

Kénging MUKHTAR ADAM
Dipidangkeun dina lapak 29 Juli 2014 09:10:56

"Koran..koran, Koranna Kang ?"
Wanci tumorék, Héab panas jalan jeung matapoé teu dipaliré. Sandi, Budak motékar, Ti beurang dagang koran, Ti peuting ngajual jasa nyemir sapatu. Tiap jalan nu dipilampah digawéan. Asal halal. Keur ngabagéakeun hirup adina.

Wanci tangagé, Sora Adan ti masjid Istiqlal noél qolbuna. Koran dibérésan, Dirigdig, lumpat balik.
Dikolong Jambatan layang, Dina tilam kardus, Adina keur tibra bari nangkeup bonéka. Celemot, tarangna dicium. Ngampar sajadah, Ngadahup Sumujud kanu Kawasa.

Dina tangga MOL, Sandi keur nyemir sapatu. Pagaliwota jeng nu balanja méwah. Bérés hiji, aya nu nitah deui. Harita loba pisan nu dipigawéna. Alhamdulillah beubeunangan mucekil. Sup ka Toko. Meuli baju koko jeung mukena leutik.

Sora Takbir ngajomantara sakuriling koto Jakarta. Wanci balébat, Sandi ngahudangkeun adina. Dimandian, dipakêan mukena. Dipangku dibawa ka Masjid gedé teungah Kota.

Bérés Sholat Id. maranéhna ngadunga.
"Allahhumaghfirli waliwalidayyaa warhamhumma kamaa Robbayannii shoghiroo"
"Bapa, Ema, Wilujeng boboran Shiyam? "
Celemot, adina dicium. keclak cimatana ragrag.**

SASALAMAN

Kénging Rohendi Pandeglang
Dipidangkeun dina lapak 28 Juli 2014 19:56:36

"Hapunten abdi nyah!" "Sami-sami minal aidin wal faidin!" Ngantay. Nu tas jama'ah Ied. Sasalaman hiji-hiji. Salalabar teu buru-buru bubar. Ma'mum narangtung, imam dituturkeun jajaran panghareupna nyalaman saurang-saurang nu ngajéjér.

Semuna rupa-rupa. Nu nyegruk, nu surungah-séréngéh, nu umat-imut.
Pataréma tangan, rupa-rupa ogé rasana. Lemes, kasar, karadak. Aya, lengkep.

Srog ka jajaran istri, leuwih rupa-rupa. Nu ditilam sulampé, nu ditisyu, nu seungit, nu hapeuk. Aya.

Sasalaman hésé manggih tungtung. Disabaran, da hayang geura pataréma jeung manéhna. Asa teu gok waé, nepi ka paratna.

Di barisan mana ari anjeun? Galécok jero dada. Rék tatanya teu wasa, kagok kunu nuturkeun tukangeun. Indungna budak.

"Ari bapa, kunaon siga nu malaweung?" Reuwas. Tahlil tagtégtog. Karérét aya ngaran anjeun 'na tetengger gigireun kuburan nu keur dijiarahan.

Peutingan lebaran ka hiji, anjeun datang, imut "minal aidin wal faidin akang." Gurinjal, hudang. Indungna budak ngaguher gigireun, capéeun sapopoé sasalaman.

LEUITNA REUWASEUN!

Kénging rizky chandra
Dipidangkeun dina lapak 28 Juli 2014 18:26:40

Sawatara waktu lilana, Leuit leutik ngahaja dikosongkeun. Lain euweuh keur ngeusina, ngan dipahing pisan dieusi loba. Ukur saperluna, dina waktu nu geus ditangtukeun. Kalan nerejel kahayang, maksa ti nu boga Leuit. Kabita ku mangrupaning paré, IR, Cisadané, Pandanwangi, jrrd. Hayang geura jel-jel wéh dilelepkeun. Lugina mun eusi Leuit pepek pinuh. Panto mereketengteng ampir bedah bakat ku pinuh. Giliwing sakarung, bus diasupkeun kajero. Pudugdug leuit ngadadak pinuh. Padahal karék sarupa.

Cunduk mangsa, aya béwara cenah Leuit leutik meunang dieusian unggal mangsa, sakahayang, sapinuhna. Teu talangké. Mobok manggih gorowong, nakol Kenong sora Goong. Bus-bes-lup-lep mangpirang ukuran, warnarasa arasup. Terektek sora Leuit kamerkaan. Antukna hiji-hiji papan Leuit parotong, bedah mudalkeun deui eusi nu tadi diasupkeun.

“Woy..! Lila-lila teuing di cai téh?” Gegedor nyekelan Leuit.
“Nyeri euy, duh! Muncrut,” nyelengkeung ti jero. Sarua muringis nyekelan Leuit, nu ngagurubug reuwaseun.