Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 01 Désémber 2015 14:20:17
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Senén, 16 Novémber 2015 14:00
Gerentes Haté: " Hatur nuhun jisim abdi parantos tepang sareng ieu rohangan,janten tiasa nambihan élmu ngeunaan cumarios nganggé basa..."
Ahad, 01 Novémber 2015 14:15
Abdul Manap Tilua: " Pami fikmin anu dina Facebook tos tiasa kasair dina web deui teu acan? Hatur..."
Senén, 26 Oktober 2015 11:44
Risky Ashary: " punten. abdi teh hoyong muka kamus basa Sunda, namung teu tiasa, padahal tos login nganggo facebook. kinten-kinten naon deui nya nu..."
Jumaah, 16 Oktober 2015 01:57
Ndri Pedro: " Kang simkuring sesah lebeut kanu kamus,,,tos log in kanu fb nyuhunkeun..."
Jumaah, 16 Oktober 2015 01:55
Ndri Pedro: " Kang simkuring sesah lebwut kanu kamus,,,tos log in kanu fb nyuhunkeun..."
Senén, 12 Oktober 2015 00:49
Hamim Wira Mihardja: " ..."
Senén, 14 Séptémber 2015 07:34
Kusumah Dipradja: " Willujeng Enjing Kanca-kanca..! Sim kuring bade tumaros husus ka saderek Admin...Kumaha tiasa nami Sim kuring Kusumah dupradja sareng Pri Krisna di Non Aktifkeun alias di pupus tida rohangan n ieu ? Hatur..."
Saptu, 12 Séptémber 2015 17:52
Anita Ratnasari: " Assalamu'alaikum. Haturan wilujeng tepang. Haturnuhun ka admin tina panampianana. Seja ngirng aub, dina raraga nyuprih elmu basa sunda. Karumaosan kaisinan ku kadang wargi, ongkoh urang sunda, tapi teu nyunda dina..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

SAPU JAGAT

Kénging Zév MyZoul
Dipidangkeun dina lapak 26 Oktober 2015 22:46:08

Langit tobros ku du'ana nu ngaruhit. Peledug, kaduruk. Laju marékplékan jadi yutaan kembang seuneu. Pating-belesur. Ngajalalegur, niban lemah. Neunggar imah. Nembrag kasur. Jagat inggeung.
Nu boga du'a kareureuwasan. Caméot kasedekkeun ku nu pating-polotot.
''Gara-gara siaaa!'' ceuk nu bentik curuk.
''Teu suka ku aing dunya dirurujit?'' sengor nu teu maké kolor.
''Pan kami nu nyusuan dunya téh, Deuleu!'' nu teu maké kutang milu keuheul.
''Bedokeun tah du'a téh siah!''
Éar, galécok ti jelema-jelema nu geus kabeuleum jadi areng. Harangit.
''Gustiii, Nu Maha Welas tur Maha Asih...,'' gerenyem-gerenyem.
Jagat jempling.
Saban haté ngadaru'a nu sarua. Khusu naker. Ménta kasempetan nu kadua.
Du'a-du'a sareungit naker. Nyambuang. Pating-kalayang. Ngatumbiri. Nambal langit anu semplék. Hawa engap ku du'a nu pasesedek. Silih-dedetkeun.
Beledug! Jagat maksiat bitu. Bersih sapisan. Langit lénglang. Dunya caang.
Nu ngadu'a mimiti, ngagukguk. Sumegruk. Karumasa nyangkaruk na raga ungkluk.***

SESEMPLÉKAN

Kénging Tatin Sardjiman
Dipidangkeun dina lapak 26 Oktober 2015 11:37:38

Cika-cika enyay-enyayan tina nétrana,
basa sakolébat kuring paamprok jeung manehna.
Kuring kasengsem. Hampura kuring. Cing tingali kuring, geura artikeun ieu teuteup nétra kuring, kuring kabéngbat ku teuteup anjeun. Haté degdegan mangsa panggih tadi jeung anjeun. Hampura kuring. Harepan mimiti mesat ngawang deui. Kuring hayang ngaranggem sulintang. Hiukna angin lalaunan ngahiji jeung rupaning kelir, ngawangun impian bagja, ngabayangkeun deui imah katumbirian.
Duuuh... Haté téh geuning dlaif. Hampura kuring. Ieu haté asa lain milik kuring deui. Kuring mitresna anjeun, rasa diri hayang jadi milik anjeun.
"Umaaah...!"
"Dalem, Abah!"
"Nuju naooon?"
"Nuju ngaduruk runtah, Bah."
Lung kertas ungkara rasa na aksara meunang ngotrét kana ruhak. Sakotépat béak, laju jadi silalatu. Keun teu kudu ditulis, da rék dikirim kamana?

KRD LASTEU

Kénging Agus R Munggaran
Dipidangkeun dina lapak 26 Oktober 2015 08:14:36

Teu kahalangan ku umur, mangsana katresna ngancik deui mah alam dunya asa béngras. Sumanget ngagedur deui!
Nganjang, tangtuna gé béda jeung jaman keur ngora baheula. Ngobrol teu pati jongjon da bari diréwong ku renghik budakna nu bungsu atawa kaselang ku Si Cikal nu laporan itu ieu di sakolana. Teu ieuh asa kaganggu! Nganjang lain ukur rék sosonoan jeung manéhna. Buleud niatna gé rék mikanyaah ‘berikut pakétnyah’.
Kasono kapegat ku samporétna waktu, KRD nu lasteu jurusan Cicaléngka moal lila deui liwat. Sanggeus pamitan gura-giru muru setatsion, tumaninah ari geus peuting kieu mah dina karéta téh.
Anjog ka setatsion Rancaékék, jrut turun laju muru tempat parkir.
Karék gé rék nyetater belentrang sora nada panggil bbm disada, panasaran dibaca “Lis, urang mah rajeun téh aya nu ngapélan datangna numpak KRD. Asa teu purun lah!” Ngahuleng! Ti manéhna, kawasna mah salah kirim.
“Are you lonesome to night…” Galindengna Anne Muray minuhan rohangan mobil.

DEWI SRI

Kénging Roy Asmarandana
Dipidangkeun dina lapak 25 Oktober 2015 21:15:17

"... Béas raskin tos tiasa dicandak. Ka nu tos gaduh kupon, langsung waé ka bumi Pa RW...," nongtoréng na toa masjid.
Brul nu tos biasa meunang jatah, nyokot hancengan séwang-séwangan.

Srék.. Srék, Ceu Eha napikeun béas semu geuneuk jeung loba kutuan di lawang dapur. Anteng milihan sérah ku leungeun katuhu, nu kéncana nunjal nyiru.
"Deudeuh teuing, Ceu!" Halimpu, sora hareupeun.
"Muhun, Neng!" Ngagebeg. Saha nu datang?
"Gentosan ku nu ieu, nya!" Nu geulis ngasongkeun kérésék, eusi béas.
Teu ngawalon. Satengah teu sadar, eusi nyiru di kana bobokokeun. Song, barter. Can gé kumpul pangacian. Léos, nu geulis dikabaya bodas ngiles.

Pasosoré di balé désa geus simpé, kari Ki Ulis keur ngaréngsékeun laporan.
Kulutrak bray.
"Sampurasun...!" Halimpu, sora ti lawang.
"Ram... Rampés...!" Ulis kagét, "Aya kaperyogian naon, Neng?" Neuteup nu dikabaya bodas.
"Iyeu badé nyanggakeun béas." Ngasongkeun boboko, "Cik cobian ku salira. Kumaha rasana sangu tina béas hapeuk geuneuk tur kutuan?" Sorot socana silalatuan.

REUWAS

Kénging Hadiwijaya
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2015 12:48:49

Wanci isuk-isuk. Langit medem. Kaayaan sabudeureunna matak hémeng katempona. Tara ti sasari. Teu katénjo jelema nu tatan-tatan rék indit ka tempat pagawéanana. Manuk piit nu biasa euntreup bari tinggarajleng kana suhunan imah. Teuing kunaon, teu katémbong. Dumadakan. Jelema tingberetek lalumpatan. Teu kolot, teu budak. Teu awéwé, teu lalaki. Réang tingjarerit. Kaayaanana matak harénghéng, pikasieuneun. Sakedap nétra. Kapireng aya sora tarompét nu ditiup rosa nakeran. Ngajelengéng kana ceuli-ceuli nu tara daék ngadéngékeun perkara hadé jeung bener. Jelema mingkin réang tingjareritna. Leungeunna narutupan ceulina, nu mimiti merebey kaluar getih kentel. Jelema beuki tingbelecir lalumpatan. Badis anak panah, nu kaluar tina gondéwana sinatria Arjuna. Gunung-gunung patingjelegur, bari ngutahkeun lahar panas. Gedong-gedong sigrong, nu biasa dipaké ujub jeung takaburna jelema, ngadadak raruntuh, digénjlongkeun ku lini badag. Kuring nu nyaksian kajadianana, ukur bisa ngeclakkeun cipanon. Teu sadar, pamajikan nyampeurkeun.
"Pah, nuju nongton pilem naon?" pokna, ngagareuwahkeun.

KASATIAAN

Kénging Emalia Ilyas
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2015 10:34:05

Bantal geus kacida lépétna jeung bau cimata nu mindeng cipruk. Teu kapoé.Hawa kanalangsa kukurilingan sakulibeng kamar.
Kulutrak panto.
"Néng...," halon.
Biwir dibenyéng, sangkan imut. Bantal wadah cimata gancang disumputkeun. Malik neuteup nu ngajanteng. Gagah jeung gandang. Dina setélan jas jeung dasi. Nyurup pisan. Hanjakal bet nguyung.
Gentak disampeurkeun. Ka dua pipina diusapan pinuh ku kadeudeuh. Gep, leungeun kuring dicekelan.
"Bolaykeun we nya?" haréwosna. Neueulkeun ramo-ramo kuring kana dadana nu gumuruh.
"Abdi ikhlas, Akang. Rido..., sumangga geura angkat ku pangjajap kanyaah abdi."
"Naha atuh teu kersa nyarengan?"
"Abdi istri nu gaduh kénéh rasa, sanés malaikat nu suci ati. Wayahna...."
"Kajeun teu gaduh turunan tibatan ngaraheutan Enéng," pokna dareuda.
Hayang teuing ngabedahkeun cimata dina dadana. Tapi pan ieu lalakon téh kuring nu ngajurung-jurung. Bari ituna ikhlas jadi nu ka dua.
Ahirna mufakat. Kuring ngeukeuweuk atina, ragana panganténan di peuntaseun carita. Pikeun sirung-sirung ngora karajaan cinta kuring, Manéhna jeung..., Maru!

SAJADAH EMA

Kénging Éboéd
Dipidangkeun dina lapak 23 Oktober 2015 18:51:41

"Tong dipindah-pindah!" Taya nu wantun ngukumaha, ngampar pengkereun pisan paimbaran. "Éta téh mas kawin ti Apa hidep, mun Ema solat na sajadah éta asa diimaman ku anjeunna." Bari jeung saleresna, sajadah éta pisan nu dianggo unggal Ema netepan sanaos tos kaciri semu kucel. Komo saparantos dikantunkeun ku jenatna Apa, can kantos ningal Ema nganggo sajadah nu sanés. Maskét. Sakali waktos, sajadah diseuseuh ku si Bibi. Hideng ti dituna mah, pédah tos lami teu ngambeu cai. Na atuh, si Bibi diseuseulan laklak dasar. Nembé ningal Ema nyeuseul sapertos kitu. Si Bibi, ngayekyek. Ngeluk, rumaos lepat.

Ema téh nyaah pisan kana sadaya barang kakantunan Apa. Mung, kana sajadah mah asa aya langkungna. Malihan mah Ema téh kantos sasauran, omat mun Ema nyusul Apa pangrawatankeun. Duh, bagja temen janten sajadah. Dipikameumeut ku Ema nu soléhah.

Kep. Sajadah ditangkeup pageuh. Laju diambung. Sanaos tos lalayu sekar, seungitna henteu leungit. Sup, disimpen na tumpukan lomari pangluhurna. "Mugia Ema sareng Apa diriksa ku Mantenna." Teu karaos aya nu ngeclak tina juru soca.

HOYONG MAMAH

Kénging Harménn Syah
Dipidangkeun dina lapak 22 Oktober 2015 08:49:34

Langit lénglang kapentang katiga panjang. Manéhna. Anteng sidéngdang. "Hatur nuhun, Mah!" sura-seuri. Celengok. Sup, amplop disakuan. "Jang! Mihapé imah!" nyeuleungkeung. Jempling. "Jéh, dasar torék!" Koréjat. "Sujang?" ngagorowok. Dirigdig, ka kamerna. "Kamendi, nya?" Sup, ka dapur. Suwung. "Sok tara bébéja ari rék ulin téh!" kutuk-gendeng. Bray. Panto dapur dibuka. Rét ka kénca. Bréh. Anakna keur ngeteyep. Ngarongkong aseupan butut nu nyangsang dina bilik. Serenteng. "Karék gé keur diajar ngendog, siah! Paingan béak!" jol, ngagawawak. Ujang. Ngadérégdég. "Henteu, Pa...," urap-ap-eureup-eup. "Sidik kari hiji! Tuh, deléh!" tipopolotot. Tutunjuk. Ujang bati ngabetem. Luk, tungkul. Teu antaparah. Gampleng! Ditampiling. Cer, getih ngaley tina liang irungna. Kolébat. Hiji gelemeng beungeut beuki ngahudang amarahna. Jekuk! Ditajong nepi ka nolojong. Jedak! Ujang neunggar tihang. Ngajurahroh bari ngahinghing. "Gandéng, Dastam!" Cul, léos. Muru imut nu nyérangkeun di peuntaseun runggunuk rungkun. Ujang. Beuki sumegruk. Teu kendatna sumambat: "Mamaaah..., énggal uiiih...!" elah-elih. Pataréma jeung séahna angin. Gumuruh. Ngagelebug muru sagara kikisik.

LAM ALIF, KUDIL, JEUNG GALAKSI PANGJAUHNA

Kénging Wawan Setiawan Husin
Dipidangkeun dina lapak 17 Novémber 2015 03:11:34

“Ngan apal sasurah: kulhu. Dikeukeuweuk dimumulé, da bongan éta bisana” ceuk jang Kudil, nu juhlas taun nyantri kalong di Pasantrén Al Ikhlas. Haji Rido nu gaduhna. Di kobong, Kudil santri pangbeletna. Angger wé, Kudil gumbira. Samping poléng kuluheu kameumeutna. Liwet dikalapaan karesepna.

“Wios ah kulhu waé. Manawi cekap”, haroshos. Bangun anu rék ceurik. Teu kadéngé hing-hingan, ingsreuk-ingsreukan. Kalahka carinakdak bari seuri. Bungah kaceuriknakeun, léwéh kabagjaankeun. Tina bahamna nu arang apal ka sikat gigi, kaangseu seungit Kasturi. “Kudil gélo, Kudil gélo, Kudil gélo…..”, gorowok barudak di landeuh. Nu karék bérés ngaderes. Kudil kur seuri maur, “Enya …ingkeun waé. Digégél ngadelewo”, pokna, bari gep ngégél batu. Nu harita kénéh mindarupa Balingbing.

Ahad Lam Alif, tunggal lebeting kaTunggalanNa. Sampurna jasa Jugala. Jlegna nya bumi alam, Langit Satungkebing. Galaksi pangtebihna: 13 milyar taun cahaya. “Alah ieung, Allah Aing, kumaha legana ieu Ciptaan. Sakumaha Rosana anu Maha Nyiptana”, haréwos jang Kudil. Nu leungeunna mipitan béntang.

RUNTAG

Kénging Zév MyZoul
Dipidangkeun dina lapak 16 Novémber 2015 22:49:34

Breg hujan. Cur kopi. Nyot udud. Ngarebul kembang cihujan. Ngebul haseup kaféin. Ngelun haseup nikotin. Awor. Leyur. Guley. Asa cikénéh ngawin ucing budug, diwalian ku tihang listrik. Persis di dinya, dina cucurugan hujan silantang.
''Enggeusan euy ah. Teu ramé jeung manéh mah,'' pokna ucing budug harita bari diakod ajag pécak. Si Anying!

Tuur adek kana dada. Ngadedetkeun kekemplong nu hampos. Nyingkahan tampias cihujan. Lar, aya koran ngangkleung 'na cileuncang. Aya béwara Si Ucing jadi béntang opera di gedong 'Teatro San Cassiano' nu disutradaraan ku Machiavelli sorangan. Lila ku lila, cileuncang ngamalir jadi Canale Grande, Gondola pating-geuleuyeung meulah ciwahangan.
''Kawin? Kawin ngan saukur pajaratan pikeun kasajatian cinta,'' ngagerentes dina kaca ka kaca 'Historie de ma vie'. Henriette, Si Ucing. Gugupay ti peuntaseun simpay cihujan rawayan Rialto.
''Giancomo..., Casanova!''***

FREEPORT

Kénging Budhi Slamet
Dipidangkeun dina lapak 16 Novémber 2015 22:05:28

"Boy nyaho teu, naon sababna PT. Freeport betaheun investasi di urang di Indonesia?"

"Duka kang, tapi sigana mah sabab bahan tambangna ngaleuya" ceuk Mang Oboy ngadadak rada pinter.

"Bener Boy, tapi nu paling pangaruh mah, pejabat di urang bisa diajak badami sangkan usaha Freeport bisa lancar" ceuk kuring.

"Kade kang tong gagabah nyarios, bisi aya nu ngadukeun apan ayeuna mah aya aturan Ujaran Kebencian" ceuk Oboy.

"Ah baé da éta gé lain ceuk kuring, éta mah ceuk Menteri ESDM" tembal kuring deui.

"Oh kutan kitu?" Oboy unggut unggutan bari leungeuna rikat ngahurungkeun udud.

NÊANG ALAMAT

Kénging Adis Ae Lah
Dipidangkeun dina lapak 16 Novémber 2015 21:09:31

Ngaléngkahkeun simpéna peuting dina paranjé wawangi. Malati seungitna teu kaangseu dina tungtung irung
Nangtung dina lalangit janari, diharudum nyecepna ibun. Kuring nyangsaya, ngagulung rasa nu gudawang.

Saha anjeun nu lulumpatan dina gumulung mêga, mébér-mébérkeun jangjang, bari kekerot nahan amarah. Téténjrag, siga keur mautan hinis nu nyelap dina iga. Peurihna ngeclakan ka unggal madhab siga sora guludug.
Saha anjeun hiber dina jangjang kukupu pinuh pangléléwè, ngawur-ngawur kaéndahan gumulengna langit.
Mangku alamat kana gawir katumbiri, ngajemput simbol kasono nu taya wates ngamalir unggal urat.
"Saha anjeun, nu turun naék dina kongkolak panon teu nancebkeun ngaran atawa katerangan lianna?" Haréwos kuring nu ukur di témbal pating jeléngéng siga sora nyiruan umajak melakkeun suung sajeungkal.
"Saha anjeun, nu ngengenyang kuring tina simbut simpé?" Gerentes, ngajak ngawangkon di jalan taya sasaha, nyaritakeun gudawangna alamat nu teu kacatet.

JAS HIDEUNG

Kénging Kang Zaky
Dipidangkeun dina lapak 16 Novémber 2015 18:43:18

Poé Saptu, isuk-isuk. Geus nyebrut numpak motor muru ka pasar Cikijing.
Barang anjog. Reg, di tempat parkir. Gidig, ka béh tukang loak. Di dinya, ngajajar nu dagang rupa-rupa pakéan, sendal katut sapatu anu satengah paké.
Gap, kana jas. Milihan. Ceg, jas warna hideung.
"Pas kawasna mah jeung ukuran awak pimitohaeun, yeuh!" Gerentes haté. Créng, dibayar.
Malem Ahad cunduk. Tatan-tatan rék nepungan kabogoh. Aya haté reueus boga paméré keur bapana.
Srog, ka hareupeun lawang. Keketrok. Bray, panto muka.
"Aéh, Aa..., kalebet, kaleresan Bapa ogé aya!" Ceungceuman haté nitah asup bari ngabentur ku imut.
Solongkrong, salam ka pimitohaeun. Gék.
"Punten, Pa! Manawi kaanggé, kamari tos amengan ti puseur dayeuh, gaduh émutan hoyong mangmésérkeun jas kanggo Bapa!" Cekéng asa gedé haté.
"Beu, aya ku merhatikeun pisan, Jang..., nuhun atuh!" Bray, muka kérésék.
"Aéh! Geuning ieu mah jas bapa nu dijual ka tukang loak téa, Jang!"
Gebeg. Rey, beungeut asa beureum.

NU DI HANDAP PUSAT

Kénging Dwi Sophia Anggiani
Dipidangkeun dina lapak 16 Novémber 2015 17:43:58

Krang kring telepun tiditu tidieu, nanyakeun jadwal ka Jakarta. Rieut jadina. Keur nyetir teu konsén, nepi ka kantor keur digawé ogé ébat waé. Tungtungna ngajigjig ka resépsionis.
"Punten pangningalikeun serat, aya nu lebet?" cekéng téh.
Brak, agénda kandel dibuka, diilikan.
"Tos disposisi, di Ceu Unah," cenah. Rigidig, asup ka rohangan hareupna. "Aya serat kanggo ka Jakarta, Senén?" Laju milu ngilikan agénda.
"Tos ditampi ku Irna," cenah.

Ngarénghap panjang, balik deui ka méja kuring.
Karérét aya Irna. "Nampi serat kanggo ka Jakarta? Meni capé abi ditelepun teras ti pusat, naroskeun nami anu tiluan téh saha? Badé disiapkeun serat sareng tikét."
"Di Ibu," jawabna pondok.

Isukna karék bisa panggih. "Bu, abi ditelepun teras, saha nu badé angkat? Kanggo nyiapkeun tikét. Serat saurna tos katampi ku Ibu," kuring muka obrolan.
"Ibu yang berangkat. Siapkan bahan lengkap. Hard copy ibu tunggu sekarang, soft copy tolong masukkan flash disk."

Beuh...!

MAPAG PILKADA

Kénging Jejen Jaelani War
Dipidangkeun dina lapak 16 Novémber 2015 15:40:32

Beurang, matapoé sungkan nyaangan dunya, peutingna bulan kasaput méga, guludug tinggeleger marengan tingburinyayna gelap, jagat heurin ku sagala sora. Sakapeung sorana tarik, silung, malah ceuli ngadadak katorékan. Najan bosen, tapi ceuli dipaksa sina ngadéngékeun. Kecap bosen nerekab kamamana, tapi langit beuki leubeut ku sagala sora nu kacida pentingna, jiga nu nyogrog-nyogrogkeun taya kaéra. “Nya ieu aing calon pamingpin andika!” pokna dina layar kaca, dina baliho, dina poster nu rapang sapaparat jalan, teu béda ti musapir di unggal parapatan.
Aki Dénta maca rupa-rupa visi jeung misi dina baliho, maca jangji-jangji nu teu pasti jadi bukti. Sababaraha pasang beungeut dina poster tingséréngéh jiga nu enya amis budi, jiga nu enya soméah kasasaha, gigireun beugeutna aya kecap-kecap ungkara reformasi nu bau tarasi.
“Asa munapék mun balaréa teu boga kahayang, tapi jangji tara bukti. Fakta, ti waktu ka waktu, jangji-jangji dibalikan deui, padahal waktu tingjorélat muru nu teu tangtu...” gerendeng Aki Dénta bari ngarahuh.

CIKAHURIPAN

Kénging Roy Asmarandana
Dipidangkeun dina lapak 16 Novémber 2015 15:13:38

Srét, hulu angen dibesét. Bret, ati dirabut. Laju dibungkus lawon bodas, getihna rembes, beureum. Sret... Sret, kulit nu ngewag dikécos, lita sapisan.
"Hayang diriksa. Bongan tugenah waé, euweuh katengtreman hirup téh!" Humandeuar.

"Cik pangmarioskeun, Ma!" Kusiwel. Brak harepeun indung beurang. Dialak-diilik tenget naker.
"Lain ka Kami ngubaran nu kieu mah, salah alamat, Jalu!" Ma Paraji ngasongkeun tungkusan.
Léos. Gidig ka Ki Suryakanta.
Song, kaén bodas semu beureum dibikeun. Bray. Diriksa eusina imeut naker. Digulang-gapér ditenget-tenget.
"Ari lahiriyahna mah séhat, taya cacad!" pokna. "Bawa wé ka dulur Kula." Ngasongkeun alamat.
Kencling mipir pasir mapay jurang.
Anjog. Song tungkuasan ka Ki Kuncén. Laju dibuka.
"Hayu milu, Jalu!" Jrut. Nuturkeun ka handapeun tangkal caringin. Handapeunana ngagenyas cai kokombongan. "Tah ieu Cikahuripan aranna. Cing urang riksa naon kasakitna ieu téh." Gerendengna. Clom, ati garing dikana caikeun. Bulukbuk-bulukbuk cai ngagolak, haseupan. "Tuh ténjo kasakitna!" Ki Kuncén nunjuk nu utey, sarupaning iri dengki, sirik pidik, irén panastrén, jail kaniaya ngarambang na beungeut cai.

HARIRING ASIH NU KUNGSI NYANDING

Kénging Firman Mauluddin
Dipidangkeun dina lapak 16 Novémber 2015 13:09:53

Gura-giru indit. Teu poho kacapi disoréndang. Anjog ka tempat nu dijugjug. “Mangga kang bilih badé cék son heula.” Teu talangké da puguh datang téh rada telat. Kacapi distém nyorog. Luyu jeung paménta manéhna. Enya. Sapeupeuting anteng ngobrol dina inbok. Manéhna ngasongkeun rumpaka hiji lagu. “Hoyong dipangmirigkeun ku akang,” cenah.

Rentang-rentang manéhna datang. Dikabaya pulas bungur. “Damang Kang?” bari nyolongkrong sasalaman. “Alhamdulillah Néng aya hibar pangdunga. Samulihna kumaha damang?” kuring malik nanya. Ukur imut nu mairan. “Yu kang, tuh MC tos nyauran ningan.” Kalacat kana panggung. Gap kana kawat kacapi. Sabot maénkeun intro,karasa aya geter nu béda. Salila manéhna ngahaleuang, paneuteup téh teu daék ingkah. Sora nu halimpu paselang jeung imut nu manis.

“Hatur nuhun pisan kang tos kersa ngaréncangan sareng mangmirigkeun.” Gelenyu imut. Kuring hareugeueun. “Abdi moal lami nya kang. Pun lanceuk tos ngajemput tuh.” Anjeun nunjuk kana mobil kijang pulas biru. “Mangga kang, sanés waktos tepang deui nya. Mugi teu kapok.” Bari sasalaman anjeun imut deui.
Haréwos peuting pamirig hiji impian. Bulan di langit Bandung nyaksian. Haleuang anjeun ngahiang dina hiliwirna angin peuting.

DITAGIH ONGKOS

Kénging Ikhsan Gumelar
Dipidangkeun dina lapak 16 Novémber 2015 12:12:14

Geus liwat Isa. Dina beus Purwokerto-Bandung. Betrik diuk dina jok duaaneun. Ngaréndéng pagigir-gigir jeung awéwé tengah tuwuh. Peuting nu tas katiga entak-entakan asa tiris pisan, komo AC-na dihirupkeun ongkoh. Jol kondéktur nagih ongkos. Song. Betrik mayar.

"Ibu ka mana? Punten ongkosna" nagih kanu gigireun. Si Ibu muka résléting tas gigireun Betrik.

"Ka Sumedang. Euh.... can kapendak Kang, kedap!" Rada rampang-reumpeung. Kondéktur mapay nagih nu séjén. Teu lila nagih deui ka Si Ibu. Muka résléting tas deui.

"Can kapendak kénéh waé Kang" Aya opat kalina ditagih ongkos, Si Ibu alesanana sarua. Teuing pédah poék, teuing bolor, atawa taya ongkosna. Beus terus nyemprung meulah petengna peuting. Kalima kalina kondéktur nagih ongkos ka Si Ibu, jawabanana angger. Si Ibu beuki samar polah.

"Ieu wé ti abdi ongkosna Kang!" Betrik surti mangmayarkeun. Si Ibu bangun bungaheun pisan.

"Leuh, nuhun Cép...!"

"Atuda Ibu kalah muka tutup résléting lancingan abdi, linu Bu...!" Betrik ngaharéwos.***