Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 24 Oktober 2014 22:20:18
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Salasa, 30 Séptémber 2014 00:41
Rubi'ah Adawiah: " assalamu'alaikum warahmatullah kularwargi sadaya, resep pisan ningal blog-na. eusina rupi-rupi anu janteun pangaweruh, mugia ngajanteukeun barokah tina elmu anu tiasa kamangpaatkeun. Aamiin..."
Kemis, 21 Agustus 2014 08:23
Intan Permata: " Asa lebet ka kebon kembang warna..."
Saptu, 16 Agustus 2014 12:32
Iwan Nurdiansyah: " betah, nambahan pangaweruh, utamina basa nu buhun, nu murwakanti, nu ngandung siloka,..."
Jumaah, 15 Agustus 2014 09:57
Dharma Lesmana: " Hoyong ngitun artikel, kamana..."
Kemis, 14 Agustus 2014 09:06
Alex Hasan Sapari: " Assalaamu'alaikum... Sampurasun...! Kalintang bingahna sim kuring tiasa gabung di grup FBS ieu. Aya sakedik pamundut; Rumaos bodo kana basa luluhur téh, utamina mah perkawis Undak Usuk Basa sareng cara ngalarapkeunana. Rupina upami di Tepas Fikmin ieu--di sagédéngeun Kamus Basa Sunda--di-postingkeun Undak Usuk Basa, tangtosna Tepas Fikmin téh janten langkung sampurna. Hatur..."
Rebo, 13 Agustus 2014 12:09
Aliayachoer: " ..."
Rebo, 25 Juni 2014 10:15
Mang Eboed: " Naha teu tiasa muka..."
Kemis, 12 Juni 2014 11:48
Ifunk Anker Karindink: " Assalamualaikum, wilujeng wayah kieu..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

KA BAYAN ÉS BAJIGUR

Kénging Rohendi Pandeglang
Dipidangkeun dina lapak 18 Juli 2014 20:18:45

Panon poé mentrang. Ka Bayan dagang bajigur. Panas dilawan. Haténa galécok méménta kana sungapan langit, sing turun pitiriseun.

Kasorénakeun beuki ngahéab. Doang ngahajakeun. Nu pimeulieun areuweuh. Tukang sop buah, laris manis kanu harayang tiis.

Sareupna, angger teu béak héab. Teu éléh géléng, Ka Bayan meuli és batu. Gujubar bajigur nu haneut ditiisan. Diasaan sorangan, "tah... tah... ahéng yeuh, és bajigur, anu héés kadeuleu jubur...!" hahariringan, ngasuh kakeuheul. Bajigur tiis mairan, ngalokan "aweu...aweu...aweu, haras...haras..." Ramé. Nu mareuli sop buah nyalampeurkeun. Ngariung pagelaran és bajigur Ka Bayan. Lang-lung ngalungkeun récéh. Ka Bayan jeung és bajigur beuki maceuh. Lang-lung jadi rébuan, lima rébuan, puluh rébuan, lima puluh rébuan, ratus rébuan. Ayeuh-ayeuhan.
Ger hujan badag, ngagebrét. Pangalungan teu kapulungan, lapur kabawa palid cileungcang.

Barang raat, aya nu nyalampeurkeun Ka Bayan. "Dua gelas Ka?!" "Tilu dibungkus Ka?!" "Dua gelas di dieu, tujuh dibungkus Ka?!" Raong.

Balik lumayan, bajigur tiis géh payu, ngagerenyem. Tepi ka imah, ngagakgak... duit pangalungan pabalatak dina kolong imah. Cileungcangan.

BUNGA

Kénging EMI MARYAMI
Dipidangkeun dina lapak 18 Juli 2014 08:09:54

Lumpat. Lir séahna angin. Lumpat. Lir gulidagna cai. Teu miroséa nu keur umat-imut, seuri bungah dina tungtung korsi panjang hareupeun patamanan. Sorangan. Teu maliré nu keur ceurik kanyenyerian ngawut-ngawut buukna sorangan nu teu béda jeung ramat lancah satukangeun sarigsig kamarna sorangan. Reg. Gigireun kamar nu ceurik. Rekét. Lalaunan. Geumpeur. Nyampeurkeun nu melong kosong luhureun risbang. “HIV, Bunda…” ngadégdég ngacungkeun keretas nu titadi dikeukeuweukna. Kudupruk gigireun risbang. Nyuuh gigireun risbang. “Bunga…” geter sora satukangeunana. Sora nu kaluar tina biwir bapana nu ayeuna diuk dina korsi roda alatan kacilakaan sab harita keur diranggeum ku narkotika nu durjana. “Hampura, Anaking…” aya inghak karumasaan léwat saking mirig kedal ucapna. “Balikkeun kasucian Bunga! Balikkeun kasadaran bunda!” belewer keretas nu murag na lahunan bapana. Beretek. Jeblag. Lumpat. Lir séahna angin. Lumpat. Lir gulidagna cai. Ngaliwatan seuri jeung ceurik séwang-séwangna. Cekiiiitttt. Jedak. Wur.
“Bunga…” haréwos indungna neuteup kalangkang gupayna.

HIJI SUHUNAN DUA CINTA

Kénging Dadah Hidayat
Dipidangkeun dina lapak 18 Juli 2014 00:53:47

"Gusti, kedah kumaha jisim abdi."
Saban janari, handapeun hiji suhunan, cimata murubut maturan namprakna dua dampal panangan. Poék haté nyarandé kana du'a. Alam ngusapan ku jemplingna. Nangtayungan kaweningan cinta awéwé nu dirungrum kabingung. Ésih.
Emh. Mun seug mamah sareng papah araya kénéh! Meureun moal nuturkeun Ceuceu. Moal kieu jadina.

Isuk-isuk, di méja makan, handapeun suhunan nu sarua.
"Majeng ka sapuluh taun, sepi."
"Sadayana lepat Ceuceu, A. Hapunten pisan."
"Mugi hiji waktos ceuceu ngartos."
Gebeg, reyyy! Hapa. Kecap nu ngaruntagkeun jiwa.

"Siiih!" ngetrokan panto kamar. "Saur Aa énggal! Bilih kasiangan!"
"Muhun, Ceu."
Bray panto. Hélok. Aya ku geulis adi téh!

Sidang. Tungtung kuliah nu diarep-arep ku saban mahasiswa. Lulus mulus cita-cita.
"Do'akeun nya, Ceu. Kahoyong mah cum laude."
Mobil disetater paneuteup ceuceu. Laju ngageuleuyeung tengtrem.

Peutingna. Nalika ceuceu ngundeur pucuk impian, panto kamar Ésih ngarekét. Belenyéh dua lambey imut birahi. Ngahiap duriat dina amparan rénghap seuneu.

PANJANG DURIAT

Kénging Deni Riaddy
Dipidangkeun dina lapak 17 Juli 2014 17:31:36

Asa ngimpén numawi! Tiasa sasarengan deui sareng Kang Nanang. Imutna. Teuteupna. Nu tadina mung ukur aya dina implengan. Sawangan. Kiwari laksana. Sapuluh taun kalarung, Kang Nanang nembrakeun kanyaahna. Abdi disuhunkeun ka Bapa. Tunangan. Ti harita ogé Nining teu weléh ngagoda. Ahirna mah abdi nyerah. Kang Nanang beuki nebihan tina haté kuring. Kang Nanang ngarangkep sareng Nining. Ti harita, Kang Nanang diicalkeun tina émutan sareng haté abdi. Minggu kamari. Tepang deui sareng Kang Nanang nuju bukber. Uihna, Kang Nanang ngedalkeun, hoyong ngajangkep sareng abdi. Teu diengkékeun. Dongkap ka rorompok, langsung nyarios ka Bapa. Diwidian. Énjingna nikah! Abdi sadar. Résiko nikah sareng Kang Nanang mah moal tiasa ngapimilik sagemblengna. Panasiban abdi panginten. Dengdem? Gusti! Mugi sing ditebihkeun tina rasa éta. Abdi kersa janten nu anom sotéh, pédah sareng Nining mah, tos dalit ti aalit, jadi batur sakasur di kosan jaman kuliah. Terang adat. Tara aya nu disumput salindungkeun. Ongkoh panjang duriat wé…

LABIRIN BUNGUR

Kénging Tatin tansah prihatin
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2014 22:16:05

Kasono anjeun, jeung kuring. Kasono nu teu nyoara
Ninggalkeun tapak guligah
Ngaléngkah tina lalakon nu teu maké naskah.
Di akhir peuting di tungtung simpé, ngaran anjeun terus ka éjah. Ngan anjeun nu ulin na impénan. Teu apal kumaha cara mohokeunana. Teu ngahaja niténan anjeun. Teu kahaja deukeut jeung anjeun. Tina ungkara nu basajan jadi ngamalir carita kahirupan urang duaan. Resep ka anjeun téh, bruk-brak saayana. Taya nu disumputkeun. Geugeut ka anjeun téh, lucu ku oconna. Aya anjeun, layung kelirna kasumbaan. Rumpaka jadi éndah, ngamanglé kembang kacapiring. Nguwung-nguwung na langit haté. Gancang teuing datang mangsana. Urang jadi Pataréma rasa, teu sasari, lain kuduna.
"Ucu. Ucing sumput waé ih na lulurung qalbu, Aah." ceuk anjeun tina BBM.
"Hong ah...! Kapendak. Aah capé nya milarian hakékatna?"
"Wkwk kwk kwk." Kitu jawabana.
Ehm... Nu pasti. Urang keur leumpang dina labirin impénan nu lungkawing, pinuh ku kingkin jeung kasono. Labirin bungur nu moal aya tungtungna.

AI TITI

Kénging Eni Setiani
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2014 19:54:12

Piisukaneun lebaran, pasosoré. Sora dulag patémbalan ti unggal masigit. Bi Onah hulang-huleng di tengah imahna. Selengseng, kaambeu pasakan ti dapur tatanggana. "Ai...! Hampura Ema. Lamun aya kénéh Bapa manéh, kabeuli kéréwédan-kéréwédan waé mah!" gumarendeng.

Kulutrak, panto imah aya nu muka. Gentak dirérét.
"Ma, cuang ngadamel kupat!" Ai Titi budakna Bi Onah ngajingjing cangkang kupat.
"Heug, cuang isikan heula béasna!" témbal Bi Onah.
"Ku abdi wé ngisikan mah, Ema ka masjid, nitip kanggé zakat Fitrah!" ceuk Ai Titi.
"Ti mana duitna? Béas gé ngan aya saléter!" ceuk Bi Onah. "Sakedap nya, Ma!" Ai Titi ngaléos ka kamarna. Teu lila geus nyampeurkeun deui. "Tah, Ma...!" Ai Titi ngénéngkeun céngcéléngan hahayaman. Pro...! Dipeupeuskeun. Duit pabalatak dina samak. "Cuang beulikeun baju Ai wé, nya? Améh isukan ginding!" ceuk Bi Onah bari ngumpulkeun duit. "Ih, ari Ema. Wajib mana, mésér acuk lebaran atanapi mayar zakat Fitrah?" témbal Ai Titi, sorot panonna katumbirian.

HANDAPEUN HUJAN

Kénging EMI MARYAMI
Dipidangkeun dina lapak 16 Juli 2014 08:06:01

Gebeg. Leungeunna nu keur anteng nulis aya nu metot. Sakelasna nu récét nungguan root hujan ayeuna jiga gaang katincak. “Naon?” Marni nyureng. Holis pageuh teu ngalésotkeun ranggeumanana, paadu teuteup sakedapan méméh Marni dibetot kaluar ti kelas ka tengah lapang ka handapeun hujan teu maliré Marni nu peperejelan hayang leupas. “Ih, ari Holis ku naon? Jiga nu kasurupan!” Marni gogorowokan ngéléhkeun séor angin jeung hujan tapi teu walakaya jang ngaleupaskeun dirina. Ranggeuman Holis jadi kana dua leungeunna. “Marni!” pokna patarik-tarik jeung hujan. Marni kerung. Uleng. “Percaya teu? Holis bisa ngeureunkeun ieu hujan?” neuteup langsung ka jero mata Marni nu wening. Lalaunan, ranggeumanana leupas. Ranggah ka langit, “Hujaaannn! Heup! Eureun!”. Marni nu jibrug ngabigeu teu kiceup-kiceup neuteup Holis. “Hujaaannn! Pliiisss! Eureun heula ayeuna sangkan Marni percaya yén Holis bogoh ka Marni!” gorowokna tarik naker. Babaturan hareupeun kelasna surak. Marni nu ngajenghok gogodeg tuluy napelkeun curukna semu médéng kana taarna sorangan méméh lumpat.

HIJI BEURANG DI MUMUNGGANG

Kénging ....
Dipidangkeun dina lapak 15 Juli 2014 23:47:06

SOR, duwegan kalapa héjo. Gula kawung meunang ngurud ‘na kararas. Regot diinum. Caina karasa meueut. Kawas imut anjeun. Nyaksrak kana saban ringkel urat. Nyieuhkeun sésa halabhab. Sabada saparat beurang ngawelah lemah. “Kadé ulah capé teuing, apan hanca pajengeun sakitu upluk-aplakna.” Sora anjeun, lirih. Tungtung karémbong ngusap késang dina tarang kuring. Seungit pucuk entéh. Sakilat ramo anjeun diranggeum. Diantelkeun kana pipi. “Keusrak, nya, Kang? Tos séép ku sasanggaleun.” Héhérang soca seuseukeut panah. Niruk mamaras. Kuring gideug bari imut. Keur Akang mah salempay sutra, Geulis. Ramo gawé, ramo rancagé, ramo nu angger mépéndé.
Di landeuh, walungan patingarileu. Caina palid ka hilir. Tuturubun lebah curug, antaré ‘na lebah leuwi. Tapi tara kadéngé rumahuh sanajan kudu ngaluncatan batu, nyorang sédong. Kawas anjeun. Tara ngangluh sanajan nyorang tanjakan. Tara humandeuar mangsa nyosoh heucak. Bangbaluh teu weléh dibungkus imut. Padahal Akang hoyong nguping renghik anjeun. “Ngangluh moal mecatkeun huut tina gabahna, Kang.” Reup peureum. Dunya mabra.** (14-07-2014)

DALANG JEUNG WAYANG

Kénging Husnul Yakin Ali
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 22:04:19

Astrajingga. Tihothat ngotrét pidato. Ambarayah. Keretas urut ngotrét aya kana sarimna. Keretas pamungkas diilo. Nyéh imut. Guriwel, nulis ngaran 'Astrajingga'.
"Dina poé ieu! déwék ngingetan ka sakabéh nu hadir di ieu patempatan! Poma, ulah aya nu wani-wani hianat ka nagara! Ulah aya nu wani-wani nyalahgunakeun jabatan! Tur nu leuwih penting, ulah aya nu wani-wani koropsi!"
Éta potongan amanat Astrajingga di hareupeun calon menteri-menterina nu ké peuting rék diistrénan.
Saged. Undangan kahormatan geus haladir. Pon kitu deui calon menteri nu rék diistrénan. Peuting éta bakal ngajadi sajarah anyar, lalakon "Astrajingga Jadi Raja"
Cunduk kana waktuna. Gagah. Astrajingga dikawal ku Pandawa. Séah. Keprok hadirin taya eureunna. Jep. Kaayaan sepi jempling. Salilaan. Astrajingga ngabigeu dina podium. Taya nu wani maido.
Di basisir laut kalér. Dianteur gelebusna angin peuting. Selengseng bau teu mangrupa, mulek ka tengah-tengah podium. Astrajingga ukur ngabigeu. Panonna molotot kosong. Teu oyag-oyag acan.
Nayagan barasatan. Ninggalkeun gamelan séwang-séwangan. Kari ki dalang. Ngabigeu. Beungeutna ngaastrajingga. Bom waktu megar di imbit ki dalang.

HAPPY NEW YEAR, SAN....

Kénging Ai Wawang Halimah
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 21:58:28

"Ssst gugah, Sayang...." ukur ngulisik. Laun, rambutna diusap. Gondrong. Kacipta ririaban ari keur lumpat ngudag bola. Hemm kapan éta anu matak Nay kekelepekan. Ajrag-ajragan, lain pédah anjeung ngasupkeun bola. Tapi, kapéngpéongan ku gaya anjeun anu béda ti batur. T shirt, jeans belél, sapatu kets, kerén asa téh, sumpah.
"San...." Ngahaja, ditompokeun kana cepilna. Nyah, beunta. Koréjat, labas ka cai. Ukur ceuleumeut nempona, padahal kuring rék ngado spécial ka manéhna. Keteyep, nuturkeun ka cai. Ngintip di balik panto. Keur wudu, haruh mingkin séksi katingalina ogé. Raray anjeun mingkin ngempur. Rék ditoél ah, biasana sok malik noél. Patoél-toél, gubrag, hemmm.
"San, batal tah hihihi...." Noyod. Baeud kunaha? Hémeng. "San mudu wudu deui!" Degig. Surti, "Antosan atuh, Nay abdas heula!"

"Énjing taun baru, Nay. Pawéy obor lekasa. Wilujeng taun anyar...." San nyuuh dina amparan. Ngok nyium poto 'na pigura luhur risbang.
"Happy new year, San...." Gumerentes. Pigura diusap, pataréma reujeung anjeun, San. Hayang, ngalukis imut dina poto éta. Saudat, sanajan ukur saliwat.

FAMILY POTRAIT

Kénging E Sopiyudin
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 21:32:24

Mipir gawir lungkawin, méh can katingali lapangna. Geus kapegat jurang nu longkéwang. Nu jero teu manggih tungtung. Sadrah basi rumahuh. Tanggah ka giwangkara. Humandeuar.
"Mana jalan jang sakamieun, téh. Cenah, unggal gunung aya tutugan. Dimana?" cekéng mudalkeun kapanasaran.
"Yeuh, kula mah kur ngawasiatan. Ku sumirat nyaangan jagat. Tuh lamping alaeun, tah jurang olaheun. Lain nyawang-nyawang kahayang taya késang!" Giwangkara seuseunghor ku mentrangna poé.
Saheulaanan muyung ku bingung. Sedengkeun layung ngalanglayung. Sumirat layung geus pundung. Wiati gumanti wanci. Ngahiap sumpingna peuting. Jagat haleungheum hieum.
"Sujang sing tinekanan. Dunya mah pangbérokanna hirup. Iklaskeun léngkah-léngkah suku. Sabaran ku panyabakan. Ulah éléh ku gingsir. Ngarah teu kausir janji nu bakal pasini. Sok sing sadrah dina kasadaran sangkan tawakal nungguan waktu!" sora Nini halon bari imut mah teu weléh nyari. Alum ngungun.
Tobat. Merang jeung hareudang téh geuning. Bekel kuring. Sanajan pajaratan terus ngahiapan. Éta mah katangtuan nu pasti. Ampun. Hampura.**

TUYUL MAHIWAL

Kénging Puja Wardana
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 20:57:01

Jemplingna angin peuting, mapag sora nu teu biasa. Bangbaung ajag leuweung, nambah geter ka na kakeueung. Kusrak, kusrak, indung suku maksakeun tapak. Nikreuh keukeuh peuteukeuh bari mesatkeun harupat, "Nini mara, aki mara, hampura kuring ngaliwat!"

Geleber... Jleg, jirim Nini kunti marakunyem ngajega lebah hareupeun. Sirit uncuing nyeungseurikeun, maturan buek nu ngaweukweuk. "Atah adol! Aya naon anjeun kadieu?" Nini Mara molotot bari ngangais kencit. "Manawi, sim kuring milari tuyul!" Nunjuk ka kencit. "Ayim, ayim, jalmina aong! Sok licik olangan! Piraku uing nu ripuh, ukur diburuhan keuyeup!" Kencit ngabangngingik ceurik sieun dibawa. "Kumaha mun ku ieu?" Nunjukkeun handphone Nokia jadul. "Tiasa FB teu! Oyong ngadamel fikmin" Kencit nawar. "Ajoww! Tuyul sastrawan sugan!" Ngahuleng, gagaro teu atel.

NGUSAP HALIMUN

Kénging Doddy Soerya
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 19:51:26

Lungsé.
Jangjang peuting meungkeut ngabaguded. Pageuh.
Cus-cos. Marengan kiceup jadi batur simpé. Leuheung cihcir norobos indung peuting. Ngahelas. Nyangheuy pageuh. Sarasa.
Sugri nu kumelit lumampah di saampar jalan pikir sedih milu sungkan. Paripaos tilil putih nunggelis huleng jentul. Peuteuy leuweung kandel cangkang. Rebab jangkung nalangsa duméh paanggang.
Midangdam ceurik talaga. Hareupeun. Asa kaletir.
Butuh ku Gusti. Diraksa salamina.

OLÉH-OLÉH HAJI

Kénging Usin Muhsin
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 19:41:00

Ngarasa atoh kadatangan ustad Diding ka imah sanajan tara-tara ti sasari. Léngoh, teu barang bawa, padahal kakara mulang ti Mekah. Haté kuring ngarep hayang dibéré.

"Kang tos gaduh Qur'an gedé nu hiasana hadé?". Kuring unggeuk.
"Pami nu alit Qur'an juru nu 18 baris ?"
"Geus boga éta gé".
"Hoyong naon atuh Kang oléh-olé hna? Di Akang mah tangtos sagala nyampak, kopéah haji, sorban, tasbéh, batu ali, arloji, sajadah...."
"Kumaha mun duit réal ? Sugan ustad aya sésa balanja".
"Aya salambar nu 10 réal, ngan dipénta ku si cikal keur koléksi majarkeun téh".

LEPAT NYANDAK

Kénging Andriekw
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 19:17:02

Dinten munggaran janten abdi dalem di Karajaan Sumedang larang matak ngarumas. Sagala paur sagala sieun. Sateuacan uing lebet tos aya dualas abdi dalem kaluar ti karajaan alatan teu kiat ku galakna, teu sanggem kumargi sagala rupi padamelan kedah sampurna.
Wengi ieu kenging tugas nyarengan kanjeng raja badé nungkulan acara sukur tatanén di wewengkon karésidénan Darmaraja. Pokona lahaola, kumaha bréhna waé. Téng wanci budak reureuh, uing saged baju pangsi jeung totopong. Teu hilap koja disoléndangkeun. Lebetna bako kasedep kanjeng raja. Di buruan tos sayogi kareta kancana nu diabringkeun ku dua losin punggawa anu sembada. Saur éyang patih tadi siang, uing kedah calik dina kuda palih kénca kanjeng raja. Supados upami aya kahoyong gampil pisan ditedunan.
Dina waktosna mancén tugas, alhamdulilah lancar. Sanaos nuju biantara, kanjeng raja nyariosna ngacabrul bin ngacapruk teu pararuguh, sadayana bingung. Uing tungkul bari nyumputkeun wadah gélé kameumeut.

JALMA

Kénging Asep kurniawan
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 19:06:07

Bèja jeung bèja, cenah lamun hayang boga inspirasi jang nyieun fikmin kudu cicing ngajentul di sisi jalan ,ti isuk nepi ka beurang, ti beurang nepika manggih peuting.
Mata anteung ningali nu ngaliwat, rupa-rupa jalma hiji ogè euweuh nu akur.
"nahanya bet teu sarua?"
Aya nungagidig meni teu nyalsè, teuing keur moro naon ? Aya ogè nu leumpangna alun bangun ku makè aturan ngalengkah.
Tah lamun nu ieu jigana yeuh, leumpang satengah di capit, leungen kencana nyekel calana pas di imbit, moal lian pasti ieu rèk ka cai. geus teukuat bising kababayan .
Barang pas èta jalma liwat hareupeun irung ngadadak uing hayang ngaheureuyan.
"Dor.." kuring ngagorowok tarik naker.
Ngagurubug èta jalma bari nyarèkan.
"Goblog siah , teu apal aing geus teu bisa nahan ieu mules." Hiliwir bau teu katulungan, sihorèng kababayan nacalan.
Beu atuh, rajeun hayang mikmin ngadon meunang nu kieu.

PATEPUNG

Kénging Ade Satia
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 18:05:53

“Nyai, na teu éra ku babaturan hidep? Tuh tingali batur mah, saumuran Nyai téh geus opat-lima kalina jadi rangda. Na ari nyai can sakali-kali acan ngarumah tangga. Éra Ema mah, pajarkeun boga anak awéwé teu payu ka lalaki. Parawan jomblo nyarebutna gé.” Ema nalék ka kuring.
Harendeg. Rarasaan asa diteungteuinganan ku anu jadi indung. “Enya lain teu maksud ngarumah tangga, tapi da geuning ieu haté ngait waé ka manéhna, ah, can waktuna wé meureun.” némbal ukur ngagerentes.
Meunang béja, cenah aya dukun lepus di lembur Kiara Panineungan. Pamuntangan pikeun anu can baroga jodo. Lahlahan dijugjug, dianteur ku Nyi Konah, batur ulin nu geus opat kali ngarangda.
“Sampurasun…!” cekéng, uluk salam. “Rampés…, sok kalebet.” nu di jero imah némbal. Sup ka jero imah, kasampak aya tamu lalaki. Prok, paadu teuteup, “Nyai…?” ceuk tatamu. Kuring kagét “Akang…!” cekéng teu éléh kagét. Silih perong, pada-pada teu nyangka, ngadon patepung di imah dukun….

NU MILU NARSIS

Kénging Mamah Yayang
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2014 17:47:07

Poé Saptu jam salapan isuk – isuk, budak ngarenghik hayang ngojay, tayohna kabita ku baturna, nu rék indit ka pangojayan nu anyar di lembur, teu jauh ti imah.
Sabada sholat Lohor, kuring jeung sababaraha urang tatangga, ngabring muru tempat pangojayan nu dimaksud ku barudak.
Anjog ka tempat anu dituju, barudak patinggarajleng ka balong pamandian. Kuring jeung indung – indung nu séjén diuk dina korsi di sisi, nalingakeun barudak. Tempatna éstu matak pikabetaheun.
Liwat Ashar barudak haranjat. Réngsé meresihan jeung nyalinan barudak, pirajeunan bet harayang dipotrét. Teu talangké ku kuring dipangmotrétkeun maké hapé. Réngsé, potrét ditingalian. Na atuh barang ningali potrét, salasaurang indung budak jol ngalenggerek kapiuhan. Kuring jeung nu sején reuwas, tuluy ngagugulung nu kapiuhan nepi ka sadar.
Panasaran, potrét ditingalian, teu sisrikna kabéh ting jarerit, dina potrét di tukangeunana aya nu milu duaan , buukna carawigwig nutupan beungeut. Kabéh ting balecir paheula – heula kaluar ti éta tempat.