Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 03 Fébruari 2016 14:50:14
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Ahad, 03 Juli 2016 05:45
Iwan Nurdiansyah: " Assalamu alaikum, mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan,..."
Ahad, 26 Juni 2016 05:16
Hamim Wiramihardja Coèlho: " Sampurasun..... Seja tumaros, dupi carana ngeusi data formulir pangarang teh kumaha?.... Abdi teu tiasa ngeusian data. Fikmin Abdi seueur nu teu kasair. Hatur..."
Ahad, 05 Juni 2016 07:04
Abdul Haris: " Tos sonoooo, hoyong katawis kapajang deui dina web-na. Karya-karya. Ieu hal, janten panyumanget pisan. Sok sanaos kinarya jisim kirang pangrojong ku..."
Jumaah, 03 Juni 2016 01:15
Atep K Rahman: " Assallammualaikum, Punten, nembe tiasa ngalebetan Buku Tamu ^_^ teras bade tumaros, kanggo ngisian data di palih mana? hatur nuhun, salam baktos ka sadayana. ^_^..."
Kemis, 26 Méi 2016 10:58
Intan Iyang Nurfitriani: " Hatur..."
Salasa, 17 Méi 2016 09:53
Tia Rosita: " Assalamualaikum....? nepangkeun ah, wasta Tia Rosita, nganjrek di Margaasih Bdg. Simkuring teh tos hobi nulis ti kapungkur mung sok tara percaya diri kanggo ngabagikeun hasil tulisan pribadi ka forum umum nanging sok sieun ngisinkeun hungkul. lami kalamian diemut deui ah naha make sieun atanapi isin sagala namina ge diajar. Simkuring teh ibu rumah tangga nu seueur waktos salse daripada dianggo nu..."
Kemis, 28 April 2016 04:20
Muizza Indah: " Assalamualaikum wr. wb. Kahatur ka admin, simkuring bade tumaros perkawis kamus Sunda di blog ieu. Naha nya ayeuna mah teu tiasa dianggo deui? Padahal mah kaanggo pisan ku simkuring upami milarian kekecapan anu heubeul, janten tiasa milarian hartos kecap dimana wae sareng iraha wae teu kedah nyanyandak kamus. :) Mugia kamus Sunda dina blog ieu tiasa dianggo deui. kumargi mangpaat pisan kanggo..."
Salasa, 26 April 2016 19:13
Edi Kurnaedi: " Assalamualaikum wr.wb. Sampurasun ! Hapunten Ka Pupuhu sareng para ais pangampih anu kagungan rohangan . simkuring nembe tiasa ngalebetan deui buku tamu! hatur nuhun. Wassalamualaikum..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

SAPU JAGAT

Kénging Zév MyZoul
Dipidangkeun dina lapak 26 Oktober 2015 22:46:08

Langit tobros ku du'ana nu ngaruhit. Peledug, kaduruk. Laju marékplékan jadi yutaan kembang seuneu. Pating-belesur. Ngajalalegur, niban lemah. Neunggar imah. Nembrag kasur. Jagat inggeung.
Nu boga du'a kareureuwasan. Caméot kasedekkeun ku nu pating-polotot.
''Gara-gara siaaa!'' ceuk nu bentik curuk.
''Teu suka ku aing dunya dirurujit?'' sengor nu teu maké kolor.
''Pan kami nu nyusuan dunya téh, Deuleu!'' nu teu maké kutang milu keuheul.
''Bedokeun tah du'a téh siah!''
Éar, galécok ti jelema-jelema nu geus kabeuleum jadi areng. Harangit.
''Gustiii, Nu Maha Welas tur Maha Asih...,'' gerenyem-gerenyem.
Jagat jempling.
Saban haté ngadaru'a nu sarua. Khusu naker. Ménta kasempetan nu kadua.
Du'a-du'a sareungit naker. Nyambuang. Pating-kalayang. Ngatumbiri. Nambal langit anu semplék. Hawa engap ku du'a nu pasesedek. Silih-dedetkeun.
Beledug! Jagat maksiat bitu. Bersih sapisan. Langit lénglang. Dunya caang.
Nu ngadu'a mimiti, ngagukguk. Sumegruk. Karumasa nyangkaruk na raga ungkluk.***

SESEMPLÉKAN

Kénging Tatin Sardjiman
Dipidangkeun dina lapak 26 Oktober 2015 11:37:38

Cika-cika enyay-enyayan tina nétrana,
basa sakolébat kuring paamprok jeung manehna.
Kuring kasengsem. Hampura kuring. Cing tingali kuring, geura artikeun ieu teuteup nétra kuring, kuring kabéngbat ku teuteup anjeun. Haté degdegan mangsa panggih tadi jeung anjeun. Hampura kuring. Harepan mimiti mesat ngawang deui. Kuring hayang ngaranggem sulintang. Hiukna angin lalaunan ngahiji jeung rupaning kelir, ngawangun impian bagja, ngabayangkeun deui imah katumbirian.
Duuuh... Haté téh geuning dlaif. Hampura kuring. Ieu haté asa lain milik kuring deui. Kuring mitresna anjeun, rasa diri hayang jadi milik anjeun.
"Umaaah...!"
"Dalem, Abah!"
"Nuju naooon?"
"Nuju ngaduruk runtah, Bah."
Lung kertas ungkara rasa na aksara meunang ngotrét kana ruhak. Sakotépat béak, laju jadi silalatu. Keun teu kudu ditulis, da rék dikirim kamana?

KRD LASTEU

Kénging Agus R Munggaran
Dipidangkeun dina lapak 26 Oktober 2015 08:14:36

Teu kahalangan ku umur, mangsana katresna ngancik deui mah alam dunya asa béngras. Sumanget ngagedur deui!
Nganjang, tangtuna gé béda jeung jaman keur ngora baheula. Ngobrol teu pati jongjon da bari diréwong ku renghik budakna nu bungsu atawa kaselang ku Si Cikal nu laporan itu ieu di sakolana. Teu ieuh asa kaganggu! Nganjang lain ukur rék sosonoan jeung manéhna. Buleud niatna gé rék mikanyaah ‘berikut pakétnyah’.
Kasono kapegat ku samporétna waktu, KRD nu lasteu jurusan Cicaléngka moal lila deui liwat. Sanggeus pamitan gura-giru muru setatsion, tumaninah ari geus peuting kieu mah dina karéta téh.
Anjog ka setatsion Rancaékék, jrut turun laju muru tempat parkir.
Karék gé rék nyetater belentrang sora nada panggil bbm disada, panasaran dibaca “Lis, urang mah rajeun téh aya nu ngapélan datangna numpak KRD. Asa teu purun lah!” Ngahuleng! Ti manéhna, kawasna mah salah kirim.
“Are you lonesome to night…” Galindengna Anne Muray minuhan rohangan mobil.

DEWI SRI

Kénging Roy Asmarandana
Dipidangkeun dina lapak 25 Oktober 2015 21:15:17

"... Béas raskin tos tiasa dicandak. Ka nu tos gaduh kupon, langsung waé ka bumi Pa RW...," nongtoréng na toa masjid.
Brul nu tos biasa meunang jatah, nyokot hancengan séwang-séwangan.

Srék.. Srék, Ceu Eha napikeun béas semu geuneuk jeung loba kutuan di lawang dapur. Anteng milihan sérah ku leungeun katuhu, nu kéncana nunjal nyiru.
"Deudeuh teuing, Ceu!" Halimpu, sora hareupeun.
"Muhun, Neng!" Ngagebeg. Saha nu datang?
"Gentosan ku nu ieu, nya!" Nu geulis ngasongkeun kérésék, eusi béas.
Teu ngawalon. Satengah teu sadar, eusi nyiru di kana bobokokeun. Song, barter. Can gé kumpul pangacian. Léos, nu geulis dikabaya bodas ngiles.

Pasosoré di balé désa geus simpé, kari Ki Ulis keur ngaréngsékeun laporan.
Kulutrak bray.
"Sampurasun...!" Halimpu, sora ti lawang.
"Ram... Rampés...!" Ulis kagét, "Aya kaperyogian naon, Neng?" Neuteup nu dikabaya bodas.
"Iyeu badé nyanggakeun béas." Ngasongkeun boboko, "Cik cobian ku salira. Kumaha rasana sangu tina béas hapeuk geuneuk tur kutuan?" Sorot socana silalatuan.

REUWAS

Kénging Hadiwijaya
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2015 12:48:49

Wanci isuk-isuk. Langit medem. Kaayaan sabudeureunna matak hémeng katempona. Tara ti sasari. Teu katénjo jelema nu tatan-tatan rék indit ka tempat pagawéanana. Manuk piit nu biasa euntreup bari tinggarajleng kana suhunan imah. Teuing kunaon, teu katémbong. Dumadakan. Jelema tingberetek lalumpatan. Teu kolot, teu budak. Teu awéwé, teu lalaki. Réang tingjarerit. Kaayaanana matak harénghéng, pikasieuneun. Sakedap nétra. Kapireng aya sora tarompét nu ditiup rosa nakeran. Ngajelengéng kana ceuli-ceuli nu tara daék ngadéngékeun perkara hadé jeung bener. Jelema mingkin réang tingjareritna. Leungeunna narutupan ceulina, nu mimiti merebey kaluar getih kentel. Jelema beuki tingbelecir lalumpatan. Badis anak panah, nu kaluar tina gondéwana sinatria Arjuna. Gunung-gunung patingjelegur, bari ngutahkeun lahar panas. Gedong-gedong sigrong, nu biasa dipaké ujub jeung takaburna jelema, ngadadak raruntuh, digénjlongkeun ku lini badag. Kuring nu nyaksian kajadianana, ukur bisa ngeclakkeun cipanon. Teu sadar, pamajikan nyampeurkeun.
"Pah, nuju nongton pilem naon?" pokna, ngagareuwahkeun.

KASATIAAN

Kénging Emalia Ilyas
Dipidangkeun dina lapak 24 Oktober 2015 10:34:05

Bantal geus kacida lépétna jeung bau cimata nu mindeng cipruk. Teu kapoé.Hawa kanalangsa kukurilingan sakulibeng kamar.
Kulutrak panto.
"Néng...," halon.
Biwir dibenyéng, sangkan imut. Bantal wadah cimata gancang disumputkeun. Malik neuteup nu ngajanteng. Gagah jeung gandang. Dina setélan jas jeung dasi. Nyurup pisan. Hanjakal bet nguyung.
Gentak disampeurkeun. Ka dua pipina diusapan pinuh ku kadeudeuh. Gep, leungeun kuring dicekelan.
"Bolaykeun we nya?" haréwosna. Neueulkeun ramo-ramo kuring kana dadana nu gumuruh.
"Abdi ikhlas, Akang. Rido..., sumangga geura angkat ku pangjajap kanyaah abdi."
"Naha atuh teu kersa nyarengan?"
"Abdi istri nu gaduh kénéh rasa, sanés malaikat nu suci ati. Wayahna...."
"Kajeun teu gaduh turunan tibatan ngaraheutan Enéng," pokna dareuda.
Hayang teuing ngabedahkeun cimata dina dadana. Tapi pan ieu lalakon téh kuring nu ngajurung-jurung. Bari ituna ikhlas jadi nu ka dua.
Ahirna mufakat. Kuring ngeukeuweuk atina, ragana panganténan di peuntaseun carita. Pikeun sirung-sirung ngora karajaan cinta kuring, Manéhna jeung..., Maru!

SAJADAH EMA

Kénging Éboéd
Dipidangkeun dina lapak 23 Oktober 2015 18:51:41

"Tong dipindah-pindah!" Taya nu wantun ngukumaha, ngampar pengkereun pisan paimbaran. "Éta téh mas kawin ti Apa hidep, mun Ema solat na sajadah éta asa diimaman ku anjeunna." Bari jeung saleresna, sajadah éta pisan nu dianggo unggal Ema netepan sanaos tos kaciri semu kucel. Komo saparantos dikantunkeun ku jenatna Apa, can kantos ningal Ema nganggo sajadah nu sanés. Maskét. Sakali waktos, sajadah diseuseuh ku si Bibi. Hideng ti dituna mah, pédah tos lami teu ngambeu cai. Na atuh, si Bibi diseuseulan laklak dasar. Nembé ningal Ema nyeuseul sapertos kitu. Si Bibi, ngayekyek. Ngeluk, rumaos lepat.

Ema téh nyaah pisan kana sadaya barang kakantunan Apa. Mung, kana sajadah mah asa aya langkungna. Malihan mah Ema téh kantos sasauran, omat mun Ema nyusul Apa pangrawatankeun. Duh, bagja temen janten sajadah. Dipikameumeut ku Ema nu soléhah.

Kep. Sajadah ditangkeup pageuh. Laju diambung. Sanaos tos lalayu sekar, seungitna henteu leungit. Sup, disimpen na tumpukan lomari pangluhurna. "Mugia Ema sareng Apa diriksa ku Mantenna." Teu karaos aya nu ngeclak tina juru soca.

HOYONG MAMAH

Kénging Harménn Syah
Dipidangkeun dina lapak 22 Oktober 2015 08:49:34

Langit lénglang kapentang katiga panjang. Manéhna. Anteng sidéngdang. "Hatur nuhun, Mah!" sura-seuri. Celengok. Sup, amplop disakuan. "Jang! Mihapé imah!" nyeuleungkeung. Jempling. "Jéh, dasar torék!" Koréjat. "Sujang?" ngagorowok. Dirigdig, ka kamerna. "Kamendi, nya?" Sup, ka dapur. Suwung. "Sok tara bébéja ari rék ulin téh!" kutuk-gendeng. Bray. Panto dapur dibuka. Rét ka kénca. Bréh. Anakna keur ngeteyep. Ngarongkong aseupan butut nu nyangsang dina bilik. Serenteng. "Karék gé keur diajar ngendog, siah! Paingan béak!" jol, ngagawawak. Ujang. Ngadérégdég. "Henteu, Pa...," urap-ap-eureup-eup. "Sidik kari hiji! Tuh, deléh!" tipopolotot. Tutunjuk. Ujang bati ngabetem. Luk, tungkul. Teu antaparah. Gampleng! Ditampiling. Cer, getih ngaley tina liang irungna. Kolébat. Hiji gelemeng beungeut beuki ngahudang amarahna. Jekuk! Ditajong nepi ka nolojong. Jedak! Ujang neunggar tihang. Ngajurahroh bari ngahinghing. "Gandéng, Dastam!" Cul, léos. Muru imut nu nyérangkeun di peuntaseun runggunuk rungkun. Ujang. Beuki sumegruk. Teu kendatna sumambat: "Mamaaah..., énggal uiiih...!" elah-elih. Pataréma jeung séahna angin. Gumuruh. Ngagelebug muru sagara kikisik.

PALANGSING

Kénging Deden Kuma Saka
Dipidangkeun dina lapak 05 Fébruari 2016 19:45:34

Guligah. Gulinggasahan. Teu genah rarasaan. Teuing kunaon, haté teu weléh tagiwur. Cus-cos kaditu kadieu. Tetempoan, dédéngéan, pabuis. Pabaliut minuhan dada. Kaweur. "Kawas aya nu dipikamelang. Tapi naon?". Taya jawaban. Alam dunya taya rupa. Taya jugjugan anu pasti. Ngidul, ngalér, ngulon, atawa ngétan.

Wanci janari. Lamad mata dipaksa sina nyingray. Nyuprih panyuci tina tiap keclak cai. Neueulkeun kadirian nu taya rumasa, sina deukeut jeung asal kajadian. Muji nu ngagaduhan puji. Nembrakkeun karumasaan dina unggal buleudan kai.

Janari jempling. Hawa tiis. angin ngahariringkeun tembang kamelang. Hayam jago nyalukan panonpoé, nu tibra belah wétan. Béntang baranang, maturan renghapna wanci anu halon. Janari masih sabihari. Simpé. Tapi, haté henteu luuh. "Duh, palangsiang"

SAJÉN PANGANTÉN

Kénging Sri Paudwall
Dipidangkeun dina lapak 05 Fébruari 2016 16:59:31

Dirman nyangsaya bari neuteup lalangit. beungeutna sepa. Panonna surem henteu hurung jiga sasari mun keur ngaladangan baso. Cek keretegna, boa-boa peuting ieu aing bakal paéh téh. Manéhna sadrah sadaya-daya. Najan kakeueung nyaliara ngarungkup lelembutanana.
Koréjat manéhna cengkat.
Luak-lieuk ningalian jero kamarna. Malakalmaot asa geus ngajega hareupeunana. Awakna ngadadak ngagibrig nahan kasieun. Teuteupna muteran kamar. Euweuh nanaon. Simpé. Iwal ti buku nu pabalatak jeung sasajén nu geus disadiakeun ti beurang kénéh..
Panonna mencrong buku nu ngadadak aya sihungan. Nunjuk sasajén nu keur nganti waktuna. Leketey. Awakna jiga nu taya tulangan. Sakujur awakna ngadégdég.
"Nyawa aing sakeudeung deui bakal paragat," gerentesna
teuteupna kosong.
"Sakeudeung deui aing jadi panganten." Karasa aya nu nyebitan kana haténa. Bréh ngalangkang kaayaan kulawargana nu pada ngahina. Rét kana sasajén nu numpuk jadi duit gepokan. "
Lebah kiwari kudu nemahan pati keur ngudag kasugemaan hirup kulawarga. Kajeun ceuk paribasana paéh pada ngajebian.
Ngahelas peurih.

LAIN JODO

Kénging Abah Asep
Dipidangkeun dina lapak 05 Fébruari 2016 16:13:26

"Duh.., èta jalan satapak nu harita ngamprokeun urang jeung anjeun. Ligar kembang sapanjang jalan, di pager awi sapanjangna.
Kebon abah kuring baheula mah kènca tur katuhuna. Anjeun ogè pasti apal, Nyai." neuteup anteb.

"Cenah ceuk almarhum Abah mah moal bèak tujuh turunan. Malahan ka pireng ku Akang jeung anjeun, cariosan Abah. Tuh, beulah kulon kebon cengkèh, moal èrèp nepi ka paèh. Tah, anu wètan humana dipelakan bèas ketan, sing asak-asak molahna. Moal ilang nepika incu anakan." bari ngahelas, ngusap dada.

"Beu.., naha atuh ayeuna can aya incu-incu acan, anjeun geus wani ngarusak amanah Abah Akang, anu geus mèrè kapercayaan ka ajeun, Nyai?"

"Geus lah, buru Kang! Ulah dipapanjangkeun. nyai rèk mènta saparona waè, Nyai rumasa capè ngurus èta pakaya Akang. Nyai kapaksa ngajual satengahna da hak Nyai nu ngurusna. Dina hatè Nyai sabenerna ti baheula euweuh nu ngarana cinta ka Akang."

KURING JADI KERUNG

Kénging Nunung Suryani
Dipidangkeun dina lapak 05 Fébruari 2016 15:55:53

Haté guligah teu puguh rasa. Anteng neuteup lalangit, lalajo cakcak nu silih udag.

"Aya naon yeuh, asa teu genah haté?" gumerendeng. Bray muka laptop. Panon mencrong kana hiji postingan . Gebeg. Ngadadak leuleus satulang sandi. Kulit tarang jadi kerung maca postingan Ang Prabu Godi, ngabéwarakeun cenah aya bahan FBS ditutup. Kakara saminggu asup, midangkeun fikmin ogé karek dua kali. Rumasa, geus kataji ku dunya sastra, pada nuyun, pada mamatahan.

"Néng, jug lebet ka FBS. Resep geura, bari diajar...!" babaturan nyumangetan. Langsung betah. Jiwa nulis beuki nyulusup, niruk lulurung kalbu.

"Mun kongan, aing rék usul sangkan ulah ditutup!" ramo dikeupeulkeun, tipepereket.
"Héy, Mamah marah sama siapa...?" teu kanyahoan datangna, salaki geus aya tukangeun. Geus biasa, sapopoé maké basa Indonesia.
"Oh, ini Pah. Grup FBS, mau dibubarkan, Mama gak setuju, déh!" cekéng.
"Gitu aja kok répot, tinggal usul sama pengurusnya, jangan dibubarin!" pokna, bari ngaléos.

NU BAONG BABALIK PIKIR

Kénging Mamah Yayang
Dipidangkeun dina lapak 05 Fébruari 2016 09:36:17

Hahadéan jeung Ci Akang téh geus bulanan tapi sok susulumputan kénéh mun rék panggih téh. Teu kolot, lanceuk, dulur oge anu sejena nu apal ka Ci Akang nyerék tong hahadéan jeung Ci Akang, maranéhna teu doaeun kuring ka Ci Akang. Ceuli tapak di suweng, panon beureum wae siga nu geus nginum arak pantes mun teu daroaeun téh. Jaba duda budak dua.
Ci Akang teu mundur sanajan saléngkah ogé, keukeuh ménta kuring keur dijadikeun pamajikan ka kulawarga.
Ku ningali keyengna Ci Akang kolot léah nyatujuan, nu ahirna budak awéwé bungsuna di idinan dikawin ku Ci Akang.
Hajat tatanggapan leutik ditarimakeun, kabeh dulur tinu deukeut nepi kanu jauh daratang pada hayang nyaksian kolot ngetrukeun kanjut kundang.
Ayeuna geus salapan welas taun laki rabi, Ci Akang teu ngarumas sanajan jadi panglumpatan kabeh kulawarga. Alhamdulillah Ci Akang beuki nyaah, boh ka kuring, anak oge kulawarga kuring.

BULU TANEUH

Kénging Yuharno Uyuh
Dipidangkeun dina lapak 04 Fébruari 2016 23:47:24

San! Seuseukeut tineung ngaraha ‘na tungtung angen akang. Nahun. Akang nyangsaya katenung liwung. Saban rénghap. Haté akang wungkul peurih kaganjel imut salira. Sok émut waktos pakanci. Ocon di saung ranggon. Akang téh kasép! Ceuk San harita. Basa ngagéléhé na lahunan akang. Mung saur tuang ibu moal dibikeun ka turunan bulu taneuh! Karaos kénéh da. Haneutna ciduh tuang ibu naplok dina beungeut akang. Saurna téh akang mah cocokna ka Si Mimin. Muhun Si Mimin anu kantos jadi babu bumi San! Ti harita akang ngoléséd. Lunta. Nahun.

Deuh. Harianeun! Ayeuna paamprok téh na korsi panas. San! Kunaon janten gegedén téh bet kalangsu? Wayahna. Sanés téga! Akang mah sakadar ngajalankeun tugas. Dibérok téh tangtos lungsé. Sapertos lungséna akang dibérok tineung. Hapunten teu tiasa ngalongokan. Da bilih kumaonam. San! Ieu SMS ti akang. Nguningakeun, wiréh tuang ibu ayeuna nuju teu damang, ngarereb di bumina Si Bulu Taneuh. Nuju diméménan ku dokter Mimin.

HIJI PATALÉKAN

Kénging Asikin Hidayat
Dipidangkeun dina lapak 04 Fébruari 2016 21:21:19

Tilu taun Engkang, sanés waktos nu sakedap. Ti jaman abdi sakola kénéh, putih abu-abu, Engkang sok ngahélaran. Ti harita, réngkak Engkang ku abdi karaos istiméwa. Boh kecap boh paripolah henteu sakumaha anu sanés, anu ukur nganggap abdi budak satepak, jauh kana hideng.

Engkang mah bénten. Malah tina balukar Engkang nganggap abdi wanoja déwasa (padahal abdi sakola kénéh), abdi janten terang sagalana. Terang kumaha ngalayanan pameget. Ti bubuk leutik dugi ka laku badagna, ku abdi kacangkem.

Engkang téh guru cinta abdi. Ti rasa nu hambar tur biasa ka Engkang, dugi ka tumuwuh cinta. Ka dieunakeun, abdi téh bet hayang jadi milik Engkang. Alim papisah. Alim patebih. Satengah dinten baé Engkang teu maparin iber liwat BBM, sok mani asa diculjeunkeun. Asa dicodékaan.

Abdi mah sok inggis Engkang keuna ku bosen. Inggis ujug-ujug ngolémbar. Numawi kitu, énggal waler patarosan abdi sangkan jongjon. “Dugi ka iraha urang badé nyandiwara payuneun Tétéh, istri Engkang?”

KARAMAT

Kénging Abdul Manap Tilua
Dipidangkeun dina lapak 04 Fébruari 2016 20:55:11

"Énjing kénéh Kang! Teu acan kéngéng." ceuk tukang kopi, jiga nu sieun pisan, waktu Jamhur asup ka jongkona, némbongkeun sepir babalingbinganana nu pinuh ku tato.
"Cabok siah ku aing." Jamhur molotot. Tukang kopi teu lémék.
"Jatah!" leungeunna nampan.
Tukang kopi mikeun duit dua rébuan. Asa-asa. Gancang dirawél ku Jamhur.
"Héhé, nuhun." laju manéhna mangkat ti dinya, nyampeurkeun tukang bubur.
Brag. Méja digebrag. Atuh puguh wé nu aya di dinya téh patingrarompod.
"Mana jatah?" ceuk Jamhur, hahaok.
"Punten Akang, nembé buka!" logat jawana medok pisan, mamandapan.
"Naon? Karék muka? Sugan hayang diréok...keun." ceuk Jamhur, ngomongna teu kebat. Ningali di peuntaseun jalan ma Éméh ngamang-ngamang sapu nyéré.
"Jamhuuur...nurustunjung Siah. Lain usaha nu beneeer Sia téh!" teu antaparah deui jeprot, jeprot. Sapu nyéré ngebugan bitis Jamhur.
"Ampun Emaaa...!" murungkut.
"Balik siah! Maraban anak jeung pamajikan mah ku nu halal deuleu!" bari angger ngagebugan bitis Jamhur ku sapuna.

KÉNCLÉNG MASIGIT

Kénging Mang Bibih
Dipidangkeun dina lapak 04 Fébruari 2016 20:03:37

Isuk-isuk kénéh geus genjleung. Nu miang ka sawah nimu duit récéh bacacar sa-parat jalan satapak, nepi kana biwir wahangan. Disusud. Bréh, lebah tanjakan jalan. Kéncléng rangsak burakrakan. Duit nu sa-taun kumpul ngahiang duka kamana tilemna. Teuing sétan naon nu ngaraksuk nu malingna. Salembur guyur. Burber néangan bangsat. Weléh. Taya laratan.

Saurang jalma dedeg budi amprotan. Katelahna Si Maling Kandang. Sabab pagawéanna maok hayam atawa domba jero kandang. Ngarasa diudag-udag dosa. Duit kéncléng marakayangan. Ngukuntit bari mawa réwuan bala jeng sapa. Biur tumpak motor. Maksud nyingkahan bala. Bala kalah leuwih rosa. Ngudag nu ngabrét. Duit kéncléng ngukuntit. Jedak! Motor neungar kéncléng nu ngadadak tingbelesur minuhan jalan. Gelenceng sirah papisah. Jasadna hésé diruang. Unggal ngagali tanéh kahalangan kéncléng.

MIE AYAM CÉKÉR

Kénging Firda Aulia
Dipidangkeun dina lapak 04 Fébruari 2016 19:58:53

Mang Daman téh maot bieu dur-duran isya. Nyaéta saréréa gé taya nu teu reuwas. Apan tadi beurang gé beleger kénéh ngider. Si cikal mah nepika nambah ningan, da mémang enya ngeunah. Asa béda jeung nu séjén. Teu pira ukur ditambahan cékér, tapi ieu mah béda cékérna gé. Teuing atuh maké bungbu nanahaon da cékérna onjoy ti batur. Sok asa nikmat ningan mun ngalamotan cékérna téh.

Ladang tina dagang mie ayam mani jlug jleg imahna di ditu di dieu, boga réntalan mobil sagala. Ngan watirna mah kabéh budakna tanpa daksa, euweuh ramo-ramo leungeun jeung sukuna. Matak cenah mang Daman keur néangan pamajikan nu ka-sabelas, pajar hayang boga budak nu sampurna. Hanjakal teu laksana da kaburu maot. Nu matak ahéng, ceuk nu ngamandian ramo-ramo leungeun jeung sukuna jol baruntung kabéh.