Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 23 Méi 2015 11:10:20
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 15 Méi 2015 23:22
Heri Riswandi: " Manawi aya nu tiasa masihan info, simkuring hoyong tiasa kenging id..."
Jumaah, 15 Méi 2015 23:19
Heri Riswandi: " Sampurasun, ngiring ilubiung..."
Rebo, 29 April 2015 08:20
Windy Ratna Juwiita: " sampurasun punten abdi ngiring ruang riung..."
Kemis, 23 April 2015 13:53
Andri Sukma Varoga: " Sampurasun,, sim kuring hoyong diajar basa..."
Ahad, 12 April 2015 13:11
Cocolok Raoz: " Sampurasun.... ngiring ngiuhan keudap... di luar panas ngabentrang kana taar......"
Rebo, 08 April 2015 21:39
Agni Rizkiani: " Assalamu'alaikum Bade tumaros, kumaha carana supados kamus sunda na tiasa diangge? Da tos dicobian teh sesah..."
Jumaah, 27 Maret 2015 17:12
You Ghee Dhe End: " gimana cara mengartikan bahasa indo ke..."
Saptu, 07 Maret 2015 19:25
Kang Roy Ambon: " Sampurasun.. Sim abdi pituin urang Sunda, tegesna teureuh Sumedang. Kalintang hoyongna diajar Miksi, manawi kabiruyungan hoyong aub di ieu rohangan (FBS). Hatur nuhun kana..."
#
Fiksimini basa Sunda tambah murudul, tambah arédun. Rupa-rupa...
#
Kacaturkeun, basa Ernést Hémingway keur ngariung di hiji kafé, jeung...
#
(Adaptasi wawancara Becky Tuch jeung sababaraha pangarang tur...
#
K. David Harrison teh dosén Linguistik di Swarthmore College sakaligus Diréktur...
#
Istilah flash fiction mimiti aya taun 1992 tina judul buku antologi nu judulna Flash...

TOMAT

Kénging Rinto Variasirias
Dipidangkeun dina lapak 15 Méi 2015 17:32:17

Bru, tomat di kana wadah runtahkeun. “Ah, si ema mah nu kieu-kieu waé dibawa?” Wati ngagerendeng. Tomat parétot ceurik dina wadah runtah. Ras kana lalampahana mangsa katukang.
Pasir bulistir. Panon poé mentrang. Awéwé tengah tuwuh. Ditiung beulitan samping. Ngusey. Ngasag tomat. Sésa panén nu boga kebon. Sanggeus karasa loba, tomat diais kana boboko. Laju nurugtug mudun. Mulang ka lembur. Bru, tomat ditambrukeun dina palupuh. Nu galedéna dipilihan. Keur kirimkeuneun. Tanda kaingetan kanu jadi anak. Nu aya di kota.
Wanci maju ka peuting. Reureuh tina capé, ma acih tibra saré. Ngaringkuk dina enggon. Dibaturan ku tomat di kolong dipan. Nu ting carileuk. Nungguan poé isuk miang ka kota

NU PANASARAN

Kénging Sri Paudwal
Dipidangkeun dina lapak 15 Méi 2015 13:39:22

"Salah kuring." cekeng na jero haté. Sanggeus ningali anjeun ngagantung na tangkal mahoni. Teu kaampeuh cimata murubut. Ngeclakna nyisit kulit. Peurih nataku.
Geulis. Balabah jeung akuan. Teu nyangka mun rék luas jiga kitu.
"Aa...! Néng téh bogoh ka Aa." basa amprok di tungtung gang. Kuring ngan saukur seuri. Teu dianggap daria. Da apal manéhna beuki heureuy. Lain sakali dua kali nyebut bogoh téh.
"Aa...! Wioslah Néng mah diwayuh ku Aa. Rido pisan." haréwosna basa ngalongok pamajikan kuring nu teu walakaya di Rumah Sakit. Lain teu hayang ngalayanan. Sieun. Sieun kuring ngaraheutkeun haténa.
Gebeg. Basa mayit diturunkeun na gantungan. Teu kuat kuring ningali panonna nu molotot. Karasa jiga nu nganaha-naha. Kuring ngabalieur. Teu téga nyaksian nu kasiksa ku polah sorangan.
"Aa...! Néng mah tetep bogoh ka Aa." kadéngé nu ngaharéwos basa kuring ninggalkeun layon manéhna.

GALINDENG TINEUNG

Kénging Cucu Unisah
Dipidangkeun dina lapak 15 Méi 2015 09:22:43

Waktuna IBL gesat-gesut ngasupkeun baju kana ransel. Sanggeus surat-surat diteken ku Kabag Binsis bring baé jeung babaturan sabarak muru stamplat.

Haté galécok ngéléhkeun récétna manuk goléjra sapanjang jalan, geus diajam saméméhna poé ieu mah rék langsung ngajugjug ka Garut. Nepungan si ceméwéw pupujén ati nu ampir dalapan bulan teu ditéang.

Ngahaja ampleng-amplengan teu méré khabar, sms jeung telepona tara ditembalan. Poé ieu rék méré kejutan, kabayang pisakumahaeun reuwasna nempo kuring ayeuna geus bedegul jeung maké seragam kesatuan. Reup peureum ngabayangkeun nu geulis ajrag-ajragan tuluy ngagabrugan.

Anjog ka nu dituju, jrut turun tina élf muru imah nenggang sisieun jalan Wanaraja - Cibatu. Angger raresik. Aya nu robah tangkal sawo belah juru paranti ocon duaan geus jadi babalongan.
Sanggeus uluk salam, kulutrak panto aya nu muka. Barang gok, nu geulis katembong pias, tuluy nginghak.
"Enung ...!" Pok téh semu ngageter, rét kana awakna.
Gusti ... ning keur kakandungan...!

EEUNTEUNG

Kénging Neneng Sitanggang
Dipidangkeun dina lapak 14 Méi 2015 09:17:09

Unggal balik gawé, Iroh diuk hareupeun eunteung titinggal indungna. Éta unteung kungsi dipaké uyutna.
Tiap ngeunteung, beungeut korodok, jadi leucir ngadaun seureuh. Irung nampelu jadi mancung kawas gunung gedé, biwir ipis, halis ngajepat hideung.
Lain saukur bisa nyulap beungeut. Éta eunteung ogé bisa jadi "provokator".
"Iroh! dengekeun kula!. Kabéh gé sirik ka manéh, pédah manéh geulis, loba lalaki sujud ka manéh. Tuturkeun omongan kula jeung eusi haté manéh!"
Nyéh Iroh seuri. Sumanget hasudna nu ampir peuray ku Rani, ngagugudag deui. Rét ka hiji poto nu gues raceb ku jarum pentul, gejros! jarum pentul kasumba nanceb lebah mata.

Peuting ngagayuh ka subuh. Muadzin réang patémbalan. Galindeng sora Rani nu keur ngaji di kamar sabeulah, kapireng halimpu nakeranan. Brah, eunteung peupeus burakrakan. Beungeut nu korodok, irung nu nampelu jeung biwir nu jeding, cékas kagambar dina tiap beubeulahan eunteung.
"Sia awéwé hasud tur sarakah Iroh! Sia awéwé bejad!" Beubeulahan eunteung pating gorowok patémbalan.

SI LEUNYAY

Kénging Deny Purwanto
Dipidangkeun dina lapak 13 Méi 2015 23:28:03

Duka geus sabaraha lilana, Nini Iti diuk di tepas, anteng neuteup ibun nu ngagaréndang dina tungtung daun. Tina saban genyasna, katineung puluhan taun kalarung tingkolèbat mangsa manèhna dilandih Si Leunyay. Ngaran panggung nu kakoncara hadè sora hadè rupa taya cawadeunana. Sajaba ti kitu tèh warugana teu welèh dipapaès ku dangdanan harurung hèrang matak kagèmbang anu nyawang.

Kiwari, awakna geus ngararas. Boro-boro ngahaleuang, sakalieun ngomong ogè tawèhwoh. Da puguh pipina geus kemong huntuna ogè ompong.
"Tètèla, dunya tèh ngan saukur pupulasan." Gerentesna sadrah, ditungtungan ngarenyu imut.
Clak, ibun ngeclak nyerep lemah. Riuk beungeut Nini Iti semu hanjakal leungiteun ku genyasna. Tapi dalah dikumaha, manèhna ukur bisa ngawawaas. Pamohalan bisa ngarobah kèclakna ibun jadi hujan.

Ti tebèh wètan, srangèngè beuki mletèk nyaangan hatèna anu karancang. Ibun nu tadi tinggarenyas, ngahiyang jeung kahariwangna.
Teu karasa, panon Nini Iti beueus. Nyawang karèmbong jeung kabaya "Si Leunyay" nu teuing kudu ka saha ngawariskeunana.

TAMÉNG BATUR

Kénging Teti Taryani
Dipidangkeun dina lapak 13 Méi 2015 22:01:10

"Nuhun Téh, nya?"
"Okéh. Tong hariwang. Étéh ka dinya ayeuna."
Clak Bu Lani kana motor. Kasampak Bu Arin, sobat sapagawéan, keur ngalahun Cép Idam.
"Beu, ka Ateu Lani," bari regeyeng budak dipangku. "Keun mamah sina jongjon arisan, sina ameng mamah téh nya..." Celengok budak diambung deudeuh nakeranan.
Tirilik hapéna disada. Bu Waka ménta tulung sangkan manéhna mangméréskeun makalah keur préséntasi poé isuk. Teu kudu ngaduakalian. Satengah peuting nganggeuskeun makalah Bu Waka. Isukna, bubar ti sakola dipuntangan ku pupuhu yayasan sangkan mantuan olah-olah jang natus almarhum ramana.
Keur nyalsé gogoléran, tirilik sora hapé. Rikat dibuka. Bisi aya nu merlukeun dirina. Hapé dipencrong. Paromanna nu teu weléh hégar, siap tandon raga ka sing saha nu butuh, ngadadak cakueum.
"Naon sih, Ma?" Panonna ngadilak. Biwirna ngawet.
"Lah, atuh, pira gé ka mantri. Moal sajam kana béca gén. Ka Ceu Mirah wé. Abina sibuk. Seueur tugas."
Klik, hapéna ditutup.

KA ONDANGAN

Kénging Abdul Haris
Dipidangkeun dina lapak 13 Méi 2015 13:17:58

Rebo ieu. Babaturan dinesna hajat. Ngawinkeun. "Lami kénéh teu, Mah?" talék Pa Oléh ka pamajikanana. "Malas menitan deui, Kang!" témbalna. Nguyek dangdan. "Oh! Akang ngantosan di tepas, tuh." mener-menerkeun kerah batikna. Laju ngalongkéwang nilar kamar.

Sabot nungguan, manéhna bati kumejot. Rét! Kana érloji. Nangkeup harigu. Gék! Diuk. Édég. Luh-lah. Nangtung deui. Lajag-léjég. Tungtungna mah ngaberesihan si cékbur. Sabari dipanasan. Tamba kesel. Gemet digesutan. Méh walatra ka juru-juru 'nu hésé. Kalan-kalan ngepruk-ngeprukeun elapna. Laju dipolésan sangkan hérang. Noyékna kalayan ati-ati. Inggis raksukanana keuna kokotor.

"Hayuu..!" ujug-ujug di gigireun. "Astaghfirulloh, ngareureuwas..!" semu nyentak. "Haha! Geulis, teu?" gulak-gilek di hareupeun kaca kusén. Ngepas-ngepaskeun sekéng bajuna. Corak batikna saragam jeung raksukan salakina.

Motor geus katémbong kinclong. Saperti anyar dibeuli. Lésang kaplat-plat nomberna anu beureum. Diampihkeun. Lajeng kumencling paduduaan. Angkat naék angkot.

MERAPI BIRU

Kénging Nena Cunara
Dipidangkeun dina lapak 12 Méi 2015 19:25:56

Énjing-énjing, Kangjeng Ibu tos saged. Roncéan malati mapaésan sanggul tekukna, humaliwir wedak bangkuang campur kananga nyambuang. Cahya biru, moncor tina sela-sela kabaya brukat pulas gading. Nitih andong, dikusiran Mas Wiro. Kangjeng Ibu ngiangkeun batik ka Beringhardjo. Tina jandéla kamar, aya teuteup ngahuru, pinuh amarah.

Ba’da magrib harita téh. Anjeunna caméot, nginghak teu lirén-lirén. Dina korsi goyang, nu ngembang wéra burial buncelik.
“Gara-gara nu kieu patut, salaki euweuh ajina. Musrik! Sirik, deuleu! Asu, kowé!” Belewer.
Ti wangkid harita, Kangjeng Ibu, Kangjeng Romo, tara kulem sareng. Apilain! Pausahaan Batik Sekar Jagat melempem.

Lampu kaméra tingbarasat. Wartawan modeu ngaronom. Seubeuh pamuji. Pajarkeun téh; karya batikna ékslusive. Ngiwari, bari teu ngaleungitkeun unsur klasikna. Ukur mésem, reueus. Piceurikeun nyelek, leungeun ngusap medalion Merapi biru. Kolébat. Seungit malam, awor kembang malati jeung kananga dumalingding.

HAREUPEUN EUNTEUNG

Kénging Sri Paudwal
Dipidangkeun dina lapak 23 Méi 2015 09:39:02

Hareupeun eunteung. Gulak-gileuk. Juba-jebi. Biwir dimonyong-monyongkeun. Kalah beuki rajét. Kasasaak. Raga béak dihina deungeun. Panon dibolototkeun laju disipitkeun. Angger teu ngarobah kaayaan. Uleng. Ngahuleung hareupeun eunteung.
"Na siah! Loba kamonésan teuing hirup téh. Moal payu awak modél sia mah." sora dunungan bari jeung nulak cangkéng sagala. Curukna bentik balas tutunjuk. Biwirna leuwih dowér batan kuring. Bacéprot béak beresih ngahina diri. Rumasa taya pakem.
Hareupeun eunteung nungtutan ilang kelir nu dianti.
"Rék naon. Manéh ka kota?" halon ema bari ngeclakkeun cimata. "Hayang boga kelir. Ma." cekeng bari indit ninggalkeun kahariwang keur kolot.
Hareupeun eunteung ngagebleg hideung. Taya kelir nu séjénna.

SASAK

Kénging Boy Culamega
Dipidangkeun dina lapak 23 Méi 2015 06:43:44

Mapay titincakan jalan tarahal, jalan ngembat panjang lempeng mèncos kajauhna amar-samar sasak beusi ngadangong, calangap neureuyan sakur nu laliwat, nelegan kandaraan nu teuing kamanalosna kahalangan ku halimun nu manggumpal-gumpal ningker ngalimpudan sagala.
Kamelang nataran angger nganteng, dina hatè kumejot hayang nyaliksik sugan panggih jeung laratan, rèk nalèngtèng nyiar bèja kamana lugay manèhna.
Ngiclik ti subuh narabas halimun, bras ka sasak nu kamari ngajugrug renggenek dinapanyipta nyukangan lèngkah mulubus ngajurung asup kana sasak nu calawak kalimpud pepedut, tetenjoan ngan ukur sadeupa, nyorangan, leumpang beuki kalunta brasna ka kahiyangan paranggih jeung karuhun nu pada balem, ditanya teu kemek nyarita. Atuh nu dipapay hamo kapanggih, tapi cicing didieu asa panggih jeung katengtreman matak betah, lat poho kana tujuan asal, poho mulang, poho hirup, poho kana kahayang, poho sagalarupana ukur inget yèn ieu guratan takdir nu runyay na tètènjoan, horèng geus amjog ka kalanggengan.
Didieu nyorangan taya nu wawuh sasak dunya neureuy kula.

NU MULANG

Kénging Firda Aulia
Dipidangkeun dina lapak 23 Méi 2015 02:02:39

Adzan magrib hawar-hawar kabawa angin. Hujan masih kénéh ngaririncik. Jung nangtung tina korsi téras.Karék gé meundeutkeun panto, kapireng nu keketrok. Bray muka. Gabrug.
"Manéh geus cageur? Iraha kaluar ti ICU?"
Nu ditangkeup asa tiis cambéwék.kahujanan cigana mah.
Rangkulan diudar.
"Urang moal lila, ayeuna kénéh kudu mulang. Pang mawakeun barang-barang di kosan. Kade ulah aya nu tinggaleun"
"Heug. Tapi asup heula atuh,hujan kénéh.jaba magrib"
Manéhna godeg.
"Tungguan atuh,urang mawa sweater keur manéh"
Teu talangké muru kamar rurusuhan. Balik deui ka hareup manéhna geus suwung.
"Baku ari geus mangkarep sorangan téh. Matak naon asup heula,solat magrib heula. Dasar gurat batu !" Gegerendeng sorangan bari meundeutkeun panto.
Handphone disada. Indungna nelepon.
"Halo Mih?"
Sora ti béh ditu ngadon nyegruk
"Intan mulang" sora si Mamih bari nginghak
"Muhun,nembé ti dieu. Saurna badé mulang"
Nu nyegruk narikan, "Hampura nya sagala kasalahanna"
"Maksad mamih?"
"Ayeuna badé dicandak ka bumi.kedah énggal-énggal dipulasara, énjing dikurebkeun tabuh salapanan"
Asa kabéntar gelap. Handphone murag. Les, teu inget di bumi alam.

GERENDENG BULAN

Kénging Atiqa Naim
Dipidangkeun dina lapak 22 Méi 2015 23:58:35

Cinta mah teu weléh aya 'na haté nu mikacintana.
Ulah ditambélarkeun. Ukur pecundang nu ngamomorékeun kanyaah nu ditamplokkeun nepi ka korédas.
"Kahayang mah anjeun téh ngarti Za," gerendeng Bulan.

Nungguan nu teu pasti, asa tambuh laku, tapi mun ngejat pisakumahaeun teuing raheut haténa.
"Rék sabar atuh," Bulan masih gumerendeng.

Cimata geus korédas nyeungceurikan nu lunta teuing ka mana. Teu béja teu carita.
"Piraku anjeun rék téga, Za," Bulan angger gumerendeng.

Beungeut cai situ nu canémbrang hérang jadi saksi kasatiaan Bulan nungguan nepi ka akaran.
"Za, Bulan moal incah ti tempat ieu saacan dipapagkeun," teu bosen gumerendeng.

Anteng ngahuleng. Jung nangtung muru sisi situ. Langgéor Bulan mubus cai.
"Héééy..! Aya nu ti teuleum..!" jalma pating gorowok.
Pada nulungan.
"Za, tadi Bulan ningal Éza nuju ocon sareng putri Neptunus," gerendeng Bulan méméh kapiuhan.

KAMUFLASE

Kénging YoZév MyZoul
Dipidangkeun dina lapak 22 Méi 2015 22:02:54

Anjog ka sawarga. Taya nu ngabagéakeun. Palahak-polohok sosoranganan. Réa jelema ukur papaharé.
''Sampurasuuun, Kulan. Dupi ieu sawarga téa?'' cekéng téh asa-asa. Nu ditanya kerung nyidik-nyidik.
''Enya!'' témbalna teugeug. teu maliré deui. Nuluykeun hancana kurah-koréh.

Geuning béda jeung ceuk béja?

Ngagerendeng saukur dina haté.
Sawarga nu garing, siga kaeunteupan halodo nahun. Tatangkalan ukur jadi régang-régang badag. Jelemana caraludih, karucel, karuru. Imah-imah tina kardus. Runtah patulayah. Walungan ngolétrak, ukur cai hawuk bau hangru.

Nu kieu sawarga téh?

Sirah gogodeg ku kahanjelu. Asa cangcaya. Ngaléos balik deui ka lawang asup. Panon dibelél-belél hayang awas. Sidik teu nyalahan.

'SAWARGA'

Ngajeblag luhureun lawang.
''Keur naon, Jang?''
Dilieuk, aya aki-aki keur nyéréngéh.
''Dupi ieu téh leres di sawarga, Aki?''
Si Aki unggeuk.
''Geuning kieu...,'' teu kebat.
''Sawarga, Jang. Sawarga kumaha ceuk deudeuleuan. Mun ngadeuleuna ku napsu, nu aya ngan Sawarga Kasangsaraan.''
''Dupi Sawarga Kanikmatan?''
''Nyaéta ku déwék gé can kajeueung. Geus tujuh ratus taun ngajedog di dieu, kieu kénéh waé geuning!''***

BEDO

Kénging Daniel Rans
Dipidangkeun dina lapak 22 Méi 2015 21:34:38

"Anying téh! Mun lain aing jadi patalukanna mah, teu hayang teuing mantuan! Jaba meni ditargét, kudu anggeus sapeuting jeput. Réngsé méméh subuh! Jadoool téh!" Demit kukulutus. Mararukusunu.
"Hayoh! Saanggeusna wéh! Ulah teuing dipikiran lah! Kuma bréhna waé" baturna ngalelemu. Bari ningali ti jauhna, ka jajaka nu keur tonggoy ngadekul, mapasan kai golondongan.
"Jalma édan! Bogoh ka indung! Moal gé jamuga, satéh!" Demit keuheul.
Peuting terus laju. Teu karasa wanci geus ngagayuh subuh. Sora hayam réang kongkorongok. Jajaka rumahuh. Parahu nu méh deuk anggeus ditalapung. Ngapung. Ragragna nangkuban. Demit surak euyah-euyahan. Asa leupas tina jajahan.
"Nuhun gusti, Anjeun tos ngabulkeun dunga abdi" Sang Putri ngucap sukur. Marahmay.

MILAD

Kénging Nenden Hernika
Dipidangkeun dina lapak 22 Méi 2015 19:44:57

Anaking...
Harita, 22 Mei 1995, wanci meleték panon poé hidep gubrag ka alam dunya. Goar ceurik hidep dibagéakeun ku rasa syukur, sab urang duaan salamet teu kurang nanaon. Bungah kacida mamah téh anaking, hidep lahir lir mawa cahaya sumirat dina kahirupan Mamah jeung Bapa.
Kiwari, dua puluh taun geus kaliwat, teu karasa hidep geus sawawa. Padahal asa kamari hidep gumelar. Mamah reueus ningal hidep nu singer, teu loba pamolah nu mahiwal. Mamah percaya, hidep pasti bisa ngambah kahirupan kalayan modal deukeut ka Gusti Nu Maha Suci, modal atikan jeung élmu, sangkan hidep bisa ngabédakeun mana nu bener, mana nu salah. Teu kudu sieun ku tantangan hirup, da saéstuna, tantangan nu sabenerna aya dina diri hidep sorangan. Kukituna, téang mangsa kahareup kalayan teuneung jeung ludeung.
Wilujeng Milad anaking, doa Mamah jeung Bapa teu weléh marengan léngkah hidep salawasna, mugi Gusti Nu Maha Suci, maparin hidep kasinugrahan, aamiin...

SELAASIH

Kénging Asép Komara
Dipidangkeun dina lapak 22 Méi 2015 19:22:00

"Gugah, A...jumaahan..." haréwosna ngagéréan ceuli. Beuki betah wé peupeureuman téh.Ngagurinjal sotéh sanggeus karasa aya nu ngajeletot kana cangkéng. Leng. Sakedapan. Botol inuman nu ngajaranteng luhureun méja, ray-rayan beuki katara. Rék ngarongkong nu eusian kénéh, leungeun kalah ditepak. Hiliwir, seungit cikopi. Bréh, imut nu nyari.
"Mun susu mah...," cekéng bari jumarigjeug muru kamar mandi. Sora nu ngaji dina kasét ti tebéh kalér kapireng ngadedengér. Ceuli mimiti kahaneutan deui. Réngsé beberesih, karérét aya nu nyampay dina korsi. Sipon kayas sahéab. Manéhna kawas nu surti. Kojéngkang ngadeukeutan.
"Tadi énjing ngiringan pangaosan heula," pokna. Ieu biwir lir disosi.
Gebrug. Panto imah geuwat dipeundeutkeun deui. Panon ngeureunceum nengetan kaayaan sabudereun. Nyaan tiiseun ari beurang mah. Euweuh gembréng euweuh ronggéng. Suwung tepak towong dilak. Teu nyésa seungit-seungitna acan. Warung inuman nu ngajajar, baruni naker nyumputkeun tagog. Rét, kana témbok imah pamiangan. Pondok Selaasih. Sajeroning leumpang, sirah eueuleugeugan. Néangan suhunan masjid nu weléh henteu némbongan.

NGADON PASÉA DI JALAN

Kénging Abdul Haris
Dipidangkeun dina lapak 22 Méi 2015 18:41:21

Cicin jeung Diran paséa. "Moal tumpak munding itu, pelak puring dihakanan. Ulah tudang-tuding kitu, budak kuring kaisinan." waléh kalayan galéhgéh.
"Diran rengeukeun ku manéh! Mun enya pulina ketan, kincaan maké mendoan.
Mun enya teu 'culamétan', geuningan cacamuilan..?" popolotot jubras-jebris. Tatanggahan nulak cangkéng.
"Astaghfirullohaladzim...! Jang Engkos ka Cijaura, Si Néng Umah ka Kawali. Sanaos abdi sangsara, ciréng waé mah kabeuli," paromanna ngembang wéra. Sabari ngusap dadana.
"Kadongdong cengkir jeung pala, dalima teu kaagéhan. Halah tong mungkir sagala, dasar mah teu aruyahan." keukeuh teu bisa narima.
"Alhamdulillah katampi, pangjejeléh ti salira; Cumi-cumi ti Pa Burhan, oséng kangkung ti Dén Tutu. Lamun kami teu uyahan, salira langkung ti kitu!" tetep leuleuy ngalayanan.
"Si bagor ku mumul éléh. Déngékeun deui ku dia, mun Silaing teueu.... naon nyaa? Teuing koplok ah Lieur lah!" laju ngingkig ngabadaus.

SALAH GAUL

Kénging Nanon Iskandar
Dipidangkeun dina lapak 22 Méi 2015 18:33:19

Sabaraha bulan katukang, Mimi panggih jeung Didi. Anu dituluykeun barobogohan. Dina hiji poé keur bobogohan, maranéhna kagoda pikeun ngalakukeun hubungan anu kuduna dilakukan ku nu geus laki rabi. Kamalinaan. Saeunggeus kajadian poé harita, maranéhna remen ngalakukeun. Nincak sababaraha bulan, beuteung Mimi katara gedé. Tapi Didi kadon ninggalkeun. Teu tanggung jawab.

Beuteung Mimi beuki lila beuki gedé, téréh ngalahirkeun. Mimi geus teu apal dimana Didi, jeung ogé teu apal kolotna Didi. Ngomong ka kolot sorangan teu pihadéeun. Sanajan kaayaan kitu, Mimi masih gilig pikeun ngalahirkeun jeung ngurus budak sorangan. "Sanajan kuring rumasa ngalajur nafsu, ari budak mah teu tuah teu dosa," ceuk gerentes haténa. Mimi ngan ukur bisa ngahelas, bari dibarengan murubutna cai panon. Nalangsa.

Dina poéna, Mimi ngalahirkeun sorangan. Euweuh Didi, kolotna, sumawona paraji anu mantuan. Mimi nahan nyeri sorangan. Ahirna, Mimi ngalahirkeun dua anak nu lucu jeung imut-imut.
"Méong.. méong.. méooong!" dua anak Mimi pating maréong. Ayeuna Mimi, geus jadi indung keur dua bilatung anu kakara lahir.